Ngày 10/4, thảo luận về thuế nhà thầu đối với các mạng xã hội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tại hội thảo lần này sẽ trao đổi, làm rõ các quy định về thuế hiện hành đối với giao dịch thương mại điện tử qua biên giới, đặc biệt là các giao dịch giữa khách hàng Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.
Ngày 10/4, thảo luận về thuế nhà thầu đối với các mạng xã hội
Ngày 10/4/2012 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo “Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới”. 
Thương mại điện tử ở Việt Nam đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh với quy mô lớn đã xuất hiện nhiều vấn đề mới thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm vấn đề các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trong nước có nghĩa vụ như thế nào về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tuy nhiên, về việc kinh doanh được tiến hành giữa doanh nghiệp nước ngoài với pháp nhân Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, có quan điểm cho rằng trong khi các doanh nghiệp thương mại điện tử và cung cấp nội dung số trong nước phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, một số doanh nghiệp nước ngoài chưa thực thi nghiêm túc nghĩa vụ này. 
Gần đây, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện những tranh luận về vấn đề này thu hút sự chú ý của nhiều bên liên quan. Đặc biệt trong vấn đề về việc có hay không các mạng xã hội (như Google, Facebook) trốn thuế tại Việt Nam?
Về vấn đề này, có quan điểm cho rằng doanh nghiệp nước ngoài đã ký hợp đồng nhà thầu với các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân này có nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực thi nghĩa vụ thuế của các cơ quan này.
Những quan điểm khác biệt, thậm chí trái ngược, về trách nhiệm nộp thuế của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cũng như các đại lý của họ là các pháp nhân và cá nhân trong nước gây tổn hại tới lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cơ quan thuế, doanh nghiệp nước ngoài, đại lý và cá nhân là đối tác kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong nước.
Các tranh luận hiện nay chủ yếu mới diễn ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa có một diễn đàn chính thức nào tập hợp được đại diện của các bên liên quan cùng trao đổi về vấn đề này. Rõ ràng, cần phải nhanh chóng tổ chức một hội thảo để tạo cơ hội cho các bên liên quan trao đổi công khai, dân chủ và làm sáng tỏ vấn đề càng sớm càng tốt.
Tại hội thảo lần này cũng sẽ trao đổi, làm rõ các quy định về thuế hiện hành đối với giao dịch thương mại điện tử qua biên giới, đặc biệt là các giao dịch giữa khách hàng Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.
Bàn về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc cần lưu ý trong việc triển khai Thông tư số 134 nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, bao gồm chống thất thu thuế cho nhà nước, thuận lợi trong thực thi, đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.
Đồng thời, thảo luận về mối quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm thanh toán qua các loại thẻ, với việc thực thi nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh với họ trên cơ sở hợp đồng nhà thầu.
Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngày 10/4, thảo luận về thuế nhà thầu đối với các mạng xã hội

Tại hội thảo lần này sẽ trao đổi, làm rõ các quy định về thuế hiện hành đối với giao dịch thương mại điện tử qua biên giới, đặc biệt là các giao dịch giữa khách hàng Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.


Ngay 10/4, thao luan ve thue nha thau doi voi cac mang xa hoi


Tai hoi thao lan nay se trao doi, lam ro cac quy dinh ve thue hien hanh doi voi giao dich thuong mai dien tu qua bien gioi, dac biet la cac giao dich giua khach hang Viet Nam voi doanh nghiep nuoc ngoai.


Ngay 10/4/2012 Hiep hoi Thuong mai dien tu Viet Nam se phoi hop voi Cuc Thuong mai dien tu va Cong nghe thong tin (Bo Cong thuong) to chuc Hoi thao “Cac van de ve thue trong giao dich thuong mai dien tu qua bien gioi”. 
Thuong mai dien tu o Viet Nam da buoc sang giai doan phat trien nhanh voi quy mo lon da xuat hien nhieu van de moi thu hut su quan tam cua cac doanh nghiep cung nhu cac co quan quan ly nha nuoc, bao gom van de cac doanh nghiep nuoc ngoai cung cap dich vu truc tuyen cho khach hang trong nuoc co nghia vu nhu the nao ve thue gia tri gia tang va thue thu nhap doanh nghiep.
Tuy nhien, ve viec kinh doanh duoc tien hanh giua doanh nghiep nuoc ngoai voi phap nhan Viet Nam tren co so hop dong nha thau, co quan diem cho rang trong khi cac doanh nghiep thuong mai dien tu va cung cap noi dung so trong nuoc phai nop thue gia tri gia tang va thue thu nhap doanh nghiep, mot so doanh nghiep nuoc ngoai chua thuc thi nghiem tuc nghia vu nay. 
Gan day, tren cac phuong tien truyen thong xuat hien nhung tranh luan ve van de nay thu hut su chu y cua nhieu ben lien quan. Dac biet trong van de ve viec co hay khong cac mang xa hoi (nhu Google, Facebook) tron thue tai Viet Nam?
Ve van de nay, co quan diem cho rang doanh nghiep nuoc ngoai da ky hop dong nha thau voi cac to chuc, ca nhan Viet Nam thi cac to chuc, ca nhan nay co nghia vu nop thue. Co quan thue co trach nhiem giam sat viec thuc thi nghia vu thue cua cac co quan nay.
Nhung quan diem khac biet, tham chi trai nguoc, ve trach nhiem nop thue cua cac doanh nghiep nuoc ngoai cung cap dich vu quang cao truc tuyen cung nhu cac dai ly cua ho la cac phap nhan va ca nhan trong nuoc gay ton hai toi loi ich cua tat ca cac ben, bao gom co quan thue, doanh nghiep nuoc ngoai, dai ly va ca nhan la doi tac kinh doanh cua doanh nghiep nuoc ngoai, cac doanh nghiep co nhu cau su dung dich vu trong nuoc.
Cac tranh luan hien nay chu yeu moi dien ra tren cac phuong tien thong tin dai chung, chua co mot dien dan chinh thuc nao tap hop duoc dai dien cua cac ben lien quan cung trao doi ve van de nay. Ro rang, can phai nhanh chong to chuc mot hoi thao de tao co hoi cho cac ben lien quan trao doi cong khai, dan chu va lam sang to van de cang som cang tot.
Tai hoi thao lan nay cung se trao doi, lam ro cac quy dinh ve thue hien hanh doi voi giao dich thuong mai dien tu qua bien gioi, dac biet la cac giao dich giua khach hang Viet Nam voi doanh nghiep nuoc ngoai.
Ban ve nhung van de can bo sung, sua doi hoac can luu y trong viec trien khai Thong tu so 134 nham dam bao loi ich cua tat ca cac ben, bao gom chong that thu thue cho nha nuoc, thuan loi trong thuc thi, dam bao loi ich cua cac doanh nghiep trong nuoc cung nhu nuoc ngoai, thuc day thuong mai dien tu phat trien.
Dong thoi, thao luan ve moi quan he giua thanh toan khong dung tien mat, bao gom thanh toan qua cac loai the, voi viec thuc thi nghia vu thue cua cac doanh nghiep nuoc ngoai va cac to chuc, ca nhan Viet Nam kinh doanh voi ho tren co so hop dong nha thau.
Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000