“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!“

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chiều 7/8 khi đề cập đến vấn đề nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn tại hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT đang diễn ra tại Đà Nẵng.
“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!“

Khắc phục tình trạng hàng năm phải xin


Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 là hết sức quan trọng và việc triển khai trong thời điểm này là cần thiết, kịp thời, chủ động để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.


Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thời gian qua đã thực hiện có kết quả bước đầu, đem lại nhiều lợi ích mà quan trọng nhất là các tỉnh, các bộ, ngành biết số vốn được phân bổ từ ngân sách hoặc trái phiếu để lựa chọn danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên đưa vào kế hoạch, chủ động chuẩn bị đầu tư, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, dàn trải lâu nay nói rất nhiều những không khắc phục được.


Khi xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, từ TƯ đến các tỉnh, thành phải căn cứ cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011 – 2020) mà Đại hội 11 của Đảng đã thông qua cùng các Nghị quyết chuyên đề của TƯ. 


Đồng thời căn cứ kết quả phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015 được đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan, toàn diện cả thành tựu lẫn hạn chế, yếu kém để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Không đề ra kế hoạch không có căn cứ để khi kiểm điểm lại nói lý do này, lý do khác. Đồng thời phải nâng cao chất lượng dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước để chủ động tính toán kế hoạch.


“Cách làm này cũng khắc phục được tình trạng hàng năm phải xin. Gần cuối năm là Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính không có chỗ để tiếp đón các tỉnh, các Bộ khác. Cũng một dự án đó nhưng kết thúc năm, chuyển qua năm mới thì phải xin vốn mới bổ sung. Rất phiền hà, tốn thời gian, chưa nói còn đẻ ra chuyện này, chuyện khác. 


Tinh thần là triển khai đầu tư trung hạn từ cấp TƯ, cấp tỉnh đến quận, huyện, cơ sở để làm sao đầu tư công hiệu quả, chất lượng hơn, khắc phục được đầu tư dàn trải, khắc phục được những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, tiêu cực” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.


Dứt khoát không để vỡ nợ!


Thủ tướng cũng nêu rõ, để triển khai đầu tư công trung hạn thì nguồn vốn cũng phải trung hạn. Trước hết, TƯ và các tỉnh, thành phải bố trí đầu tư ngân sách trung hạn vào những khâu đột phá để tạo điều kiện cho phát triển. “Tôi đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính, bây giờ chúng ta phải thực hiện theo Luật Ngân sách hiện hành, nhưng sắp tới sửa Luật Ngân sách cũng phải tính kế hoạch trung hạn trong chi đầu tư của ngân sách theo hướng năm sau cao hơn năm trước 10%” – Thủ tướng cho hay.


Bên cạnh đó là nguồn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương, nguồn ODA và nguồn vay ưu đãi. Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ, chủ yếu là trả nợ phần đầu tư xây dựng trước. Trái phiếu cũng phải tính 5 năm. Tổng trái phiếu Chính phủ và địa phương chúng tôi sẽ tính kỹ, căn cứ vào bảo đảm nợ công rồi mới tính phát hành trái phiếu thế nào để có nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển nhưng đồng thời giữ vững an toàn cho nền tài chính quốc gia”.


Ngoài nguồn vốn ngân sách cho đầu tư công, tập trung chính cho các đột phát chủ yếu về thể chế và hạ tầng kinh tế xã hội (đặc biệt là các công trình quan trọng, thiết yếu cho tái cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cho đời sống của người dân), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cơ chế xã hội hóa, cơ chế kinh tế thị trường để thu hút các nguồn lực tổng đầu tư toàn xã hội. Nếu không huy động nguồn lực đầu tư ngoài xã hội thì không thể nào đáp ứng được yêu cầu phát triển.


Phải thay đổi cách tính GDP không giống ai


Về việc tính lại cách tính GDP của các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đây không phải hình thức chủ nghĩa mà là yêu cầu khách quan trong quá trình chuyển đổi từ kế hoạch tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Việc kéo dài cách tính theo Liên Xô trước đây cho tới nay đã khiến những mặt tích hợp với tình hình trước kia trở thành không thích hợp với tình hình hiện nay.


“Tôi nói một cách rất thật, cách tính GDP của các tỉnh, thành hiện nay là không xác thực, không đúng thực tế và so với quốc tế thì không giống ai cả. Đây là một sự thật mà chúng ta không thể kéo dài mãi một khi chúng ta đã hội nhập, đã đổi mới. Cách tính tăng trưởng GDP của cả nước, tính lạm phát, tính chỉ số giá CPI thì các tổ chức quốc tế thừa nhận mình tính sát, còn GDP của các địa phương thì phải tính lại để xác thực hơn, đúng thực tế hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế hơn.


Đúng là khi tính lại thì có chuyện này, cũng nhạy cảm nhưng chúng ta nên nhìn sự thật. Tính lại là thấp hết. Tôi đi làm việc với tỉnh nào cũng tăng GDP 13 – 14% hết, nhưng cộng 63 tỉnh, thành thì làm sao lại có con số tăng trưởng GDP của cả nước chỉ hơn 5%? Chúng ta nên chấp nhận tính lại một cách khoa học cho chính xác. Nếu đổi mới cái này cho xác thực, phù hợp thực tế thì chúng ta có căn cứ để tính kế hoạch 5 năm tới!” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.


>>Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển">>>>Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển
Theo Hải ChâuInfornet

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!“

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chiều 7/8 khi đề cập đến vấn đề nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn tại hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT đang diễn ra tại Đà Nẵng.


“Viet Nam dut khoat khong de vo no!“


Do la tuyen bo cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chieu 7/8 khi de cap den van de nguon von cho dau tu cong trung han tai hoi nghi toan quoc nganh KH-DT dang dien ra tai Da Nang.


Khac phuc tinh trang hang nam phai xin


Tai hoi nghi, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi ro, xay dung ke hoach phat trien KT-XH 5 nam 2016 – 2020 la het suc quan trong va viec trien khai trong thoi diem nay la can thiet, kip thoi, chu dong de chuan bi cho Dai hoi Dang cac cap tien toi Dai hoi Dang toan quoc lan thu 12.


Ve ke hoach dau tu cong trung han, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, thoi gian qua da thuc hien co ket qua buoc dau, dem lai nhieu loi ich ma quan trong nhat la cac tinh, cac bo, nganh biet so von duoc phan bo tu ngan sach hoac trai phieu de lua chon danh muc cac du an quan trong, uu tien dua vao ke hoach, chu dong chuan bi dau tu, tranh tinh trang dau tu tran lan, dan trai lau nay noi rat nhieu nhung khong khac phuc duoc.


Khi xay dung ke hoach 5 nam 2016 – 2020, tu TU den cac tinh, thanh phai can cu cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do va chien luoc phat trien KT-XH 10 nam (2011 – 2020) ma Dai hoi 11 cua Dang da thong qua cung cac Nghi quyet chuyen de cua TU. 


Dong thoi can cu ket qua phat trien KT-XH 5 nam 2011 – 2015 duoc danh gia mot cach thang than, khach quan, toan dien ca thanh tuu lan han che, yeu kem de rut ra bai hoc kinh nghiem trong lanh dao, quan ly, dieu hanh. Khong de ra ke hoach khong co can cu de khi kiem diem lai noi ly do nay, ly do khac. Dong thoi phai nang cao chat luong du bao boi canh quoc te va trong nuoc de chu dong tinh toan ke hoach.


“Cach lam nay cung khac phuc duoc tinh trang hang nam phai xin. Gan cuoi nam la Bo KH-DT, Bo Tai chinh khong co cho de tiep don cac tinh, cac Bo khac. Cung mot du an do nhung ket thuc nam, chuyen qua nam moi thi phai xin von moi bo sung. Rat phien ha, ton thoi gian, chua noi con de ra chuyen nay, chuyen khac. 


Tinh than la trien khai dau tu trung han tu cap TU, cap tinh den quan, huyen, co so de lam sao dau tu cong hieu qua, chat luong hon, khac phuc duoc dau tu dan trai, khac phuc duoc nhung thu tuc hanh chinh ruom ra, phuc tap, tieu cuc” – Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh.


Dut khoat khong de vo no!


Thu tuong cung neu ro, de trien khai dau tu cong trung han thi nguon von cung phai trung han. Truoc het, TU va cac tinh, thanh phai bo tri dau tu ngan sach trung han vao nhung khau dot pha de tao dieu kien cho phat trien. “Toi da lam viec voi Bo truong Tai chinh, bay gio chung ta phai thuc hien theo Luat Ngan sach hien hanh, nhung sap toi sua Luat Ngan sach cung phai tinh ke hoach trung han trong chi dau tu cua ngan sach theo huong nam sau cao hon nam truoc 10%” – Thu tuong cho hay.


Ben canh do la nguon trai phieu Chinh phu, trai phieu dia phuong, nguon ODA va nguon vay uu dai. Thu tuong nhan manh: “Viet Nam dut khoat khong de vo no, phai bo tri du de tra no, chu yeu la tra no phan dau tu xay dung truoc. Trai phieu cung phai tinh 5 nam. Tong trai phieu Chinh phu va dia phuong chung toi se tinh ky, can cu vao bao dam no cong roi moi tinh phat hanh trai phieu the nao de co nguon von bo sung cho dau tu phat trien nhung dong thoi giu vung an toan cho nen tai chinh quoc gia”.


Ngoai nguon von ngan sach cho dau tu cong, tap trung chinh cho cac dot phat chu yeu ve the che va ha tang kinh te xa hoi (dac biet la cac cong trinh quan trong, thiet yeu cho tai co cau, chuyen dich co cau kinh te, cho doi song cua nguoi dan), Thu tuong Chinh phu yeu cau thuc hien co che xa hoi hoa, co che kinh te thi truong de thu hut cac nguon luc tong dau tu toan xa hoi. Neu khong huy dong nguon luc dau tu ngoai xa hoi thi khong the nao dap ung duoc yeu cau phat trien.


Phai thay doi cach tinh GDP khong giong ai


Ve viec tinh lai cach tinh GDP cua cac dia phuong, Thu tuong Nguyen Tan Dung neu ro, day khong phai hinh thuc chu nghia ma la yeu cau khach quan trong qua trinh chuyen doi tu ke hoach tap trung bao cap sang kinh te thi truong. Viec keo dai cach tinh theo Lien Xo truoc day cho toi nay da khien nhung mat tich hop voi tinh hinh truoc kia tro thanh khong thich hop voi tinh hinh hien nay.


“Toi noi mot cach rat that, cach tinh GDP cua cac tinh, thanh hien nay la khong xac thuc, khong dung thuc te va so voi quoc te thi khong giong ai ca. Day la mot su that ma chung ta khong the keo dai mai mot khi chung ta da hoi nhap, da doi moi. Cach tinh tang truong GDP cua ca nuoc, tinh lam phat, tinh chi so gia CPI thi cac to chuc quoc te thua nhan minh tinh sat, con GDP cua cac dia phuong thi phai tinh lai de xac thuc hon, dung thuc te hon va phu hop voi thong le quoc te hon.


Dung la khi tinh lai thi co chuyen nay, cung nhay cam nhung chung ta nen nhin su that. Tinh lai la thap het. Toi di lam viec voi tinh nao cung tang GDP 13 – 14% het, nhung cong 63 tinh, thanh thi lam sao lai co con so tang truong GDP cua ca nuoc chi hon 5%? Chung ta nen chap nhan tinh lai mot cach khoa hoc cho chinh xac. Neu doi moi cai nay cho xac thuc, phu hop thuc te thi chung ta co can cu de tinh ke hoach 5 nam toi!” – Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh.


>>Phan dau GDP binh quan tang 6,5-7%/nam, tao moi dieu kien de doanh nghiep phat trien">>>>Phan dau GDP binh quan tang 6,5-7%/nam, tao moi dieu kien de doanh nghiep phat trien
Theo Hai ChauInfornet

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000