Xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2012.
Xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

So với quy định tại Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN trước đây, những quy định sửa đổi đã nêu rõ ràng hơn về cách xác định tỷ lệ nội địa hóa.


Cụ thể, các linh kiện ô tô do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc mua của các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu thì không được tính là nội địa hóa.


Mức độ rời rạc của các linh kiện ô tô nhập khẩu được quy định là: Đối với thân vỏ ô tô (đối với ô tô con (xe du lịch), ô tô khách cỡ nhỏ (xe minibus), ô tô khách (xe bus), ca bin (đối với ô tô tải) phải rời tối thiểu thành 6 cụm chính, chưa sơn tĩnh điện, bao gồm: cụm nóc, cụm sàn, cụm sườn trái, cụm sườn phải, cụm trước, cụm sau và các mảng liên kết (nếu có) thay cho quy định hiện hành tại Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN như sau: Thân ôtô: Rời thành từng mảng, chưa hàn, tán, chưa sơn tĩnh điện. Trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Đối với khung ô tô, đã liên kết với nhau và chưa sơn tĩnh điện. Đối với khung ô tô có chiều dài từ 3,7m trở lên, được phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu.


Đối với động cơ: hoàn chỉnh và có thể lắp liền với bộ ly hợp và hộp số. Hệ thống truyền động: đã hoặc chưa lắp cùng với hệ thống phanh. Hệ thống dây điện, bảng điện, đèn và tiện nghi của ô tô để rời khỏi thân vỏ, cabin ô tô.


Thông tư 05 bổ sung quy định đối với thùng của ô tô tải: sàn thùng xe, thành phải, thành trái, thành sau, thành trước thùng xe ô tô tải để rời chưa sơn và sàn thùng xe chưa được gắn với hệ thống khung phụ khi nhập khẩu.


Trong trường hợp mức độ rời rạc của linh kiện ô tô không đáp ứng quy định như trên do công nghệ sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô thay đổi hoặc do kết cấu ô tô và phụ tùng có tính mới, mức độ rời rạc của các linh kiện ô tô nhập khẩu phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thêm vào đó, theo Thông tư 05, các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN chỉ có tính chất minh họa, không dùng làm cơ sở để xác định mức độ rời rạc về mặt kết cấu của các linh kiện đối với ô tô các loại.


Theo Thùy Trang


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2012.


Xac dinh ty le noi dia hoa doi voi o to


Bo Khoa hoc va Cong nghe da ban hanh Thong tu so 05/2012/TT-BKHCN sua doi, bo sung quy dinh ve phuong phap xac dinh ty le noi dia hoa doi voi o to. Thong tu nay co hieu luc ke tu ngay 30/4/2012.


So voi quy dinh tai Dieu 1 Quyet dinh so 05/2005/QD-BKHCN truoc day, nhung quy dinh sua doi da neu ro rang hon ve cach xac dinh ty le noi dia hoa.


Cu the, cac linh kien o to do doanh nghiep truc tiep nhap khau hoac mua cua cac doanh nghiep thuong mai nhap khau thi khong duoc tinh la noi dia hoa.


Muc do roi rac cua cac linh kien o to nhap khau duoc quy dinh la: Doi voi than vo o to (doi voi o to con (xe du lich), o to khach co nho (xe minibus), o to khach (xe bus), ca bin (doi voi o to tai) phai roi toi thieu thanh 6 cum chinh, chua son tinh dien, bao gom: cum noc, cum san, cum suon trai, cum suon phai, cum truoc, cum sau va cac mang lien ket (neu co) thay cho quy dinh hien hanh tai Quyet dinh 05/2005/QD-BKHCN nhu sau: Than oto: Roi thanh tung mang, chua han, tan, chua son tinh dien. Truong hop dac biet phai duoc su chap thuan cua Bo Khoa hoc va Cong nghe.


Doi voi khung o to, da lien ket voi nhau va chua son tinh dien. Doi voi khung o to co chieu dai tu 3,7m tro len, duoc phep son tinh dien truoc khi nhap khau.


Doi voi dong co: hoan chinh va co the lap lien voi bo ly hop va hop so. He thong truyen dong: da hoac chua lap cung voi he thong phanh. He thong day dien, bang dien, den va tien nghi cua o to de roi khoi than vo, cabin o to.


Thong tu 05 bo sung quy dinh doi voi thung cua o to tai: san thung xe, thanh phai, thanh trai, thanh sau, thanh truoc thung xe o to tai de roi chua son va san thung xe chua duoc gan voi he thong khung phu khi nhap khau.


Trong truong hop muc do roi rac cua linh kien o to khong dap ung quy dinh nhu tren do cong nghe san xuat o to va phu tung o to thay doi hoac do ket cau o to va phu tung co tinh moi, muc do roi rac cua cac linh kien o to nhap khau phai duoc su chap thuan cua Bo Khoa hoc va Cong nghe.


Them vao do, theo Thong tu 05, cac phu luc ban hanh kem theo Quyet dinh 05/2005/QD-BKHCN chi co tinh chat minh hoa, khong dung lam co so de xac dinh muc do roi rac ve mat ket cau cua cac linh kien doi voi o to cac loai.


Theo Thuy Trang


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000