Chốt mức thu cơ bản Quỹ Bảo trì đường bộ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mức cơ bản này áp dụng cho xe ô tô dưới 10 ghế (kể cả người lái), xe cứu thương, xe tang lễ, xe chở tiền, xe tải, rơ - moóc có trọng tải dưới 2 tấn hoặc tương đương là 180.000 đồng/tháng.
Chốt mức thu cơ bản Quỹ Bảo trì đường bộ
Theo lãnh đạo Vụ Tài chính (Bộ Giao thông - Vận tải), cơ quan chủ trì thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, quản lý thu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ – CP về Quỹ Bảo trì đường bộ, mức thu cơ bản đối với xe ô tô được đề xuất là 180.000 đồng/tháng.

Mức cơ bản này áp dụng cho xe ô tô dưới 10 ghế (kể cả người lái), xe cứu thương, xe tang lễ, xe chở tiền, xe tải, rơ - moóc có trọng tải dưới 2 tấn hoặc tương đương là 180.000 đồng/tháng. Trên cơ sở mức thu cơ bản, Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng mức thu bậc thang cho các phương tiện cơ giới có số ghế hoặc tải trọng lớn hơn.

Cần phải nói thêm, Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đóng vai trò là cơ quan đề xuất, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan ký ban hành. Theo kế hoạch, dự thảo hai thông tư liên quan tới hoạt động thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ sẽ được chuyển sang Bộ Tài chính vào cuối tuần này.


Đánh giá về đề xuất trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho là tương đối “vừa sức” với doanh nghiệp.


Hiện Bộ Giao thông - Vận tải đang cân nhắc phân loại phương tiện chịu phí theo hướng dầy thêm, thay vì 7 mức, để mỗi nhóm tải trọng gần nhau có mức thu không quá chênh lệch.


Chủ các phương tiện sẽ đóng phí sử dụng đường bộ từng tháng hoặc 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng.


Dự kiến, cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô là các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên nguyên tắc chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và vệ sinh cho chủ phương tiện đã nộp đủ phí. Đổi lại, cơ quan thu phí được để lại 1% số thu để chi cho công tác thu.


Về mức thu sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, Bộ Giao thông - Vận tải dự kiến chia thành 4 loại, ứng với 4 mức thu khác nhau, thay vì 3 mức như trước đó.


Theo đó, loại có dung tích xy lanh dưới 70 cm3 thu từ 80.000 – 120.000 đồng/năm; xe từ 70 cm3 đến 100 cm3 thu từ 100.000 – 150.000 đồng/năm; xe có trên 100 cm3 đến 175 cm3 thu 120.000 – 180.000 đồng/năm; loại trên 175 cm3 thu 150.000 – 225.000 đồng/tháng. Mức thu cụ thể đối với xe mô tô sẽ do UBND cấp tỉnh quy định, phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết.


Liên quan tới dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ, hiện các cơ quan liên quan đã thống nhất được các nội dung chi. Theo đó, có tới 22 đầu công việc sẽ được sử dụng nguồn thu của Quỹ với ba loại cơ bản: chi bảo trì công trình đường bộ, chi quản lý công trình đường bộ và chi bộ máy quản lý.


Dự kiến, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ tịch, 3 phó chủ tịch do lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đảm trách. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô tham gia với tư cách ủy viên.


Được biết, cùng với việc khẩn trương hoàn tất các dự thảo thông tư này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng Đề án về đổi mới công tác bảo trì đường bộ trong phạm vi cả nước, theo hướng sẽ tổ chức việc đặt hàng, đấu thầu công khai về công tác này đối với các doanh nghiệp, kể cả tư nhân và cổ phần.


“Chúng tôi sẽ thực hiện cơ chế thị trường trong việc quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ với sự giám sát, quản lý của xã hội, người dân một cách minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế”, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.


Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, quản lý thu phí sử dụng đường bộ:


Xe ô tô từ 10 ghế đến 24 ghế, xe tải, rơ moóc có tải trọng từ 2 tấn đến 7 tấn: 270.000 đồng/tháng


Xe ô tô từ 25 ghế ngồi, xe tải, rơ moóc có trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo, xe ô tô chuyên dùng: 386.000 đồng/tháng


Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn: 720.000 đồng/tháng


Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn: 1.440.000 đồng/tháng


Sơ mi rơ moóc có tải trọng dưới 25 tấn: 324.000 đồng/tháng


Sơ mi rơ moóc có tải trọng từ 25 tấn trở lên: 1.044.000 đồng/tháng.


Theo Anh Minh


Báo Đầu TưTag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chốt mức thu cơ bản Quỹ Bảo trì đường bộ

Mức cơ bản này áp dụng cho xe ô tô dưới 10 ghế (kể cả người lái), xe cứu thương, xe tang lễ, xe chở tiền, xe tải, rơ - moóc có trọng tải dưới 2 tấn hoặc tương đương là 180.000 đồng/tháng.


Chot muc thu co ban Quy Bao tri duong bo


Muc co ban nay ap dung cho xe o to duoi 10 ghe (ke ca nguoi lai), xe cuu thuong, xe tang le, xe cho tien, xe tai, ro - mooc co trong tai duoi 2 tan hoac tuong duong la 180.000 dong/thang.


Theo lanh dao Vu Tai chinh (Bo Giao thong - Van tai), co quan chu tri tham dinh du thao Thong tu huong dan che do thu, quan ly thu phi su dung duong bo theo quy dinh tai Nghi dinh so 18/2012/ND – CP ve Quy Bao tri duong bo, muc thu co ban doi voi xe o to duoc de xuat la 180.000 dong/thang.

Muc co ban nay ap dung cho xe o to duoi 10 ghe (ke ca nguoi lai), xe cuu thuong, xe tang le, xe cho tien, xe tai, ro - mooc co trong tai duoi 2 tan hoac tuong duong la 180.000 dong/thang. Tren co so muc thu co ban, Bo Giao thong - Van tai xay dung muc thu bac thang cho cac phuong tien co gioi co so ghe hoac tai trong lon hon.

Can phai noi them, Bo Giao thong - Van tai chi dong vai tro la co quan de xuat, Bo Tai chinh se la co quan ky ban hanh. Theo ke hoach, du thao hai thong tu lien quan toi hoat dong thu, chi cua Quy Bao tri duong bo se duoc chuyen sang Bo Tai chinh vao cuoi tuan nay.


Danh gia ve de xuat tren, ong Nguyen Manh Hung, Chu tich Hiep hoi Van tai o to Viet Nam cho la tuong doi “vua suc” voi doanh nghiep.


Hien Bo Giao thong - Van tai dang can nhac phan loai phuong tien chiu phi theo huong day them, thay vi 7 muc, de moi nhom tai trong gan nhau co muc thu khong qua chenh lech.


Chu cac phuong tien se dong phi su dung duong bo tung thang hoac 6 thang, 12 thang, 18 thang, 24 thang va 30 thang.


Du kien, co quan thu phi su dung duong bo doi voi o to la cac trung tam dang kiem xe co gioi tren nguyen tac chi cap Giay chung nhan kiem dinh an toan ky thuat va ve sinh cho chu phuong tien da nop du phi. Doi lai, co quan thu phi duoc de lai 1% so thu de chi cho cong tac thu.


Ve muc thu su dung duong bo doi voi xe mo to, Bo Giao thong - Van tai du kien chia thanh 4 loai, ung voi 4 muc thu khac nhau, thay vi 3 muc nhu truoc do.


Theo do, loai co dung tich xy lanh duoi 70 cm3 thu tu 80.000 – 120.000 dong/nam; xe tu 70 cm3 den 100 cm3 thu tu 100.000 – 150.000 dong/nam; xe co tren 100 cm3 den 175 cm3 thu 120.000 – 180.000 dong/nam; loai tren 175 cm3 thu 150.000 – 225.000 dong/thang. Muc thu cu the doi voi xe mo to se do UBND cap tinh quy dinh, phu hop voi dac diem kinh te xa hoi cua dia phuong, dai dien co quan soan thao cho biet.


Lien quan toi du thao Thong tu lien tich Bo Tai chinh – Bo Giao thong - Van tai huong dan che do quan ly, su dung Quy Bao tri duong bo, hien cac co quan lien quan da thong nhat duoc cac noi dung chi. Theo do, co toi 22 dau cong viec se duoc su dung nguon thu cua Quy voi ba loai co ban: chi bao tri cong trinh duong bo, chi quan ly cong trinh duong bo va chi bo may quan ly.


Du kien, Hoi dong quan ly Quy Bao tri duong bo Trung uong do Bo truong Bo Giao thong - Van tai lam chu tich, 3 pho chu tich do lanh dao Bo Tai chinh, Bo Giao thong - Van tai, Tong cuc Duong bo Viet Nam dam trach. Dai dien Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam, Hiep hoi Van tai o to tham gia voi tu cach uy vien.


Duoc biet, cung voi viec khan truong hoan tat cac du thao thong tu nay, Tong cuc Duong bo Viet Nam dang xay dung De an ve doi moi cong tac bao tri duong bo trong pham vi ca nuoc, theo huong se to chuc viec dat hang, dau thau cong khai ve cong tac nay doi voi cac doanh nghiep, ke ca tu nhan va co phan.


“Chung toi se thuc hien co che thi truong trong viec quan ly, bao tri cac tuyen duong bo voi su giam sat, quan ly cua xa hoi, nguoi dan mot cach minh bach theo dung thong le quoc te”, ong Nguyen Van Quyen, Pho tong cuc truong Tong cuc Duong bo Viet Nam khang dinh.


Du thao Thong tu huong dan che do thu, quan ly thu phi su dung duong bo:


Xe o to tu 10 ghe den 24 ghe, xe tai, ro mooc co tai trong tu 2 tan den 7 tan: 270.000 dong/thang


Xe o to tu 25 ghe ngoi, xe tai, ro mooc co trong tai tu 7 tan den duoi 10 tan, xe dau keo, xe o to chuyen dung: 386.000 dong/thang


Xe o to co trong tai tu 10 tan den duoi 18 tan: 720.000 dong/thang


Xe o to co tai trong tu 18 tan: 1.440.000 dong/thang


So mi ro mooc co tai trong duoi 25 tan: 324.000 dong/thang


So mi ro mooc co tai trong tu 25 tan tro len: 1.044.000 dong/thang.


Theo Anh Minh


Bao Dau TuRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000