Thủ tướng dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tướng dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị sẽ tập trung vào những nội dung chính gồm quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và nghe giới thiệu Dự thảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Hội nghị cũng sẽ quán triệt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và nghe giới thiệu Dự thảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; phổ biến các nội dung chính của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu sửa đổi; hướng dẫn phương pháp tính tổng chỉ tiêu sản phẩm trên địa bàn cấp tỉnh; thảo luận, hỏi đáp...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh các nội dung được quán triệt, phổ biến, thảo luận tại Hội nghị là những vấn đề lớn của đất nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến cụ thể, thiết thực vào các nội dung của Hội nghị nhất là về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; việc bố trí vốn đầu tư; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; việc thống nhất cách tính GDP./.

>> Từ 2015 không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

Theo Thiện ThuậtVietnamplus


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thủ tướng dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư.


Thu tuong du Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu


Ngay 7/8, tai thanh pho Da Nang, Thu tuong Nguyen Tan Dung da den du Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu.


Hoi nghi se tap trung vao nhung noi dung chinh gom quan triet Chi thi so 22/CT-TTg ngay 5/8/2014 cua Thu tuong Chinh phu ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2016-2020 va nghe gioi thieu Du thao huong dan cua Bo Ke hoach va Dau tu ve xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2016-2020.

Hoi nghi cung se quan triet Chi thi so 23/CT-TTg ngay 5/8/2014 cua Thu tuong Chinh phu ve lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016-2020 va nghe gioi thieu Du thao huong dan cua Bo Ke hoach va Dau tu ve lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016-2020; Nghi dinh ve ke hoach dau tu cong trung han va hang nam; pho bien cac noi dung chinh cua Luat Dau tu cong, Luat Dau thau sua doi; huong dan phuong phap tinh tong chi tieu san pham tren dia ban cap tinh; thao luan, hoi dap...

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Bui Quang Vinh nhan manh cac noi dung duoc quan triet, pho bien, thao luan tai Hoi nghi la nhung van de lon cua dat nuoc.

Bo truong Bui Quang Vinh de nghi cac dai bieu tap trung thao luan, dong gop cac y kien cu the, thiet thuc vao cac noi dung cua Hoi nghi nhat la ve xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2016-2020; viec lap ke hoach dau tu cong trung han 5 nam 2016-2020; viec bo tri von dau tu; cac giai phap thuc day tang truong, nang cao hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te trong boi canh hoi nhap quoc te sau rong; viec thong nhat cach tinh GDP./.

>> Tu 2015 khong de phat sinh no dong xay dung co ban

Theo Thien ThuatVietnamplus


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000