Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, liệu có khả thi?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lập kế hoạch đầu tư bao gồm vốn thực hiện trung hạn là bước đi đúng nhưng hơn 4 tháng cho bản KH 5 năm quả không đơn giản trong bối cảnh còn nhiều nghi vấn liên quan đến năng lực tổ chức thực hiện.
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, liệu có khả thi?

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn thay vì hàng năm - bước đi đột phá!

Ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 23/CT-TTg về “Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020”. Theo đó, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 thay vì hàng năm như trước đây. Đồng thời, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn theo từng nguồn vốn, trong đó:

(1) Vốn đầu tư NSNN của các bộ, ngành ở TW và vốn bổ sung có mục tiêu tăng bình quân 10%/năm so với kế hoạch năm trước do Thủ tướng CP giao;

(2) Vốn đầu tư cân đối ngân sách các địa phương trong năm đầu thời kỳ ổn định NSNN phấn đấu tăng khoảng 10%, trong các năm sau giao UBND tỉnh/thành xác định cụ thể mức vốn đầu tư theo hướng ưu tiên cho đầu tư phát triển tăng bình quân hàng năm khoảng 7-10% so với KH năm trước;

(3) Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước dự kiến tăng trưởng khoảng 8% so với kế hoạch năm trước.

Tổng mức vốn đầu tư công theo từng nguồn vốn được xác định phải căn cứ vào dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước giai đoạn 2016 – 2020 là 6,5% - 7%/năm, lạm phát khoảng 7%/năm.

Kế hoạch vốn đầu tư công 5 năm 2016 – 2020 được dự phòng khoảng 15% ở cấp Trung ương và các cấp chính quyền địa phương để xử lý các biến cố do trượt giá, đầu tư các dự án khẩn cấp, các vấn đề phát sinh theo quy định trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm cụ thể.

Một điểm khá quan trọng và đầy thách thức cho ngành là xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản – Thủ tướng yêu cầu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014. Từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Năm 2013, Ủy ban kinh tế Quốc hội từng xác định rằng, những thách thức về nợ công hiện nay cho thấy đã đến lúc cần có một cuộc cải cách tài khóa triệt để và toàn diện nhằm đưa ngân sách dần trở về trạng thái cân bằng nhằm đảm bảo tính bền vững của nợ công và duy trì sự ổn định lâu dài cho nền kinh tế.

Bởi vậy, nếu kiên quyết và có đủ năng lực tổ chức thực hiện cải cách trong lập kế hoạch, dự toán đầu tư công sẽ là bước đi đột phá, quan trọng giúp đưa ngân sách dần trở về trạng thái cân bằng, chủ động ngân sách.

Bước đi đúng nhưng... quá nhiều thách thức!

Theo yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương tổ chức lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và hoàn chỉnh kế hoạch gửi  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2015.

Chỉ còn hơn 4 tháng để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu dài hạn của chính sách đưa ra là đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước nhưng trong bối cảnh hiện nay vẫn còn nhiều nghi vấn liên quan đến năng lực tổ chức thực hiện, đó là chưa tính đến yếu tố thời gian thực hiện xây dựng bản kế hoạch. Bởi:

Một,
theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quốc hội trung tuần tháng 6/2014, nợ xây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2013 về vốn NSNN còn 32.873 tỷ đồng của 14.674 dự án đầu tư thuộc vốn NSNN, nhưng trong năm 2014 các địa phương đã bố trí 5.228,1 tỷ đồng để trả nợ phần này.

Giả sử không có phát sinh thêm, nợ xây dựng cơ bản còn lại hơn 27.600 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, yêu cầu dứt điểm cơ bản nợ đọng xây dựng cơ bản vào 31/12/2014 là rất khó trong bối cảnh NSNN và nền kinh tế hiện nay. Thêm vào đó, từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, cơ quan, và bên tham gia xây dựng thầu....

Hai, năng lực cán bộ, năng lực tổ chức thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư cũng như phối hợp các bên còn nhiều hạn chế. Điều này được khẳng định qua thời gian, thực tế từ kết quả thực hiện đầu tư công trong thời gian qua – lập kế hoạch hàng năm.

Ba, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở nhiều cấp ngành địa phương vẫn còn tình trạng “ấn” định con số.

Bốn, đầu tư phát triển phải gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, cân đối nhu cầu phát triển với năng lực tài chính quốc gia và khả năng tài trợ vốn đầu tư trong ngắn, trung hạn. Vì vậy, vốn đầu tư phát triển tăng bình quân hàng năm khoảng 7-10% so với kế hoạch năm trước và số dự phòng vốn đầu tư khoảng 15% là một dấu hỏi lớn.

Cuối cùng, năm 2014 – 2016 là thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Liệu một bản kế hoạch được lập bởi những “người cũ” có thể được sử dụng và thực hiện thành công bởi những “người mới” không? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về bản kế hoạch đó ở cuối kỳ thực hiện (năm 2020).

Q. NguyễnTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, liệu có khả thi?

Lập kế hoạch đầu tư bao gồm vốn thực hiện trung hạn là bước đi đúng nhưng hơn 4 tháng cho bản KH 5 năm quả không đơn giản trong bối cảnh còn nhiều nghi vấn liên quan đến năng lực tổ chức thực hiện.


Lap ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 – 2020, lieu co kha thi?


Lap ke hoach dau tu bao gom von thuc hien trung han la buoc di dung nhung hon 4 thang cho ban KH 5 nam qua khong don gian trong boi canh con nhieu nghi van lien quan den nang luc to chuc thuc hien.


Lap ke hoach dau tu cong trung han thay vi hang nam - buoc di dot pha!

Ngay 05/08/2014, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi 23/CT-TTg ve “Lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016 – 2020”. Theo do, nguyen tac lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016 – 2020 thay vi hang nam nhu truoc day. Dong thoi, lap ke hoach dau tu cong trung han theo tung nguon von, trong do:

(1) Von dau tu NSNN cua cac bo, nganh o TW va von bo sung co muc tieu tang binh quan 10%/nam so voi ke hoach nam truoc do Thu tuong CP giao;

(2) Von dau tu can doi ngan sach cac dia phuong trong nam dau thoi ky on dinh NSNN phan dau tang khoang 10%, trong cac nam sau giao UBND tinh/thanh xac dinh cu the muc von dau tu theo huong uu tien cho dau tu phat trien tang binh quan hang nam khoang 7-10% so voi KH nam truoc;

(3) Von tin dung dau tu phat trien cua nha nuoc du kien tang truong khoang 8% so voi ke hoach nam truoc.

Tong muc von dau tu cong theo tung nguon von duoc xac dinh phai can cu vao du kien toc do tang truong kinh te cua ca nuoc giai doan 2016 – 2020 la 6,5% - 7%/nam, lam phat khoang 7%/nam.

Ke hoach von dau tu cong 5 nam 2016 – 2020 duoc du phong khoang 15% o cap Trung uong va cac cap chinh quyen dia phuong de xu ly cac bien co do truot gia, dau tu cac du an khan cap, cac van de phat sinh theo quy dinh trong qua trinh trien khai ke hoach dau tu cong trung han vao tung nam cu the.

Mot diem kha quan trong va day thach thuc cho nganh la xu ly no dong xay dung co ban – Thu tuong yeu cau thanh toan co ban cac khoan no dong xay dung co ban den het ngay 31/12/2014. Tu nam 2015 tro di, cac cap, cac nganh phai quan triet va thuc hien nghiem cac quy dinh cua Luat Dau tu cong, khong de phat sinh them no dong xay dung co ban.

Nam 2013, Uy ban kinh te Quoc hoi tung xac dinh rang, nhung thach thuc ve no cong hien nay cho thay da den luc can co mot cuoc cai cach tai khoa triet de va toan dien nham dua ngan sach dan tro ve trang thai can bang nham dam bao tinh ben vung cua no cong va duy tri su on dinh lau dai cho nen kinh te.

Boi vay, neu kien quyet va co du nang luc to chuc thuc hien cai cach trong lap ke hoach, du toan dau tu cong se la buoc di dot pha, quan trong giup dua ngan sach dan tro ve trang thai can bang, chu dong ngan sach.

Buoc di dung nhung... qua nhieu thach thuc!

Theo yeu cau, cac bo, nganh va dia phuong to chuc lap, tham dinh ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016 – 2020 trong pham vi nhiem vu duoc giao va nguon von thuoc cap minh quan ly bao cao co quan co tham quyen xem xet va hoan chinh ke hoach gui  Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh truoc ngay 31/12/2014. Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi Bo Tai chinh ra soat va tong hop ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016 – 2020 bao cao Thu tuong Chinh phu truoc ngay 31/7/2015.

Chi con hon 4 thang de lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam giai doan 2016 – 2020. Muc tieu dai han cua chinh sach dua ra la dung dan, phu hop voi chien luoc phat trien chung cua dat nuoc nhung trong boi canh hien nay van con nhieu nghi van lien quan den nang luc to chuc thuc hien, do la chua tinh den yeu to thoi gian thuc hien xay dung ban ke hoach. Boi:

Mot,
theo bao cao cua Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu tai Quoc hoi trung tuan thang 6/2014, no xay dung co ban den ngay 30/6/2013 ve von NSNN con 32.873 ty dong cua 14.674 du an dau tu thuoc von NSNN, nhung trong nam 2014 cac dia phuong da bo tri 5.228,1 ty dong de tra no phan nay.

Gia su khong co phat sinh them, no xay dung co ban con lai hon 27.600 ty dong. Dieu nay co nghia, yeu cau dut diem co ban no dong xay dung co ban vao 31/12/2014 la rat kho trong boi canh NSNN va nen kinh te hien nay. Them vao do, tu nam 2015 tro di, cac cap, cac nganh phai quan triet khong de phat sinh them no dong xay dung co ban doi hoi phai co su phoi hop nhip nhang giua cac cap, nganh, co quan, va ben tham gia xay dung thau....

Hai, nang luc can bo, nang luc to chuc thuc hien cong tac lap ke hoach dau tu cung nhu phoi hop cac ben con nhieu han che. Dieu nay duoc khang dinh qua thoi gian, thuc te tu ket qua thuc hien dau tu cong trong thoi gian qua – lap ke hoach hang nam.

Ba, viec xay dung ke hoach phat trien kinh te xa hoi o nhieu cap nganh dia phuong van con tinh trang “an” dinh con so.

Bon, dau tu phat trien phai gan lien voi phat trien kinh te xa hoi, can doi nhu cau phat trien voi nang luc tai chinh quoc gia va kha nang tai tro von dau tu trong ngan, trung han. Vi vay, von dau tu phat trien tang binh quan hang nam khoang 7-10% so voi ke hoach nam truoc va so du phong von dau tu khoang 15% la mot dau hoi lon.

Cuoi cung, nam 2014 – 2016 la thoi diem chuyen giao the he lanh dao. Lieu mot ban ke hoach duoc lap boi nhung “nguoi cu” co the duoc su dung va thuc hien thanh cong boi nhung “nguoi moi” khong? Va ai se chiu trach nhiem ve ban ke hoach do o cuoi ky thuc hien (nam 2020).

Q. NguyenTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000