Quản lý nợ công ở Việt Nam: Không giống ai?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Có nhiều câu hỏi về nợ công chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thấu đáo, như: Nợ công của nước ta hiện nay là bao nhiêu? Nợ công trong “ngưỡng an toàn” hay đã trong tình trạng “báo động đỏ”?
Quản lý nợ công ở Việt Nam: Không giống ai?

 Vì sao các số liệu về nợ công của Việt Nam không thống nhất? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là khái niệm về nợ công của Việt Nam hiện nay còn xa lạ với thông lệ quốc tế.


Khoản 2 Điều 1 Luật Quản lý nợ công năm 2009, nợ công ở Việt Nam được quy định như sau: “Nợ công được quy định trong luật này bao gồm: Nợ chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ chính quyền địa phương”. Đó lại là một khái niệm... không giống ai. Bởi, khái niệm về nợ công phổ biến của quốc tế có phạm vi rộng hơn nhiều.


Theo Hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính của UNCTAD, nợ công không chỉ bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương mà còn bao gồm các nghĩa vụ nợ của ngân hàng trung ương, các đơn vị trực thuộc chính phủ, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở tất cả các cấp chính quyền và một số khoản nợ ngầm định khác.


Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nợ công còn phải bao gồm nợ của các tổ chức tự chủ, các DN tài chính và phi tài chính, ngân hàng thương mại và phát triển, công ty công ích... thỏa mãn một trong các điều kiện: Ngân sách của các tổ chức này phải được chính phủ phê duyệt; Chính phủ/nhà nước sở hữu trên 50% hoặc có đại diện chiếm hơn 50% thành viên ban giám đốc; trong trường hợp các tổ chức này mất khả năng thanh toán, nhà nước phải chịu trách nhiệm về nợ của các tổ chức đó.


Hơn nữa, theo WB, khoản mục DNNN tự vay và tự trả không được tính vào nợ công là bất hợp lý, bởi DNNN là DN do nhà nước góp toàn bộ số vốn điều lệ hoặc nắm cổ phần, vốn góp chi phối. Ngoài ra, UNCTAD tính cả nợ lương hưu trong khoản nợ Chính phủ vào nợ công, còn Việt Nam thì dường như “lãng quên”.


Do có khái niệm riêng nên số liệu về nợ công ở Việt Nam thường thiếu thống nhất. Chẳng hạn, ngày 27/3/2013, đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock- GDC) của Tạp chí The Economist điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỷ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48% GDP. Tỷ lệ nợ công của Việt Nam năm 2013 mà GDC đưa ra là 49,3% GDP (theo định nghĩa của IMF), nhưng theo Bộ Tài chính thì tới 55,7% GDP.


Nhiều chuyên gia tài chính và một số tổ chức tài chính quốc tế cho rằng: Nếu tính cả nợ tiềm ẩn của DNNN thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam có thể trên 100% GDP, vượt xa so với ngưỡng nợ công 65% GDP được đặt ra trong chiến lược phát triển tài chính đến năm 2020. Nếu xác định nợ công bao gồm nợ trong nước và nợ nước ngoài của Chính phủ (cả trung ương, địa phương và DNNN); nợ để chi và nợ bảo lãnh; nợ ngân hàng, nợ qua phát hành giấy nợ như trái phiếu... thì nợ công Việt Nam hiện nay xấp xỉ 106% GDP.


Đặt ra khái niệm riêng của Việt Nam về nợ công để có chỉ tiêu nợ công/GDP “đẹp” là không hợp lý và không cần thiết. Hơn nữa, với khái niệm về nợ công “không giống ai” trong công tác quản lý nợ công, Việt Nam sẽ là “một mình một chợ” và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi thực trạng về nợ công không được đánh giá đúng.


>>>Giám sát nợ công khó đến mức nào?

Theo Luật gia Vũ Xuân Tiền
Báo công thương


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quản lý nợ công ở Việt Nam: Không giống ai?

Có nhiều câu hỏi về nợ công chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thấu đáo, như: Nợ công của nước ta hiện nay là bao nhiêu? Nợ công trong “ngưỡng an toàn” hay đã trong tình trạng “báo động đỏ”?


Quan ly no cong o Viet Nam: Khong giong ai?


Co nhieu cau hoi ve no cong chua duoc tra loi hoac tra loi chua thau dao, nhu: No cong cua nuoc ta hien nay la bao nhieu? No cong trong “nguong an toan” hay da trong tinh trang “bao dong do”?


 Vi sao cac so lieu ve no cong cua Viet Nam khong thong nhat? Co rat nhieu nguyen nhan dan den tinh trang do, nhung nguyen nhan quan trong nhat la khai niem ve no cong cua Viet Nam hien nay con xa la voi thong le quoc te.


Khoan 2 Dieu 1 Luat Quan ly no cong nam 2009, no cong o Viet Nam duoc quy dinh nhu sau: “No cong duoc quy dinh trong luat nay bao gom: No chinh phu; no duoc Chinh phu bao lanh; no chinh quyen dia phuong”. Do lai la mot khai niem... khong giong ai. Boi, khai niem ve no cong pho bien cua quoc te co pham vi rong hon nhieu.


Theo He thong quan ly no va phan tich tai chinh cua UNCTAD, no cong khong chi bao gom no chinh phu, no duoc chinh phu bao lanh va no cua chinh quyen dia phuong ma con bao gom cac nghia vu no cua ngan hang trung uong, cac don vi truc thuoc chinh phu, bao gom ca doanh nghiep nha nuoc (DNNN) o tat ca cac cap chinh quyen va mot so khoan no ngam dinh khac.


Theo Ngan hang The gioi (WB), no cong con phai bao gom no cua cac to chuc tu chu, cac DN tai chinh va phi tai chinh, ngan hang thuong mai va phat trien, cong ty cong ich... thoa man mot trong cac dieu kien: Ngan sach cua cac to chuc nay phai duoc chinh phu phe duyet; Chinh phu/nha nuoc so huu tren 50% hoac co dai dien chiem hon 50% thanh vien ban giam doc; trong truong hop cac to chuc nay mat kha nang thanh toan, nha nuoc phai chiu trach nhiem ve no cua cac to chuc do.


Hon nua, theo WB, khoan muc DNNN tu vay va tu tra khong duoc tinh vao no cong la bat hop ly, boi DNNN la DN do nha nuoc gop toan bo so von dieu le hoac nam co phan, von gop chi phoi. Ngoai ra, UNCTAD tinh ca no luong huu trong khoan no Chinh phu vao no cong, con Viet Nam thi duong nhu “lang quen”.


Do co khai niem rieng nen so lieu ve no cong o Viet Nam thuong thieu thong nhat. Chang han, ngay 27/3/2013, dong ho no cong the gioi (The global debt clock- GDC) cua Tap chi The Economist diem no cong cua Viet Nam vuot con so 80 ty USD, voi tong du no ca nam tang 11,2%, chiem 48% GDP. Ty le no cong cua Viet Nam nam 2013 ma GDC dua ra la 49,3% GDP (theo dinh nghia cua IMF), nhung theo Bo Tai chinh thi toi 55,7% GDP.


Nhieu chuyen gia tai chinh va mot so to chuc tai chinh quoc te cho rang: Neu tinh ca no tiem an cua DNNN thi ty le no cong cua Viet Nam co the tren 100% GDP, vuot xa so voi nguong no cong 65% GDP duoc dat ra trong chien luoc phat trien tai chinh den nam 2020. Neu xac dinh no cong bao gom no trong nuoc va no nuoc ngoai cua Chinh phu (ca trung uong, dia phuong va DNNN); no de chi va no bao lanh; no ngan hang, no qua phat hanh giay no nhu trai phieu... thi no cong Viet Nam hien nay xap xi 106% GDP.


Dat ra khai niem rieng cua Viet Nam ve no cong de co chi tieu no cong/GDP “dep” la khong hop ly va khong can thiet. Hon nua, voi khai niem ve no cong “khong giong ai” trong cong tac quan ly no cong, Viet Nam se la “mot minh mot cho” va co the gay ra nhung hau qua nghiem trong khi thuc trang ve no cong khong duoc danh gia dung.


>>>Giam sat no cong kho den muc nao?

Theo Luat gia Vu Xuan Tien
Bao cong thuong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000