Hải Phòng sẽ có một số cơ chế, chính sách đặc thù riêng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Xét đề nghị của UBND TP.Hải Phòng và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT, Y tế, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc về việc xử lý một số kiến nghị của UBND TP.Hải Phòng.
Hải Phòng sẽ có một số cơ chế, chính sách đặc thù riêng

Theo đó, về ban hành quy định thực hiện Kết luận 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ đối với TP. Hải Phòng để thay thế Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng.


Bên cạnh đó, Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.


Đối với việc để lại 10% số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trên địa bàn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý chung phù hợp với quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.


Ngoài ra, Thủ tướng cũng thông báo ý kiến đối với Dự án nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Dự án xây dựng cầu Vũ Yên và cầu Nguyễn Trãi; Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1); Dự án phát triển giao thông đô thị; vấn đề vay vốn ODA Hàn Quốc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng.


Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấnđề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trìnhthực hiện.


Theo P.LThời báo Ngân hàng

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hải Phòng sẽ có một số cơ chế, chính sách đặc thù riêng

Xét đề nghị của UBND TP.Hải Phòng và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT, Y tế, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc về việc xử lý một số kiến nghị của UBND TP.Hải Phòng.


Hai Phong se co mot so co che, chinh sach dac thu rieng


Xet de nghi cua UBND TP.Hai Phong va y kien cua cac Bo Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, GTVT, Y te, Thu tuong Chinh phu vua co y kien ve viec ve viec xu ly mot so kien nghi cua UBND TP.Hai Phong.


Theo do, ve ban hanh quy dinh thuc hien Ket luan 72-KL/TW ngay 10/10/2013 cua Bo Chinh tri, Thu tuong dong y chu truong xay dung Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ban hanh mot so co che, chinh sach dac thu ve dau tu, tai chinh, ngan sach, to chuc bo may va can bo doi voi TP. Hai Phong de thay the Quyet dinh so 54/2004/QD-TTg ngay 5/4/2004 cua Thu tuong Chinh phu ve mot so co che tai chinh uu dai doi voi thanh pho Hai Phong.


Ben canh do, Thu tuong giao UBND thanh pho Hai Phong chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan nghien cuu, du thao Quyet dinh, bao cao Thu tuong Chinh phu trong nam 2014.


Doi voi viec de lai 10% so thu ngan sach tu xuat nhap khau tren dia ban, Thu tuong giao Bo Tai chinh chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet, xu ly chung phu hop voi quy dinh hien hanh va kha nang can doi cua ngan sach nha nuoc.


Ngoai ra, Thu tuong cung thong bao y kien doi voi Du an nang cap cang hang khong quoc te Cat Bi; Du an xay dung cau Vu Yen va cau Nguyen Trai; Du an thoat nuoc mua, nuoc thai va quan ly chat thai ran Hai Phong (giai doan 1); Du an phat trien giao thong do thi; van de vay von ODA Han Quoc xay dung Benh vien Da khoa Hai Phong.


Thu tuong giao cac Bo, nganh lien quan phoi hop trien khai, bao cao Thu tuong Chinh phu nhung vande kho khan, vuong mac phat sinh trong qua trinhthuc hien.


Theo P.LThoi bao Ngan hang

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000