“Anh cả” ngành xi măng bị soi chuyện tham nhũng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).
“Anh cả” ngành xi măng bị soi chuyện tham nhũng
Theo đó, đoàn sẽ do ông Nguyễn Viết Thạch, Trưởng phòng 1, Cục Chống tham nhũng làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy định về minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm; công tác quản lý cán bộ…

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tập trung kiểm tra việc xử lý hành vi tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thời hạn tiến hành kiểm tra là 10 ngày, kể từ 26/3/2012.

Là một trong những tổng công ty nhà nước, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu, nhưng hiện nay, số nợ phải trả dự kiến trong năm 2012 của Vicem là khoảng trên 4.700 tỷ đồng.

Trong năm 2011 vừa qua, mặc dù doanh thu hơn 3.850 tỷ đồng, song lợi nhuận của Vicem chỉ đạt hơn 540 tỷ đồng. Lợi nhuận trên vốn đầu tư của Vicem chỉ đạt 1,97% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 4,35%.

Trước đó, dư luận đã đặt nhiều câu hỏi khi doanh thu 9 tháng 2011 của Vicem đạt trên 20.000 tỷ đồng, song doanh nghiệp này vẫn báo lỗ hơn 200 tỷ đồng.
Theo Bảo Anh
VnEconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Anh cả” ngành xi măng bị soi chuyện tham nhũng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).


“Anh ca” nganh xi mang bi soi chuyen tham nhung


Thanh tra Chinh phu vua ban hanh quyet dinh kiem tra viec thuc hien cac quy dinh ve phong, chong tham nhung tai Tong cong ty Cong nghiep Xi mang Viet Nam (Vicem).


Theo do, doan se do ong Nguyen Viet Thach, Truong phong 1, Cuc Chong tham nhung lam truong doan, se kiem tra viec thuc hien cac bien phap phong ngua tham nhung nhu: cong khai, minh bach trong hoat dong; xay dung va thuc hien cac che do, dinh muc, tieu chuan; thuc hien quy dinh ve minh bach tai san thu nhap theo quy dinh cua phap luat ve phong, chong tham nhung; ket qua thanh tra, kiem tra, kiem toan, bao cao tai chinh hang nam; cong tac quan ly can bo…

Ben canh do, doan thanh tra cung tap trung kiem tra viec xu ly hanh vi tham nhung da bi phat hien va xu ly trach nhiem nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi khi de xay ra hanh vi tham nhung; kiem tra, don doc viec thuc hien che do thong tin bao cao ve phong, chong tham nhung theo quy dinh. Thoi han tien hanh kiem tra la 10 ngay, ke tu 26/3/2012.

La mot trong nhung tong cong ty nha nuoc, giu vai tro chu dao trong linh vuc san xuat kinh doanh vat lieu, nhung hien nay, so no phai tra du kien trong nam 2012 cua Vicem la khoang tren 4.700 ty dong.

Trong nam 2011 vua qua, mac du doanh thu hon 3.850 ty dong, song loi nhuan cua Vicem chi dat hon 540 ty dong. Loi nhuan tren von dau tu cua Vicem chi dat 1,97% va loi nhuan tren von chu so huu chi dat 4,35%.

Truoc do, du luan da dat nhieu cau hoi khi doanh thu 9 thang 2011 cua Vicem dat tren 20.000 ty dong, song doanh nghiep nay van bao lo hon 200 ty dong.
Theo Bao Anh
VnEconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000