Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hóa trong mấy tháng đầu năm được đánh giá là khả quan và có chuyển biến mạnh.
Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh

Sáng qua 6/8, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 7 tháng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự và chủ trì Hội nghị.
Báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, tính đến hết ngày 31/7/2014, đã sắp xếp được 76 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 55 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, sáp nhập được 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của 20/20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền. 


 


Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng chủ trì hồi tháng 2 vừa qua, một con số khiến dư luận đặc biệt chú ý là số doanh nghiệp Nhà nước còn lại  cần được cổ phần hóa trong hai năm 2014 - 2015 là 432 doanh nghiệp. Như vậy, bình quân cứ mỗi tháng phải cổ phần hóa được 18 doanh nghiệp nhà nước - một nhiệm vụ vào thời điểm đó được dư luận cho là “bất khả thi”. 
Tuy nhiên, theo báo cáo tại Hội nghị, 5 tháng qua tình hình đã chuyển biến rất mạnh. Trong số 55 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 32 doanh nghiệp đã tiến hành bán cổ phần lần đầu thông qua hai sàn giao dịch chứng khoán. Và với tình hình này, theo đánh giá của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, năm 2014 có thể cổ phần hóa khoảng 200 doanh nghiệp và đến năm 2015 sẽ đạt mục tiêu đặt ra. 
7 tháng đầu năm 2014, hoạt động thoái vốn đã đạt được 2.975 tỷ VND. Số tiền này gấp 3 lần so với cả năm 2013 nhưng so với số vốn cần thoái thì tiến độ vẫn chậm, tổng số tiền thu còn thấp. Thủ tướng chỉ đạo cần phải thoái vốn một cách vững chắc, không được tùy tiện. 
Bên cạnh các đơn vị được đề nghị tuyên dương vì kết quả sắp xếp cổ phần hóa tốt như Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Dệt may VN, Tổng Công ty Hàng hải VN, một số bộ ngành, địa phương cũng bị nhắc nhở vì chậm tiến độ như Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công thương, tỉnh Bình Định, Nghệ An, Tập đoàn Công nghiệp hóa chất. Theo Ban Đổi mới Doanh nghiệp, hiện vẫn còn 84 doanh nghiệp thậm chí còn chưa thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa.
>>“Mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp có thể đạt được”">>>>“Mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp có thể đạt được”
Theo Diệu Trang - Nguyễn Trang


VTV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh

Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hóa trong mấy tháng đầu năm được đánh giá là khả quan và có chuyển biến mạnh.


Ket qua co phan hoa doanh nghiep co chuyen bien manh


Theo bao cao cua Ban Doi moi va Phat trien doanh nghiep, ket qua co phan hoa trong may thang dau nam duoc danh gia la kha quan va co chuyen bien manh.


Sang qua 6/8, Van phong Chinh phu da to chuc Hoi nghi giao ban, so ket ve tai co cau doanh nghiep Nha nuoc 7 thang dau nam. Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung va Pho Thu tuong Vu Van Ninh da tham du va chu tri Hoi nghi.
Bao cao cua Ban Doi moi va Phat trien doanh nghiep cho biet, tinh den het ngay 31/7/2014, da sap xep duoc 76 doanh nghiep, trong do co phan hoa duoc 55 doanh nghiep, giai the 2 doanh nghiep, ban 1 doanh nghiep, sap nhap duoc 15 doanh nghiep va de nghi pha san 3 doanh nghiep. Thu tuong Chinh phu cung da phe duyet de an tai co cau cua 20/20 tap doan, tong cong ty nha nuoc thuoc tham quyen. 


 


Tai Hoi nghi Trien khai nhiem vu tai co cau doanh nghiep Nha nuoc do Thu tuong chu tri hoi thang 2 vua qua, mot con so khien du luan dac biet chu y la so doanh nghiep Nha nuoc con lai  can duoc co phan hoa trong hai nam 2014 - 2015 la 432 doanh nghiep. Nhu vay, binh quan cu moi thang phai co phan hoa duoc 18 doanh nghiep nha nuoc - mot nhiem vu vao thoi diem do duoc du luan cho la “bat kha thi”. 
Tuy nhien, theo bao cao tai Hoi nghi, 5 thang qua tinh hinh da chuyen bien rat manh. Trong so 55 doanh nghiep da duoc phe duyet phuong an co phan hoa, 32 doanh nghiep da tien hanh ban co phan lan dau thong qua hai san giao dich chung khoan. Va voi tinh hinh nay, theo danh gia cua Ban Doi moi va Phat trien Doanh nghiep, nam 2014 co the co phan hoa khoang 200 doanh nghiep va den nam 2015 se dat muc tieu dat ra. 
7 thang dau nam 2014, hoat dong thoai von da dat duoc 2.975 ty VND. So tien nay gap 3 lan so voi ca nam 2013 nhung so voi so von can thoai thi tien do van cham, tong so tien thu con thap. Thu tuong chi dao can phai thoai von mot cach vung chac, khong duoc tuy tien. 
Ben canh cac don vi duoc de nghi tuyen duong vi ket qua sap xep co phan hoa tot nhu Bo Giao thong Van tai, Tap doan Det may VN, Tong Cong ty Hang hai VN, mot so bo nganh, dia phuong cung bi nhac nho vi cham tien do nhu Bo Van hoa The thao va Du lich, Bo Y te, Bo Cong thuong, tinh Binh Dinh, Nghe An, Tap doan Cong nghiep hoa chat. Theo Ban Doi moi Doanh nghiep, hien van con 84 doanh nghiep tham chi con chua thanh lap Ban chi dao Co phan hoa.
>>“Muc tieu co phan hoa 432 doanh nghiep co the dat duoc”">>>>“Muc tieu co phan hoa 432 doanh nghiep co the dat duoc”
Theo Dieu Trang - Nguyen Trang


VTV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000