Dồn dập thông điệp cải cách thể chế kinh tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lần đầu tiên từ khi thành lập nước đến nay, chúng ta chuyển cách làm kế hoạch..
Dồn dập thông điệp cải cách thể chế kinh tế

Kết thúc thời kỳ “GDP địa phương”, chấm dứt dàn trải, xin cho vốn đầu tư công, bước ngoặt lớn trong công tác lập kế hoạch… là những hàng tít lớn trên các báo điện tử của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hai ngày cuối tuần này.

Và đó đều là những thông điệp được phản ánh từ hội nghị toàn ngành kế hoạch và đầu tư, ngay khi mới qua ngày làm việc đầu tiên.

Không hoàn toàn mới, nếu không nói là đều đã cũ và quá cũ, song các vấn đề nêu trên vẫn có tính thời sự, bởi không chỉ dừng ở việc mổ xẻ, bàn thảo, phàn nàn như lâu nay, mà ít nhiều đều đã mang tính khẳng định.

Với GDP địa phương, như chúng tôi đã dẫn lời Thủ tướng, là cách tính “không giống ai cả” đã được nêu ra từ hàng chục năm về trước, nhưng đến nay mới được yêu cầu phải tính theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế.

Còn một việc “không hề mới” mà theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thì đã thành thông lệ quốc tế nhưng lại là mới, thậm chí rất mới ở Việt Nam, đó là việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn cho cả giai đoạn 5 năm.

Lần đầu tiên từ khi thành lập nước đến nay, chúng ta chuyển cách làm kế hoạch từ hàng năm sang 5 năm, Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh tại hội nghị toàn ngành, hôm 7/8.

Trong khi đó, hậu quả của việc làm kế hoạch manh mún là tình trạng đầu tư tràn lan, dàn trải, xin - cho vốn đầu tư công từng kéo dài triền miên hiển nhiên là chuyện đã cũ mèm. Và nợ đọng xây dựng cơ bản từng là vấn đề nóng rực tại diễn đàn Quốc hội.

Ngày 5/8/2014, ban hành chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, người đứng đầu chính phủ nêu mốc phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014. 

Chỉ thị nêu rõ, từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. Nếu để phát sinh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản từ 1/1/2015, các bộ, ngành và địa phương bị xử lý vi phạm theo các quy định của Luật Đầu tư công.

Vẫn liên quan đến cải cách thể chế kinh tế, tuần thứ hai của tháng 8/2014 còn ghi nhận một thông điệp mạnh mẽ khác. Đó là kết luận của Thủ tướng tại hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 7 tháng đầu năm vào sáng 6/8.

Yêu cầu các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời với việc thực hiện tái cơ cấu, tập trung vào kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”.

Vốn được coi là điểm nghẽn lớn trong cải cách thể chế kinh tế,tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn luôn là bài toán khó. Và khó nhất trong mọi cái khó chính là làm rõ và xử lý trách nhiệm. Việc có tới 84 doanh nghiệp nhà nước hiện chưa có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí là chưa thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa được nêu tại cuộc giao ban là một minh chứng.

Nay, dù đằng trước hai chữ "từ chức" vẫn có hai chữ "tự nguyện" - điều quá hiếm hoi ở Việt Nam - song điều được nhấn mạnh từ người đứng đầu Chính phủ vẫn cho thấy một thông điệp mới. Bởi, yếu tố quyết định thành công của mọi công việc vẫn là con người.

“Chúng ta cần những con số thật”, đó là điều đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại hội nghị toàn ngành kế hoạch và đầu tư, nơi có sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo bộ ngành, địa phương.

Những con số thật chỉ có thể có được từ hành động thật và lời nói thật, chấm dứt những điều không giống ai và dũng cảm tạo nên bước ngoặt mới, bắt đầu từ chính các vị quan chức đó.>>Thủ tướng nói về GDP: Thông điệp mới cho chuyện cũ">>>>Thủ tướng nói về GDP: Thông điệp mới cho chuyện cũTheo Nguyên Hà
VnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dồn dập thông điệp cải cách thể chế kinh tế

Lần đầu tiên từ khi thành lập nước đến nay, chúng ta chuyển cách làm kế hoạch..


Don dap thong diep cai cach the che kinh te


Lan dau tien tu khi thanh lap nuoc den nay, chung ta chuyen cach lam ke hoach..


Ket thuc thoi ky “GDP dia phuong”, cham dut dan trai, xin cho von dau tu cong, buoc ngoat lon trong cong tac lap ke hoach… la nhung hang tit lon tren cac bao dien tu cua Chinh phu va Bo Ke hoach va Dau tu, trong hai ngay cuoi tuan nay.

Va do deu la nhung thong diep duoc phan anh tu hoi nghi toan nganh ke hoach va dau tu, ngay khi moi qua ngay lam viec dau tien.

Khong hoan toan moi, neu khong noi la deu da cu va qua cu, song cac van de neu tren van co tinh thoi su, boi khong chi dung o viec mo xe, ban thao, phan nan nhu lau nay, ma it nhieu deu da mang tinh khang dinh.

Voi GDP dia phuong, nhu chung toi da dan loi Thu tuong, la cach tinh “khong giong ai ca” da duoc neu ra tu hang chuc nam ve truoc, nhung den nay moi duoc yeu cau phai tinh theo chuan muc va thong le quoc te, dam bao chinh xac, sat thuc te.

Con mot viec “khong he moi” ma theo Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Bui Quang Vinh thi da thanh thong le quoc te nhung lai la moi, tham chi rat moi o Viet Nam, do la viec xay dung ke hoach dau tu trung han cho ca giai doan 5 nam.

Lan dau tien tu khi thanh lap nuoc den nay, chung ta chuyen cach lam ke hoach tu hang nam sang 5 nam, Bo truong Vinh nhan manh tai hoi nghi toan nganh, hom 7/8.

Trong khi do, hau qua cua viec lam ke hoach manh mun la tinh trang dau tu tran lan, dan trai, xin - cho von dau tu cong tung keo dai trien mien hien nhien la chuyen da cu mem. Va no dong xay dung co ban tung la van de nong ruc tai dien dan Quoc hoi.

Ngay 5/8/2014, ban hanh chi thi ve lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016 - 2020, nguoi dung dau chinh phu neu moc phan dau thanh toan co ban cac khoan no dong xay dung co ban den het ngay 31/12/2014. 

Chi thi neu ro, tu nam 2015 tro di, cac cap, cac nganh phai thuc hien nghiem cac quy dinh cua Luat Dau tu cong, khong de phat sinh them no dong xay dung co ban. Neu de phat sinh cac khoan no dong xay dung co ban tu 1/1/2015, cac bo, nganh va dia phuong bi xu ly vi pham theo cac quy dinh cua Luat Dau tu cong.

Van lien quan den cai cach the che kinh te, tuan thu hai cua thang 8/2014 con ghi nhan mot thong diep manh me khac. Do la ket luan cua Thu tuong tai hoi nghi giao ban, so ket ve tai co cau doanh nghiep Nha nuoc 7 thang dau nam vao sang 6/8.

Yeu cau cac bo, nganh, cac tap doan, tong cong ty Nha nuoc can phai day manh hoat dong kinh doanh dong thoi voi viec thuc hien tai co cau, tap trung vao kien toan doi ngu can bo lanh dao doanh nghiep, nguoi dung dau Chinh phu nhan manh: “Quan trong nhat la sap xep lai doi ngu can bo chu chot. Neu khong thuc hien duoc ke hoach dat ra thi tu nguyen tu chuc”.

Von duoc coi la diem nghen lon trong cai cach the che kinh te,tai co cau doanh nghiep nha nuoc van luon la bai toan kho. Va kho nhat trong moi cai kho chinh la lam ro va xu ly trach nhiem. Viec co toi 84 doanh nghiep nha nuoc hien chua co bat ky tien trien nao, tham chi la chua thanh lap ban chi dao co phan hoa duoc neu tai cuoc giao ban la mot minh chung.

Nay, du dang truoc hai chu "tu chuc" van co hai chu "tu nguyen" - dieu qua hiem hoi o Viet Nam - song dieu duoc nhan manh tu nguoi dung dau Chinh phu van cho thay mot thong diep moi. Boi, yeu to quyet dinh thanh cong cua moi cong viec van la con nguoi.

“Chung ta can nhung con so that”, do la dieu da duoc Thu tuong Chinh phu nhan manh tai hoi nghi toan nganh ke hoach va dau tu, noi co su tham du cua rat nhieu lanh dao bo nganh, dia phuong.

Nhung con so that chi co the co duoc tu hanh dong that va loi noi that, cham dut nhung dieu khong giong ai va dung cam tao nen buoc ngoat moi, bat dau tu chinh cac vi quan chuc do.>>Thu tuong noi ve GDP: Thong diep moi cho chuyen cu">>>>Thu tuong noi ve GDP: Thong diep moi cho chuyen cuTheo Nguyen Ha
VnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000