Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.


Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm


Kế hoạch phát triển KT-XH phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 6,5-7%/năm.


Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 về:


(i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính;


(ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ;


(iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.


Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các DN


Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; tăng nhanh tiềm lực và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; lành mạnh hóa hệ thống tài chính; ổn định các cân đối vĩ mô; huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nền kinh tế.


Bên cạnh đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục-đào tạo và phát triển mạnh khoa học-công nghệ. Phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng. Tập trung giảm nghèo bền vững. Thực hiện các chính sách lao động, việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.


Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các di sản văn hóa dân tộc; tăng cường công tác thông tin truyền thông; phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất của người Việt Nam. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát triển thanh niên; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.


Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.


Phát triển các ngành, lĩnh vực phải phù hợp kế hoạch phát triển cả nước


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xây dựng kế hoạch phải bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Kế hoạch phát triển KT-XH của các ngành, lĩnh vực và các cấp địa phương phải phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của cả nước, các quy hoạch phát triển; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương.


Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách trong Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 phải bảo đảm tính khả thi; sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên.


Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các đoàn thể, các hiệp hội sản xuất và tiêu dùng, cộng đồng dân cư, các nhà tài trợ và các chuyên gia trong, ngoài nước.


Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm ngay trong tháng 8/2014


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 trong tháng 8 này; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế và các cân đối lớn trong quý IV/2014.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hướng dẫn các ngành, các cấp xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
Theo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.


Phan dau GDP binh quan tang 6,5-7%/nam, tao moi dieu kien de doanh nghiep phat trien


Thu tuong vua co Chi thi yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong, cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc trien khai xay dung Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam giai doan 2016-2020.


Dong thoi tang cuong cong tac bao ve tai nguyen moi truong va chu dong ung pho voi bien doi khi hau. Giu vung doc lap, chu quyen quoc gia. Bao dam an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi. Cung co va mo rong cac quan he doi ngoai, day manh hoi nhap va hop tac quoc te, nang cao vi the cua Viet Nam trong khu vuc va tren truong quoc te.


Phan dau GDP binh quan tang 6,5-7%/nam


Ke hoach phat trien KT-XH phan dau toc do tang truong GDP binh quan 5 nam 2016-2020 tang 6,5-7%/nam.


Ty le ho ngheo giam binh quan khoang 1,5%/nam; thuc hien co hieu qua De an tong the tai co cau kinh te gan voi chuyen doi mo hinh phat trien theo huong nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te. Day manh chuyen dich co cau kinh te, co cau nganh, linh vuc, co cau lao dong theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa.


Day manh thuc hien 3 dot pha


Thu tuong Chinh phu yeu cau tiep tuc day manh thuc hien 3 dot pha trong Chien luoc phat trien KT-XH 10 nam 2011-2020 ve:


(i) Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh;


(ii) Phat trien nhanh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao, tap trung vao viec doi moi can ban va toan dien nen giao duc quoc dan; gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe;


(iii) Xay dung he thong ket cau ha tang dong bo, voi mot so cong trinh hien dai, tap trung vao he thong giao thong va ha tang do thi lon.


Cai thien moi truong dau tu kinh doanh, tao moi dieu kien thuan loi de phat trien cac DN


Thu tuong chi thi tiep tuc doi moi, cai thien moi truong dau tu kinh doanh, tao moi dieu kien thuan loi de phat trien cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te, nhat la khu vuc doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, kinh te hop tac, doanh nghiep nho va vua; bao dam canh tranh binh dang; tang nhanh tiem luc va bao dam an ninh tai chinh quoc gia; lanh manh hoa he thong tai chinh; on dinh cac can doi vi mo; huy dong, thu hut va su dung co hieu qua cac nguon luc phuc vu cho phat trien nen kinh te.


Ben canh do nang cao chat luong nguon nhan luc, phat trien giao duc-dao tao va phat trien manh khoa hoc-cong nghe. Phat trien van hoa, xa hoi, the duc, the thao, nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan. Phat trien he thong an sinh xa hoi da dang. Tap trung giam ngheo ben vung. Thuc hien cac chinh sach lao dong, viec lam gan voi phat trien thi truong lao dong. Chu dong, tich cuc phong chong dich benh, nang cao chat luong kham chua benh, day manh xa hoi hoa trong linh vuc y te.


Xay dung moi truong van hoa lanh manh, phat huy cac di san van hoa dan toc; tang cuong cong tac thong tin truyen thong; phat trien manh phong trao the duc, the thao de nang cao the chat cua nguoi Viet Nam. Thuc hien tot chinh sach dan toc va ton giao; binh dang gioi, nang cao vi the cua phu nu. Chu trong cong tac cham soc, giao duc va bao ve quyen loi cua tre em; phat trien thanh nien; tang cuong quan ly tai nguyen, bao ve moi truong va chu dong ung pho voi bien doi khi hau, phong tranh thien tai.


Tang cuong tiem luc quoc phong, an ninh; ket hop phat trien kinh te va bao dam quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi. Thuc hien tot cong tac cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc. Tang cuong cong tac phong, chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem chong lang phi. Nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai. Chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te. Tao moi truong hoa binh, on dinh de xay dung va phat trien dat nuoc.


Phat trien cac nganh, linh vuc phai phu hop ke hoach phat trien ca nuoc


Thu tuong Chinh phu yeu cau viec xay dung ke hoach phai bam sat cac Nghi quyet cua Dang, Quoc hoi va Chinh phu; Ke hoach phat trien KT-XH cua cac nganh, linh vuc va cac cap dia phuong phai phu hop voi ke hoach phat trien KT-XH 5 nam cua ca nuoc, cac quy hoach phat trien; phu hop voi dac diem, trinh do phat trien cua tung nganh, tung dia phuong.


Cac muc tieu, dinh huong va giai phap, chinh sach trong Ke hoach phat trien KT-XH 5 nam 2016 - 2020 phai bao dam tinh kha thi; sap xep thu tu cac muc tieu uu tien.


Thu tuong luu y, trong qua trinh xay dung, cac Bo, nganh va dia phuong can to chuc lay y kien rong rai cac co quan nghien cuu, cac doan the, cac hiep hoi san xuat va tieu dung, cong dong dan cu, cac nha tai tro va cac chuyen gia trong, ngoai nuoc.


Cac bo, nganh, dia phuong xay dung ke hoach phat trien 5 nam ngay trong thang 8/2014


Thu tuong Chinh phu giao Bo Ke hoach va Dau tu huong dan cac Bo, nganh va dia phuong xay dung Ke hoach phat trien KT-XH 5 nam 2016 - 2020 trong thang 8 nay; chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh va dia phuong tinh toan, xay dung cac phuong an tang truong kinh te va cac can doi lon trong quy IV/2014.


Thu tuong Chinh phu yeu cau cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, co quan khac o Trung uong, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong va cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc huong dan cac nganh, cac cap xay dung Ke hoach phat trien KT-XH 5 nam 2016 - 2020 thuoc nganh, linh vuc phu trach.
Theo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000