Khai thác nguồn tài chính từ đất đai tạo nguồn lực tái cơ cấu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo đó, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai do các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang quản lý, sử dụng nhằm tạo nguồn lực cho tái cơ cấu doanh nghiệp.
Khai thác nguồn tài chính từ đất đai tạo nguồn lực tái cơ cấu
Một trong những nội dung cơ bản của Đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 là khai thác nguồn lực tài chính từ sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Theo tính toán từ Bộ Tài chính, số thu ngân sách từ đất có thể đạt từ 4 - 5 tỷ USD/năm. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhà nước dù có mặt bằng đất đắc địa nhưng lại không sử dụng hết vào mục đích kinh doanh gây lãng phí.
Theo đó, Đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ tập trung vào triển khai việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai do các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang quản lý, sử dụng nhằm tạo nguồn lực cho tái cơ cấu doanh nghiệp.
Đề án đặt mục tiêu, thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, bố trí lại nhà, đất; nắm đầy đủ quỹ nhà, đất hiện do các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các đơn vị thành viên) đang quản lý, sử dụng, từ đó để làm cơ sở cho việc bố trí lại quỹ đất phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động theo hướng tập trung vào các KCN, khu kinh tế, khu thương mại... 
Riêng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hoá cũng cần được rà soát, nắm lại thực trạng việc quản lý, sử dụng nhà, đất cũng như nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện với NSNN, từ đó có giải pháp xử lý đối với những trường hợp bỏ trống, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. 
Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo cơ chế thị trường; đồng thời, tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, hạn chế tình trạng đầu tư thoát ly với nhiệm vụ chính của doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi, rút dần vốn ra khỏi lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khai thác nguồn tài chính từ đất đai tạo nguồn lực tái cơ cấu

Theo đó, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai do các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang quản lý, sử dụng nhằm tạo nguồn lực cho tái cơ cấu doanh nghiệp.


Khai thac nguon tai chinh tu dat dai tao nguon luc tai co cau


Theo do, khai thac nguon luc tai chinh tu dat dai do cac Tap doan, tong cong ty nha nuoc dang quan ly, su dung nham tao nguon luc cho tai co cau doanh nghiep.


Mot trong nhung noi dung co ban cua De an khai thac nguon luc tai chinh tu dat dai va tai san Nha nuoc phuc vu phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2011-2020 la khai thac nguon luc tai chinh tu sap xep lai nha, dat thuoc so huu Nha nuoc tai cac co quan, don vi, to chuc, tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc.
Theo tinh toan tu Bo Tai chinh, so thu ngan sach tu dat co the dat tu 4 - 5 ty USD/nam. Thuc te cho thay, nhieu doanh nghiep nha nuoc du co mat bang dat dac dia nhung lai khong su dung het vao muc dich kinh doanh gay lang phi.
Theo do, De an khai thac nguon luc tai chinh tu dat dai va tai san Nha nuoc phuc vu phat trien kinh te - xa hoi se tap trung vao trien khai viec khai thac nguon luc tai chinh tu dat dai do cac Tap doan, tong cong ty nha nuoc dang quan ly, su dung nham tao nguon luc cho tai co cau doanh nghiep.
De an dat muc tieu, thuc hien quyet liet viec sap xep, bo tri lai nha, dat; nam day du quy nha, dat hien do cac Tap doan, Tong cong ty nha nuoc (bao gom ca cac don vi thanh vien) dang quan ly, su dung, tu do de lam co so cho viec bo tri lai quy dat phu hop voi nhiem vu, linh vuc hoat dong theo huong tap trung vao cac KCN, khu kinh te, khu thuong mai... 
Rieng doi voi cac doanh nghiep da thuc hien co phan hoa cung can duoc ra soat, nam lai thuc trang viec quan ly, su dung nha, dat cung nhu nghia vu tai chinh ve dat dai da thuc hien voi NSNN, tu do co giai phap xu ly doi voi nhung truong hop bo trong, su dung lang phi, kem hieu qua. 
Ben canh do, to chuc thuc hien thu tien su dung dat, tien thue dat theo co che thi truong; dong thoi, tang cuong kiem soat viec su dung von cua cac Tap doan, Tong cong ty nha nuoc, han che tinh trang dau tu thoat ly voi nhiem vu chinh cua doanh nghiep, thuc hien chuyen doi, rut dan von ra khoi linh vuc kinh doanh bat dong san.
Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000