Hơn 90.000 tỉ đồng chờ... giải ngân!

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đến cuối tháng 7-2014, có đến hơn 90.000 tỉ đồng đang tồn ứ trong Kho bạc Nhà nước. Trong khi đó có nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách đang đói vốn nhưng không thể giải ngân được.
Hơn 90.000 tỉ đồng chờ... giải ngân!

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 29-7 Kho bạc Nhà nước đã huy động được 147.281,3 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ.


Trong khi đó, tính đến hết quý 1 năm nay có 25 bộ ngành có tỉ lệ thanh toán vốn xây dựng cơ bản cơ quan đạt 12% so với kế hoạch được giao. Trong đó, có đơn vị vẫn chưa thanh toán được đồng vốn nào như Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ...


Ứ vốn do năng lực nhà thầu hạn chế?


Giải thích nguyên nhân của tình trạng ứ vốn tại Kho bạc Nhà nước, ông Trịnh Nam Tuấn, phó vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), cho rằng nguyên nhân là do tỉ lệ thu đạt khá cao trong khi chi thấp hơn. Tính đầu năm đến nay, thu đạt 63,3% so với dự toán, còn chi đạt 59% (trong đó chi đầu tư chỉ đạt 57%). Năng lực tài chính của nhà thầu còn hạn chế cũng dẫn đến chuyện ứ vốn.


Bên cạnh đó, một số đơn vị tư vấn giám sát có năng lực cũng yếu nên chậm hoàn thành các thủ tục thanh toán, chưa ký được các biên bản nghiệm thu. “Một nguyên nhân không thể không kể đến là công tác giải phóng mặt bằng chậm. Hầu như dự án, công trình nào cũng bị chậm do giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, có nhiều dự án triển khai năm năm nhưng chỉ riêng thời gian giải phóng mặt bằng đã kéo dài gần tới... năm năm” - ông Tuấn nói.


Riêng đối với nhiều dự án giao thông, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà thầu ký quỹ 10% giá trị hợp đồng. Như các dự án quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến hết quý 1 tỉ lệ giải ngân đạt rất thấp, các nhà thầu đang phải ký quỹ để thực hiện dự án. Hầu hết chủ đầu tư chưa tạm ứng cho các nhà thầu. Việc này đã gây khó khăn cho các nhà thầu và ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.


Sẽ bỏ quy định ký quỹ?


Theo ông Tuấn, để đẩy nhanh việc thanh toán vốn, Bộ Tài chính vừa có một loạt văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc này.


Cụ thể, về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư, các bộ ngành, địa phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, chủ đầu tư cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước.


“Không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm. Đặc biệt, không được kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015” - ông Tuấn nói.


Về việc tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA, theo ông Tuấn, Bộ Tài chính cũng vừa có hướng dẫn thực hiện tạm ứng cho các nhà thầu đối với các công việc thật sự cần thiết. Mức vốn, thời điểm và việc thu hồi tạm ứng phải theo quy định đối với từng loại hợp đồng.


Cụ thể, mức vốn tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng tư vấn bằng 25% giá trị hợp đồng; Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình có mức tạm ứng tối thiểu 20% giá trị hợp đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu chủ dự án phải có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp lý, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng.


Riêng đối với các dự án giao thông, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét bỏ quy định yêu cầu các nhà thầu phải ký quỹ nhằm tháo gỡ về vốn cho các nhà thầu.


Còn đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét việc thuê kiểm toán độc lập ngay trong quá trình triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.


>>Bổ sung 586,6 tỷ đồng cho 10 địa phương hoàn thiện các dự án cấp bách" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/chinh-sach-quy-hoach/bo-sung-5866-ty-dong-cho-10-dia-phuong-hoan-thien-cac-du-an-cap-bach-201406160637572171ca44.chn">>>>Bổ sung 586,6 tỷ đồng cho 10 địa phương hoàn thiện các dự án cấp bách


Theo L.ThanhTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hơn 90.000 tỉ đồng chờ... giải ngân!

Đến cuối tháng 7-2014, có đến hơn 90.000 tỉ đồng đang tồn ứ trong Kho bạc Nhà nước. Trong khi đó có nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách đang đói vốn nhưng không thể giải ngân được.


Hon 90.000 ti dong cho... giai ngan!


Den cuoi thang 7-2014, co den hon 90.000 ti dong dang ton u trong Kho bac Nha nuoc. Trong khi do co nhieu du an, cong trinh su dung von ngan sach dang doi von nhung khong the giai ngan duoc.


Theo Bo Tai chinh, luy ke tu dau nam den het ngay 29-7 Kho bac Nha nuoc da huy dong duoc 147.281,3 ti dong von trai phieu Chinh phu.


Trong khi do, tinh den het quy 1 nam nay co 25 bo nganh co ti le thanh toan von xay dung co ban co quan dat 12% so voi ke hoach duoc giao. Trong do, co don vi van chua thanh toan duoc dong von nao nhu Van phong Chinh phu, Bo Y te, Bo Khoa hoc va cong nghe...


U von do nang luc nha thau han che?


Giai thich nguyen nhan cua tinh trang u von tai Kho bac Nha nuoc, ong Trinh Nam Tuan, pho vu truong Vu Dau tu (Bo Tai chinh), cho rang nguyen nhan la do ti le thu dat kha cao trong khi chi thap hon. Tinh dau nam den nay, thu dat 63,3% so voi du toan, con chi dat 59% (trong do chi dau tu chi dat 57%). Nang luc tai chinh cua nha thau con han che cung dan den chuyen u von.


Ben canh do, mot so don vi tu van giam sat co nang luc cung yeu nen cham hoan thanh cac thu tuc thanh toan, chua ky duoc cac bien ban nghiem thu. “Mot nguyen nhan khong the khong ke den la cong tac giai phong mat bang cham. Hau nhu du an, cong trinh nao cung bi cham do giai phong mat bang gap kho khan, co nhieu du an trien khai nam nam nhung chi rieng thoi gian giai phong mat bang da keo dai gan toi... nam nam” - ong Tuan noi.


Rieng doi voi nhieu du an giao thong, Bo Giao thong van tai yeu cau cac nha thau ky quy 10% gia tri hop dong. Nhu cac du an quoc lo 1 va duong Ho Chi Minh doan qua Tay nguyen, theo bao cao cua Kho bac Nha nuoc, den het quy 1 ti le giai ngan dat rat thap, cac nha thau dang phai ky quy de thuc hien du an. Hau het chu dau tu chua tam ung cho cac nha thau. Viec nay da gay kho khan cho cac nha thau va anh huong den viec thuc hien du an.


Se bo quy dinh ky quy?


Theo ong Tuan, de day nhanh viec thanh toan von, Bo Tai chinh vua co mot loat van ban gui cac bo nganh, dia phuong ve viec nay.


Cu the, ve viec huong dan thanh toan von dau tu, cac bo nganh, dia phuong can chi dao cac chu dau tu tap trung day nhanh tien do thi cong va giai ngan von dau tu phat trien, nhat la doi voi nguon von ngan sach nha nuoc, von trai phieu Chinh phu, von ODA. Khi co khoi luong nghiem thu de thanh toan, chu dau tu can khan truong lam thu tuc ho so thanh toan ngay voi Kho bac Nha nuoc.


“Khong de don khoi luong hoan thanh moi lam ho so thanh toan vao nhung thang cuoi nam. Dac biet, khong duoc keo dai thoi gian thuc hien cac khoan von dau tu ngan sach nha nuoc, trai phieu Chinh phu thuoc ke hoach nam 2014 sang nam 2015” - ong Tuan noi.


Ve viec tam ung doi voi cac hop dong cua du an vay von ODA, theo ong Tuan, Bo Tai chinh cung vua co huong dan thuc hien tam ung cho cac nha thau doi voi cac cong viec that su can thiet. Muc von, thoi diem va viec thu hoi tam ung phai theo quy dinh doi voi tung loai hop dong.


Cu the, muc von tam ung toi thieu doi voi hop dong tu van bang 25% gia tri hop dong; Doi voi hop dong thi cong xay dung cong trinh co muc tam ung toi thieu 20% gia tri hop dong. Dong thoi, Bo Tai chinh yeu cau chu du an phai co trach nhiem cung voi nha thau tinh toan muc tam ung hop ly, quan ly viec su dung von tam ung dung muc dich, dung doi tuong, co hieu qua va co trach nhiem hoan tra du so von da tam ung.


Rieng doi voi cac du an giao thong, Bo Tai chinh da co van ban yeu cau Bo Giao thong van tai som xem xet bo quy dinh yeu cau cac nha thau phai ky quy nham thao go ve von cho cac nha thau.


Con doi voi du an cai tao, nang cap quoc lo 1 va duong Ho Chi Minh doan qua Tay nguyen, Bo Tai chinh de nghi Bo Giao thong van tai xem xet viec thue kiem toan doc lap ngay trong qua trinh trien khai thuc hien cac du an de dam bao cong tac quyet toan du an hoan thanh, dua vao su dung.


>>Bo sung 586,6 ty dong cho 10 dia phuong hoan thien cac du an cap bach" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/chinh-sach-quy-hoach/bo-sung-5866-ty-dong-cho-10-dia-phuong-hoan-thien-cac-du-an-cap-bach-201406160637572171ca44.chn">>>>Bo sung 586,6 ty dong cho 10 dia phuong hoan thien cac du an cap bach


Theo L.ThanhTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000