Ngân hàng tự phong tỏa tài khoản Đại học Hoa Sen

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chiều 4/8, đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh bắc Sài Gòn và bà Bùi Trân Phượng cùng kế toán trưởng của nhà trường đã làm việc với nhau.
Ngân hàng tự phong tỏa tài khoản Đại học Hoa Sen

Đó là thông tin được đại diện Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn, nơi Trường đạihọc Hoa Sen mở tài khoản,cho PV biết chiều 4/8. Theo đại diện Vietcombank chi nhánh bắc Sài Gòn, Trường ĐH Hoa Sen không chỉ mở tài khoản thanh toán mà còn đang có khoản vay tại ngân hàng, do vậy khi vụ lùm xùm xảy ra, ngân hàng đã tạm thời khoanh tài khoản của trường nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay. Điều này cũng đúng với các điều khoản về xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.


Sau buổi làm việc, phía ngân hàng và nhà trường đã thống nhất ngày 5-8 vẫn sẽ chuyển lương cho cán bộ, công nhân viên nhà trường như bình thường vì đó là khoản chi phí hoạt động thường xuyên. Riêng những khoản tiền chuyển đi mà ngân hàng không biết mục đích thì ngân hàng sẽ không chấp nhận chuyển nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản vay mà nhà trường đang phải thực hiện.


“Đại hội đồng cổ đông bất thường là không hợp pháp”


Đó là khẳng định của ông Trần Văn Tạo - chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen - tại buổi “Gặp gỡ về việc đại hội đồng cổ đông bất thường”. Buổi gặp do hội đồng quản trị và ban kiểm soát Trường ĐH Hoa Sen tổ chức chiều 4/8. Cùng tham gia chủ trì cuộc gặp với ông Tạo còn có bà Bùi Trân Phượng - phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng - và ông Đỗ Sỹ Cường - thành viên hội đồng quản trị.


Ông Trần Văn Tạo khẳng định đại hội đồng cổ đông bất thường không hợp pháp do sai quy trình. Cụ thể, nếu hội đồng quản trị từ chối triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường, nhóm cổ đông 30% có thể yêu cầu ban kiểm soát hoặc một thành viên hội đồng quản trị đứng ra tổ chức. Khi ban kiểm soát có công văn trả lời đang xem xét các vấn đề liên quan đến việc triệu tập đại hội đồng và có mời nhóm này đến làm việc nhưng họ không tới.


Trong lúc này họ lại yêu cầu ông Nguyễn Trung Đức, thành viên hội đồng quản trị, đứng ra tổ chức và ông này nhận lời. Như vậy là sai quy trình vì cùng lúc yêu cầu hai nơi triệu tập đại hội, tước quyền của ban kiểm soát.


Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua có số cổ đông tham gia chiếm 70,08% vốn điều lệ Trường ĐH Hoa Sen. Tuy nhiên, trong số này có nhiều cổ phần tại Công ty iConnect đang có tranh chấp với giảng viên, nhân viên trường. Nếu không tính số cổ phần đang tranh chấp này, đại hội đồng cổ đông bất thường chỉ có số cổ phần chiếm 59% vốn điều lệ, trong khi tỉ lệ tối thiểu để đại hội được tiến hành (kể cả bất thường hay bình thường) phải là 65%.


Trả lời câu hỏi của phóng viên cho rằng có thông tin tôn chỉ của trường là phi lợi nhuận nhưng hiệu trưởng lại nhận lương lên đến 2 tỉ đồng/năm, các thành viên hội đồng quản trị nhận thưởng hằng năm rất cao, bà Bùi Trân Phượng cho biết trường không công khai thu nhập của nhân viên, “nhưng nếu đã đặt vấn đề thì tôi khẳng định lương của tôi là 80 triệu đồng/tháng”.


Cuộc gặp bắt đầu lúc 14h, khi bắt đầu chương trình một số phóng viên đặt câu hỏi buổi họp báo này có được cấp phép hay chưa. Ông Hoàng Đức Bình - trưởng phòng tuyển sinh, truyền thông - cho rằng đây không phải là họp báo mà chỉ là cuộc gặp gỡ phóng viên. Nhiều phóng viên quan tâm đến tình hình của trường nhưng thay vì trả lời từng phóng viên, hội đồng quản trị tổ chức cuộc gặp gỡ để trao đổi với phóng viên, không phải là buổi họp báo.


Đến 16h30, thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM đã đến trường và yêu cầu ngừng cuộc gặp gỡ này.


>>Đại học Hoa Sen: Bãi nhiệm 5/7 người nhưng không có giá trị" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/thoi-su/dai-hoc-hoa-sen-bai-nhiem-57-nguoi-nhung-khong-co-gia-tri-2014080416080942017ca112.chn">>>>Đại học Hoa Sen: Bãi nhiệm 5/7 người nhưng không có giá trị


Theo A.H - Minh GiảngTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng tự phong tỏa tài khoản Đại học Hoa Sen

Chiều 4/8, đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh bắc Sài Gòn và bà Bùi Trân Phượng cùng kế toán trưởng của nhà trường đã làm việc với nhau.


Ngan hàng tụ phong tỏa tài khoản Dai hoc Hoa Sen


Chieu 4/8, dai dien Ngan hang Vietcombank chi nhanh bac Sai Gon va ba Bui Tran Phuong cung ke toan truong cua nha truong da lam viec voi nhau.


Do la thong tin duoc dai dien Vietcombank chi nhanh Bac Sai Gon, noi Truong daihoc Hoa Sen mo tai khoan,cho PV biet chieu 4/8. Theo dai dien Vietcombank chi nhanh bac Sai Gon, Truong DH Hoa Sen khong chi mo tai khoan thanh toan ma con dang co khoan vay tai ngan hang, do vay khi vu lum xum xay ra, ngan hang da tam thoi khoanh tai khoan cua truong nham dam bao nghia vu tra no vay. Dieu nay cung dung voi cac dieu khoan ve xu ly khi co tinh huong khan cap xay ra theo hop dong ky ket giua hai ben.


Sau buoi lam viec, phia ngan hang va nha truong da thong nhat ngay 5-8 van se chuyen luong cho can bo, cong nhan vien nha truong nhu binh thuong vi do la khoan chi phi hoat dong thuong xuyen. Rieng nhung khoan tien chuyen di ma ngan hang khong biet muc dich thi ngan hang se khong chap nhan chuyen nham dam bao nghia vu thanh toan khoan vay ma nha truong dang phai thuc hien.


“Dai hoi dong co dong bat thuong la khong hop phap”


Do la khang dinh cua ong Tran Van Tao - chu tich hoi dong quan tri Truong DH Hoa Sen - tai buoi “Gap go ve viec dai hoi dong co dong bat thuong”. Buoi gap do hoi dong quan tri va ban kiem soat Truong DH Hoa Sen to chuc chieu 4/8. Cung tham gia chu tri cuoc gap voi ong Tao con co ba Bui Tran Phuong - pho chu tich hoi dong quan tri, hiẹu truỏng - va ong Do Sy Cuong - thanh vien hoi dong quan tri.


Ong Tran Van Tao khang dinh dai hoi dong co dong bat thuong khong hop phap do sai quy trinh. Cu the, neu hoi dong quan tri tu choi trieu tap dai hoi dong co dong bat thuong, nhom co dong 30% co the yeu cau ban kiem soat hoac mot thanh vien hoi dong quan tri dung ra to chuc. Khi ban kiem soat co cong van tra loi dang xem xet cac van de lien quan den viec trieu tap dai hoi dong va co moi nhom nay den lam viec nhung ho khong toi.


Trong luc nay ho lai yeu cau ong Nguyen Trung Duc, thanh vien hoi dong quan tri, dung ra to chuc va ong nay nhan loi. Nhu vay la sai quy trinh vi cung luc yeu cau hai noi trieu tap dai hoi, tuoc quyen cua ban kiem soat.


Ngoai ra, dai hoi dong co dong bat thuong vua qua co so co dong tham gia chiem 70,08% von dieu le Truong DH Hoa Sen. Tuy nhien, trong so nay co nhieu co phan tai Cong ty iConnect dang co tranh chap voi giang vien, nhan vien truong. Neu khong tinh so co phan dang tranh chap nay, dai hoi dong co dong bat thuong chi co so co phan chiem 59% von dieu le, trong khi ti le toi thieu de dai hoi duoc tien hanh (ke ca bat thuong hay binh thuong) phai la 65%.


Trả lòi cau hỏi của phong vien cho ràng co thong tin ton chi của truòng la phi loi nhuan nhung hieu truong lai nhan luong len den 2 ti dong/nam, cac thanh vien hoi dong quan tri nhan thuong hang nam rat cao, ba Bui Tran Phuong cho biet truong khong cong khai thu nhap cua nhan vien, “nhung neu da dat van de thi toi khang dinh luong cua toi la 80 trieu dong/thang”.


Cuoc gap bat dau luc 14h, khi bat dau chuong trinh mot so phong vien dat cau hoi buoi hop bao nay co duoc cap phep hay chua. Ong Hoang Duc Binh - truong phong tuyen sinh, truyen thong - cho rang day khong phai la hop bao ma chi la cuoc gap go phong vien. Nhieu phong vien quan tam den tinh hinh cua truong nhung thay vi tra loi tung phong vien, hoi dong quan tri to chuc cuoc gap go de trao doi voi phong vien, khong phai la buoi hop bao.


Den 16h30, thanh tra So Thong tin - truyen thong TP.HCM da den truong va yeu cau ngung cuoc gap go nay.


>>Dai hoc Hoa Sen: Bai nhiem 5/7 nguoi nhung khong co gia tri" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/thoi-su/dai-hoc-hoa-sen-bai-nhiem-57-nguoi-nhung-khong-co-gia-tri-2014080416080942017ca112.chn">>>>Dai hoc Hoa Sen: Bai nhiem 5/7 nguoi nhung khong co gia tri


Theo A.H - Minh GiangTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000