Tăng lương phải bền vững

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo ông Phillip Hazelton, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu phải gắn với việc tạo điều kiện để tăng trưởng tiền lương bền vững, gồm cả tăng năng suất lao động
Tăng lương phải bền vững

Phóng viên:Ông nhận định thế nào về mức tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2015 từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mà Hội đồng Tiền lương quốc gia (HĐTLQG)vừa đề xuất?


Ông Phillip Hazelton:Mức lương nào phù hợp với Việt Nam là câu hỏi cần phải được trả lời bởi chính các bên liên quan ở Việt Nam. HĐTLQG đã phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: Không chỉ cân nhắc nhu cầu của người lao động (NLĐ) và gia đình mà còn phải tính đến yếu tố tác động đến nền kinh tế, bao gồm tác động đến năng suất lao động, sức cạnh tranh, đầu tư và việc làm.


Sau các cuộc họp, HĐTLQG đã đồng ý đưa ra lộ trình tăng LTT bằng nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ. Lộ trình này sẽ dần nâng những mức lương thấp nhất lên ngang bằng với mức sống tối thiểu và cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) đủ thời gian điều chỉnh với mức tăng từ từ của LTT.


Đại diện NLĐ là Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng mức tăng lương như đề xuất vẫn còn thấp theo lộ trình tăng LTT để bảo đảm mức sống tối thiểu...


Tổng LĐLĐ Việt Nam có lý khi nhìn vào thực tiễn đời sống và việc làm của NLĐ. Tôi phải nhấn mạnh rằng một trong những kết quả của các phiên thảo luận là cả 3 bên, trong đó có đại diện NSDLĐ là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đều đồng ý tiền lương phải bảo đảm cho NLĐ có mức sống cơ bản, kể cả những người hưởng lương thấp nhất. Thế nhưng, khó khăn là từ góc độ của NSDLĐ, điều kiện kinh tế ở Việt Nam hiện không cho phép tăng LTT đáp ứng 100% nhu cầu sống tối thiểu ngay lập tức. 


Vì vậy, hội đồng đã đưa ra một lộ trình để NSDLĐ có thời gian thích nghi với việc tăng LTT và NLĐ cũng hiểu rằng trong tương lai gần, LTT sẽ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Điều quan trọng là không chỉ bàn chuyện tăng lương bao nhiêu mà nên tạo ra những điều kiện để tăng trưởng tiền lương bền vững, bao gồm tăng năng suất lao động.


Cải thiện kỹ năng cho người lao động là giải pháp ưu tiên của doanh nghiệp khi tăng lương. Trong ảnh: Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thực hành trên thiết bị sửa chữa ô tô Ảnh: Duy Quốc


Cải thiện kỹ năng cho người lao động là giải pháp ưu tiên của doanh nghiệp khi tăng lương. Trong ảnh: Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thực hành trên thiết bị sửa chữa ô tô Ảnh: Duy Quốc


Với 64,3% phiếu thuận, rõ ràng có khoảng cách về đề xuất tăng LTT vùng giữa các bên. Sự bất đồng trong quá trình thương lượng là đương nhiên bởi VCCI và Tổng LĐLĐ Việt Nam đại diện cho 2 bên khác nhau của quan hệ lao động. Điều quan trọng là các bên đã ngồi lại với nhau, xem xét các số liệu kinh tế và xã hội, lắng nghe nhu cầu của NLĐ, mối lo ngại của doanh nghiệp (DN) và triển vọng chung của nền kinh tế.


Việc tăng LTT thường sẽ tạo áp lực cho DN và họ sẽ tìm cách đối phó. Theo ông, cần có những biện pháp kỹ thuật hay giải pháp nào để vừa giúp DN ổn định sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm các quyền và lợi ích cho NLĐ, tránh xung đột, tranh chấp?


Các DN sẽ đối phó với việc tăng LTT như thế nào, bản thân họ biết rõ nhất. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thực hiện một nghiên cứu về nội dung này để phục vụ cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Kết quả thú vị là đa phần lãnh đạo các DN đều cho rằng cải thiện kỹ năng cho NLĐ, tăng cường hiệu quả của dây chuyền sản xuất và cải thiện năng suất là những giải pháp ưu tiên khi đối diện với tình huống tăng LTT giả định. Rất ít DN không có điều chỉnh gì, đóng cửa hoặc chuyển địa bàn sang nước khác hay khu vực khác.


Dù vậy, trách nhiệm không chỉ thuộc về DN. Chính phủ phải tạo ra những điều kiện để hỗ trợ tăng trưởng năng suất, như cải thiện hệ thống giáo dục, đào tạo nghề, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ dịch chuyển ngành, các giải pháp sản xuất hiệu quả và cải thiện quan hệ lao động. Về dài hạn, tăng trưởng năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng tiền lương bền vững trong khi vẫn duy trì được năng lực cạnh tranh của DN.


ILO đang hỗ trợ về mặt kỹ thuật giúp HĐTLQG điều chỉnh LTT dựa trên các căn cứ khoa học, đồng thời sử dụng những phương pháp luận phù hợp để đo lường và theo dõi mức sống tối thiểu của NLĐ cũng như đánh giá tốt hơn tác động của việc điều chỉnh LTT đến nền kinh tế và việc làm.


>>>"Chốt" đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng
Theo Duy QuốcNgười lao động

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tăng lương phải bền vững

Theo ông Phillip Hazelton, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu phải gắn với việc tạo điều kiện để tăng trưởng tiền lương bền vững, gồm cả tăng năng suất lao động


Tang luong phai ben vung


Theo ong Phillip Hazelton, chuyen gia To chuc Lao dong Quoc te tai Viet Nam, tang luong toi thieu phai gan voi viec tao dieu kien de tang truong tien luong ben vung, gom ca tang nang suat lao dong


Phong vien:Ong nhan dinh the nao ve muc tang luong toi thieu (LTT) vung nam 2015 tu 300.000 dong den 400.000 dong ma Hoi dong Tien luong quoc gia (HDTLQG)vua de xuat?


Ong Phillip Hazelton:Muc luong nao phu hop voi Viet Nam la cau hoi can phai duoc tra loi boi chinh cac ben lien quan o Viet Nam. HDTLQG da phai doi mat voi mot nhiem vu kho khan: Khong chi can nhac nhu cau cua nguoi lao dong (NLD) va gia dinh ma con phai tinh den yeu to tac dong den nen kinh te, bao gom tac dong den nang suat lao dong, suc canh tranh, dau tu va viec lam.


Sau cac cuoc hop, HDTLQG da dong y dua ra lo trinh tang LTT bang nhu cau song toi thieu cua NLD. Lo trinh nay se dan nang nhung muc luong thap nhat len ngang bang voi muc song toi thieu va cho nguoi su dung lao dong (NSDLD) du thoi gian dieu chinh voi muc tang tu tu cua LTT.


Dai dien NLD la Tong LDLD Viet Nam cho rang muc tang luong nhu de xuat van con thap theo lo trinh tang LTT de bao dam muc song toi thieu...


Tong LDLD Viet Nam co ly khi nhin vao thuc tien doi song va viec lam cua NLD. Toi phai nhan manh rang mot trong nhung ket qua cua cac phien thao luan la ca 3 ben, trong do co dai dien NSDLD la Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), deu dong y tien luong phai bao dam cho NLD co muc song co ban, ke ca nhung nguoi huong luong thap nhat. The nhung, kho khan la tu goc do cua NSDLD, dieu kien kinh te o Viet Nam hien khong cho phep tang LTT dap ung 100% nhu cau song toi thieu ngay lap tuc. 


Vi vay, hoi dong da dua ra mot lo trinh de NSDLD co thoi gian thich nghi voi viec tang LTT va NLD cung hieu rang trong tuong lai gan, LTT se dap ung nhu cau song toi thieu. Dieu quan trong la khong chi ban chuyen tang luong bao nhieu ma nen tao ra nhung dieu kien de tang truong tien luong ben vung, bao gom tang nang suat lao dong.


Cai thien ky nang cho nguoi lao dong la giai phap uu tien cua doanh nghiep khi tang luong. Trong anh: Sinh vien Truong CD Ky thuat Cao Thang thuc hanh tren thiet bi sua chua o to Anh: Duy Quoc


Cai thien ky nang cho nguoi lao dong la giai phap uu tien cua doanh nghiep khi tang luong. Trong anh: Sinh vien Truong CD Ky thuat Cao Thang thuc hanh tren thiet bi sua chua o to Anh: Duy Quoc


Voi 64,3% phieu thuan, ro rang co khoang cach ve de xuat tang LTT vung giua cac ben. Su bat dong trong qua trinh thuong luong la duong nhien boi VCCI va Tong LDLD Viet Nam dai dien cho 2 ben khac nhau cua quan he lao dong. Dieu quan trong la cac ben da ngoi lai voi nhau, xem xet cac so lieu kinh te va xa hoi, lang nghe nhu cau cua NLD, moi lo ngai cua doanh nghiep (DN) va trien vong chung cua nen kinh te.


Viec tang LTT thuong se tao ap luc cho DN va ho se tim cach doi pho. Theo ong, can co nhung bien phap ky thuat hay giai phap nao de vua giup DN on dinh san xuat kinh doanh vua bao dam cac quyen va loi ich cho NLD, tranh xung dot, tranh chap?


Cac DN se doi pho voi viec tang LTT nhu the nao, ban than ho biet ro nhat. To chuc Lao dong Quoc te (ILO) da thuc hien mot nghien cuu ve noi dung nay de phuc vu cho Cong dong Kinh te ASEAN. Ket qua thu vi la da phan lanh dao cac DN deu cho rang cai thien ky nang cho NLD, tang cuong hieu qua cua day chuyen san xuat va cai thien nang suat la nhung giai phap uu tien khi doi dien voi tinh huong tang LTT gia dinh. Rat it DN khong co dieu chinh gi, dong cua hoac chuyen dia ban sang nuoc khac hay khu vuc khac.


Du vay, trach nhiem khong chi thuoc ve DN. Chinh phu phai tao ra nhung dieu kien de ho tro tang truong nang suat, nhu cai thien he thong giao duc, dao tao nghe, co so ha tang, ho tro dich chuyen nganh, cac giai phap san xuat hieu qua va cai thien quan he lao dong. Ve dai han, tang truong nang suat tao nen tang cho tang truong tien luong ben vung trong khi van duy tri duoc nang luc canh tranh cua DN.


ILO dang ho tro ve mat ky thuat giup HDTLQG dieu chinh LTT dua tren cac can cu khoa hoc, dong thoi su dung nhung phuong phap luan phu hop de do luong va theo doi muc song toi thieu cua NLD cung nhu danh gia tot hon tac dong cua viec dieu chinh LTT den nen kinh te va viec lam.


>>>"Chot" de xuat tang muc luong toi thieu len 3,1 trieu dong
Theo Duy QuocNguoi lao dong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000