Tập đoàn Unisanpol muốn đầu tư vào Hà Nội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tập đoàn Unisanpol muốn đầu tư vào Hà Nội

Hoan nghênh tập đoàn Unisanpol, Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh khẳng định, những lĩnh vực xử lý môi trường ô nhiễm mà Unisanpol đề xuất, hoàn toàn phù hợp với là nhu cầu cấp thiết của TP. Đồng thời đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường, Khoa học – Công nghệ và các ngành hữu quan phối hợp với Tập đoàn Unisanpol, tiến hành ngay nghiên cứu, lấy mẫu nước thải trong sản xuất công nghiệp, 1 làng nghề (tại huyện Hoài Đức), y tế và nước rỉ thải bãi tập trung gom rác (tại Sơn Tây), và xử lý sau đó báo cáo kết quả với UBND TP trong tháng 9/2014 để xem xét để ký hợp đồng thí điểm triển khai, trên cơ sở, hệ thống xử lý nước ô nhiễm, bảo đảm chất lượng và giá thành đầu tư thấp hơn so với các dự án cùng loại đang triển khai trên địa bàn.


Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo TP, ông Uthai Yaibuathes phấn khởi cho biết, tuần tới sẽ ký hợp đồng với tỉnh An Giang, đầu tư hệ thống xử lý công suất 12.000m3/ngày đêm, trị giá 30 triệu USD, theo hình thức BOT, thời gian 20 năm… 


Ông tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của lãnh đạo TP, Unisanpol sẽ đủ điều kiện đầu tư và góp phần xử lý nước ô nhiễm trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn TP; đồng thời đề nghị TP, quan tâm cho Tập đoàn Unisanpol được tham gia lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch cho khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn.


Theo Báo Kinh Tế đô thị

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tập đoàn Unisanpol muốn đầu tư vào Hà NộiTap doan Unisanpol muon dau tu vao Ha NoiHoan nghenh tap doan Unisanpol, Pho Chu tich TP Vu Hong Khanh khang dinh, nhung linh vuc xu ly moi truong o nhiem ma Unisanpol de xuat, hoan toan phu hop voi la nhu cau cap thiet cua TP. Dong thoi de nghi cac So Tai nguyen va Moi truong, Khoa hoc – Cong nghe va cac nganh huu quan phoi hop voi Tap doan Unisanpol, tien hanh ngay nghien cuu, lay mau nuoc thai trong san xuat cong nghiep, 1 lang nghe (tai huyen Hoai Duc), y te va nuoc ri thai bai tap trung gom rac (tai Son Tay), va xu ly sau do bao cao ket qua voi UBND TP trong thang 9/2014 de xem xet de ky hop dong thi diem trien khai, tren co so, he thong xu ly nuoc o nhiem, bao dam chat luong va gia thanh dau tu thap hon so voi cac du an cung loai dang trien khai tren dia ban.


Cam on su tiep don trong thi cua lanh dao TP, ong Uthai Yaibuathes phan khoi cho biet, tuan toi se ky hop dong voi tinh An Giang, dau tu he thong xu ly cong suat 12.000m3/ngay dem, tri gia 30 trieu USD, theo hinh thuc BOT, thoi gian 20 nam… 


Ong tin tuong rang, voi su ung ho cua lanh dao TP, Unisanpol se du dieu kien dau tu va gop phan xu ly nuoc o nhiem trong san xuat va sinh hoat tren dia ban TP; dong thoi de nghi TP, quan tam cho Tap doan Unisanpol duoc tham gia linh vuc xu ly va cung cap nuoc sach cho khu vuc do thi va nong thon tren dia ban.


Theo Bao Kinh Te do thi

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000