Tính GDP địa phương quy về một mối

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cách tính GDP hiện nay của các tỉnh, thành phố chưa sát thực và so với quốc tế thì không giống ai. Cách tính này xuất phát từ thời kỳ kinh tế bao cấp kéo dài đến nay.
Tính GDP địa phương quy về một mối

Vấn đề này không thể kéo dài mãi khi đất nước đang đổi mới, hội nhập sâu rộng.


“Phải tính theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế. Cách tính này chắc chắn sẽ làm giảm các con số thống kê GRDP của các địa phương, nhưng chúng ta cần những con số thật”, Thủ tướng nêu yêu cầu tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 7/8/2014.


Việc thống kê GRDP của các địa phương sao cho chuẩn chỉnh, hợp lý là nỗi niềm đau đáu từ lâu của những người làm công tác thống kê.


“Cách tính GDP của cả nước đã được các tổ chức thế giới công nhận, tuy nhiên cách tính GDP cấp tỉnh vẫn chưa sát, thiếu chính xác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành mà còn làm giảm niềm tin của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nói chung, số liệu GDP và GRDP nói riêng”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay.


Nguyên nhân là do thông tin đầu vào để biên soạn số liệu GRDP còn nhiều hạn chế, bất cập; áp lực mục tiêu kinh tế-xã hội của các địa phương; công cụ tính GDP chưa được hoàn thiện và đồng bộ; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan chưa đầy đủ và sâu rộng; hạn chế về năng lực chuyên môn của cán bộ thống kê…


Trước bài toán trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước”, theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp tính toán và công bố chỉ tiêu GRDP cho các địa phương thống nhất sử dụng.


Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên soạn Đề án trên gồm lãnh đạo, thành viên của nhiều bộ, ngành. Theo kế hoạch, hiện nay các bộ, ngành đang tích cực xây dựng dự thảo Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước”, sau đó sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý, thẩm định Đề án trước khi trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2014 này.


Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay: Khi Đề án trên được thông qua, từ năm 2016, Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp biên soạn và công bố chỉ tiêu GRDP cho các tỉnh. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo tính kịp thời, tính liên tục của số liệu thống kê, trong năm 2016-2017, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh đồng thời cùng biên soạn số liệu GRDP, từ năm 2018 trở đi các Cục Thống kê cấp tỉnh sẽ không trực tiếp biên soạn GRDP.


Về chỉ tiêu GRDP có 3 số liệu là ước tính, sơ bộ và chính thức. Cách tính là giá so sánh với năm 2010, chứ không phải năm 1994 như một số tỉnh đang áp dụng. Số liệu ước tính và sơ bộ chỉ tiêu GRDP do Cục Thống kê cấp tỉnh biên soạn và gửi Tổng cục Thống kê thẩm định. Tổng cục thống kê sẽ tính GRDP cho các tỉnh, thành phố (6 tháng và cả năm) và công bố số liệu GRDP sau 15 ngày kết thúc 6 tháng và cả năm.


Theo ông Nguyễn Bích Lâm, việc chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu GDP là phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đó là với những nước tính GRDP đều do cơ quan Thống kê Trung ương tính toán và công bố, và cũng đáp ứng yêu cầu so sánh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so sánh quốc gia và quốc tế.


Theo Thế PhongChinhphu.vn

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tính GDP địa phương quy về một mối

Cách tính GDP hiện nay của các tỉnh, thành phố chưa sát thực và so với quốc tế thì không giống ai. Cách tính này xuất phát từ thời kỳ kinh tế bao cấp kéo dài đến nay.


Tinh GDP dia phuong quy ve mot moi


Cach tinh GDP hien nay cua cac tinh, thanh pho chua sat thuc va so voi quoc te thi khong giong ai. Cach tinh nay xuat phat tu thoi ky kinh te bao cap keo dai den nay.


Van de nay khong the keo dai mai khi dat nuoc dang doi moi, hoi nhap sau rong.


“Phai tinh theo chuan muc va thong le quoc te, dam bao chinh xac, sat thuc te. Cach tinh nay chac chan se lam giam cac con so thong ke GRDP cua cac dia phuong, nhung chung ta can nhung con so that”, Thu tuong neu yeu cau tai Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu dien ra ngay 7/8/2014.


Viec thong ke GRDP cua cac dia phuong sao cho chuan chinh, hop ly la noi niem dau dau tu lau cua nhung nguoi lam cong tac thong ke.


“Cach tinh GDP cua ca nuoc da duoc cac to chuc the gioi cong nhan, tuy nhien cach tinh GDP cap tinh van chua sat, thieu chinh xac. Dieu nay khong chi anh huong den cong tac chi dao, dieu hanh ma con lam giam niem tin cua cac doi tuong su dung thong tin thong ke noi chung, so lieu GDP va GRDP noi rieng”, ong Nguyen Bich Lam, Tong cuc truong Tong cuc Thong ke (Bo Ke hoach va Dau tu) cho hay.


Nguyen nhan la do thong tin dau vao de bien soan so lieu GRDP con nhieu han che, bat cap; ap luc muc tieu kinh te-xa hoi cua cac dia phuong; cong cu tinh GDP chua duoc hoan thien va dong bo; viec tuyen truyen pho bien, quan triet thuc hien Luat Thong ke va cac van ban lien quan chua day du va sau rong; han che ve nang luc chuyen mon cua can bo thong ke…


Truoc bai toan tren, Bo Ke hoach va Dau tu da chu tri xay dung De an “Chuyen doi quy trinh bien soan so lieu Tong san pham trong nuoc”, theo do, Tong cuc Thong ke se truc tiep tinh toan va cong bo chi tieu GRDP cho cac dia phuong thong nhat su dung.


Cuoi thang 5 vua qua, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu da ky Quyet dinh thanh lap Ban soan thao va To bien soan De an tren gom lanh dao, thanh vien cua nhieu bo, nganh. Theo ke hoach, hien nay cac bo, nganh dang tich cuc xay dung du thao De an “Chuyen doi quy trinh bien soan so lieu Tong san pham trong nuoc”, sau do se tiep tuc lay y kien gop y, tham dinh De an truoc khi trinh Chinh phu phe duyet vao cuoi nam 2014 nay.


Tong Cuc truong Tong cuc Thong ke cho hay: Khi De an tren duoc thong qua, tu nam 2016, Tong cuc Thong ke se truc tiep bien soan va cong bo chi tieu GRDP cho cac tinh. Tuy nhien, truoc mat de dam bao tinh kip thoi, tinh lien tuc cua so lieu thong ke, trong nam 2016-2017, Tong cuc Thong ke va Cuc Thong ke cac tinh dong thoi cung bien soan so lieu GRDP, tu nam 2018 tro di cac Cuc Thong ke cap tinh se khong truc tiep bien soan GRDP.


Ve chi tieu GRDP co 3 so lieu la uoc tinh, so bo va chinh thuc. Cach tinh la gia so sanh voi nam 2010, chu khong phai nam 1994 nhu mot so tinh dang ap dung. So lieu uoc tinh va so bo chi tieu GRDP do Cuc Thong ke cap tinh bien soan va gui Tong cuc Thong ke tham dinh. Tong cuc thong ke se tinh GRDP cho cac tinh, thanh pho (6 thang va ca nam) va cong bo so lieu GRDP sau 15 ngay ket thuc 6 thang va ca nam.


Theo ong Nguyen Bich Lam, viec chuyen doi quy trinh bien soan so lieu GDP la phu hop voi thong le va chuan muc quoc te, do la voi nhung nuoc tinh GRDP deu do co quan Thong ke Trung uong tinh toan va cong bo, va cung dap ung yeu cau so sanh giua cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, so sanh quoc gia va quoc te.


Theo The PhongChinhphu.vn

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000