Doanh nghiệp thủy sản kêu trời vì phí và cước

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa liên tiếp gửi văn bản tới bộ, ngành liên quan đề nghị giảm cước phí vận tải biển cũng như phí kiểm dịch.
Doanh nghiệp thủy sản kêu trời vì phí và cước

Vasep cho rằng việc tăng phí và tăng cước vận tải biển quá cao, nhiều doanh nghiệp nắm chắc phần thua lỗ trong các hợp đồng đã ký với khách hàng từ năm trước…


Cước đã cao lại còn đột biến

Theo Vasep, giá cước vận tải biển Việt Nam những năm gần đây vẫn thường cao hơn so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines... từ 10 - 15%/container 20 feet. Thế nhưng từ ngày 1.4, phụ phí cước vận chuyển (GRI - General Rate Increase) sẽ được áp dụng với giá là 400USD/TEU (container 20 feet) cho hàng hóa từ Việt Nam đến Châu Âu; từ ngày 1.5 phụ phí GRI sẽ được áp dụng với giá là 400USD/TEU từ Việt Nam đến Mỹ. Như vậy, theo Vasep chỉ trong vòng 3 tháng, giá cước vận tải biển tăng rất cao với mức tăng khủng từ 640 - 1.200USD/container 20 feet.


Hiện EU và Mỹ là 2 thị trường lớn nhất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Năm 2011, giá trị xuất khẩu vào EU và Mỹ chiếm gần 42% tổng giá trị xuất khẩu. Do đó, việc tăng cước vận tải biển từ Việt Nam đi 2 thị trường này sẽ tác động rất lớn đến kế hoạch kinh doanh của các DN, khiến các chủ hàng bị động trong thực hiện các hợp đồng ngoại thương.

“Chi phí tăng đồng nghĩa với cơ hội cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam giảm. Việc tăng cước vận tải biển hiện nay đang gây bức xúc lớn cho các DN Việt Nam vì mức tăng quá cao, nhiều DN nắm chắc phần thua lỗ trong các hợp đồng đã ký với khách hàng từ năm trước do nhiều yếu tố tác động, bao gồm cả giá cước vận tải biển” - ông Trương Đình Hòe (Tổng Thư ký Vasep) bức xúc.

Phí vù lên 300%

Không chỉ kêu về cước, tại văn bản khác vừa gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT, Vasep cho hay, ngày 5.1.2012, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 04/2012/TT-BTC (TT 04) quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và có hiệu lực từ ngày 1.3.2012.

Gần 1 tháng thực hiện, hàng loạt DN thủy sản đã kêu trời cho hay, mức phí kiểm dịch lô hàng tăng quá cao, lên tới mức trên 300% so với quy định cũ tại thông tư 199/2010/TT-BTC ngày 13.12.2010 của Bộ Tài chính (TT 199).


Cụ thể, theo quy định tại TT 199, phí kiểm dịch được tính theo lô hàng, bất kể lô hàng lớn hay nhỏ có từ 1 hoặc nhiều container trở lên, không tính theo trọng lượng, áp dụng chung đối với cả lô hàng nhập khẩu cũng như lô hàng xuất khẩu, với mức phí chung là 285.000 đồng/lô hàng.

Còn theo quy định mới thì mức phí kiểm dịch được phân thành 2 cấp và được quy định cũng theo lô hàng nhưng lô hàng có ấn định trọng lượng cụ thể theo số lượng tấn. Cụ thể mức phí kiểm dịch là 400.000 đồng/lô hàng từ 12 - 24 tấn và 200.000 đồng/lô hàng dưới 12 tấn. Như vậy nếu DN nhập lô hàng lớn, đóng trong nhiều container sẽ càng phải đóng phí “khủng”.


Cụ thể, với lô hàng có 1 container 24 tấn, DN phải đóng phí kiểm dịch 400.000 đồng, tăng hơn 40% so với mức cũ 285.000 đồng. Nếu lô hàng có 2 container 48 tấn thì phí kiểm dịch 800.000 đồng trong khi mức cũ cũng chỉ 285.000 đồng, tức chịu phí tăng trên 180%.


Và nếu lô hàng có 3 container 72 tấn thì phí kiểm dịch 1.200.000 đồng - tăng trên 321%. Tóm lại lô hàng càng lớn, thì mức phí sẽ tăng gấp nhiều lần do có nhiều container.

Theo ông Hòe, DN thủy sản lại đang gặp khổ ải vì vốn bị thắt chặt, hàng loạt chi phí đầu vào đều tiếp tục tăng từ 10-35% so với năm 2011 điện, nước, lương, nguyên liệu thủy sản, chi phí kiểm nghiệm, xăng dầu, bao bì... Nên nay lại xuất hiện thêm việc tăng phí kiểm dịch lô hàng theo quy định tại TT 04 đang ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của các DN.


Ngoài ra, việc kiểm dịch lô hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu theo TT 04 thực tế chỉ là kiểm tra cảm quan, không có hoạt động gì mới so với trước, nên việc tăng phí kiểm dịch lô hàng theo quy định mới phân theo trọng lượng container là chưa hợp lý.


Theo Ngô Nguyên


Lao Động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp thủy sản kêu trời vì phí và cước

Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa liên tiếp gửi văn bản tới bộ, ngành liên quan đề nghị giảm cước phí vận tải biển cũng như phí kiểm dịch.


Doanh nghiep thuy san keu troi vi phi va cuoc


Hiep hoi Che bien xuat khau thuy san Viet Nam (Vasep) vua lien tiep gui van ban toi bo, nganh lien quan de nghi giam cuoc phi van tai bien cung nhu phi kiem dich.


Vasep cho rang viec tang phi va tang cuoc van tai bien qua cao, nhieu doanh nghiep nam chac phan thua lo trong cac hop dong da ky voi khach hang tu nam truoc…


Cuoc da cao lai con dot bien

Theo Vasep, gia cuoc van tai bien Viet Nam nhung nam gan day van thuong cao hon so voi cac nuoc trong khu vuc nhu Thai Lan, Philippines... tu 10 - 15%/container 20 feet. The nhung tu ngay 1.4, phu phi cuoc van chuyen (GRI - General Rate Increase) se duoc ap dung voi gia la 400USD/TEU (container 20 feet) cho hang hoa tu Viet Nam den Chau Au; tu ngay 1.5 phu phi GRI se duoc ap dung voi gia la 400USD/TEU tu Viet Nam den My. Nhu vay, theo Vasep chi trong vong 3 thang, gia cuoc van tai bien tang rat cao voi muc tang khung tu 640 - 1.200USD/container 20 feet.


Hien EU va My la 2 thi truong lon nhat nhap khau thuy san cua Viet Nam. Nam 2011, gia tri xuat khau vao EU va My chiem gan 42% tong gia tri xuat khau. Do do, viec tang cuoc van tai bien tu Viet Nam di 2 thi truong nay se tac dong rat lon den ke hoach kinh doanh cua cac DN, khien cac chu hang bi dong trong thuc hien cac hop dong ngoai thuong.

“Chi phi tang dong nghia voi co hoi canh tranh cua hang hoa Viet Nam giam. Viec tang cuoc van tai bien hien nay dang gay buc xuc lon cho cac DN Viet Nam vi muc tang qua cao, nhieu DN nam chac phan thua lo trong cac hop dong da ky voi khach hang tu nam truoc do nhieu yeu to tac dong, bao gom ca gia cuoc van tai bien” - ong Truong Dinh Hoe (Tong Thu ky Vasep) buc xuc.

Phi vu len 300%

Khong chi keu ve cuoc, tai van ban khac vua gui toi Bo truong Bo Tai chinh, Bo NNPTNT, Vasep cho hay, ngay 5.1.2012, Bo Tai chinh da ban hanh thong tu so 04/2012/TT-BTC (TT 04) quy dinh che do thu, nop, quan ly va su dung phi, le phi trong cong tac thu y va co hieu luc tu ngay 1.3.2012.

Gan 1 thang thuc hien, hang loat DN thuy san da keu troi cho hay, muc phi kiem dich lo hang tang qua cao, len toi muc tren 300% so voi quy dinh cu tai thong tu 199/2010/TT-BTC ngay 13.12.2010 cua Bo Tai chinh (TT 199).


Cu the, theo quy dinh tai TT 199, phi kiem dich duoc tinh theo lo hang, bat ke lo hang lon hay nho co tu 1 hoac nhieu container tro len, khong tinh theo trong luong, ap dung chung doi voi ca lo hang nhap khau cung nhu lo hang xuat khau, voi muc phi chung la 285.000 dong/lo hang.

Con theo quy dinh moi thi muc phi kiem dich duoc phan thanh 2 cap va duoc quy dinh cung theo lo hang nhung lo hang co an dinh trong luong cu the theo so luong tan. Cu the muc phi kiem dich la 400.000 dong/lo hang tu 12 - 24 tan va 200.000 dong/lo hang duoi 12 tan. Nhu vay neu DN nhap lo hang lon, dong trong nhieu container se cang phai dong phi “khung”.


Cu the, voi lo hang co 1 container 24 tan, DN phai dong phi kiem dich 400.000 dong, tang hon 40% so voi muc cu 285.000 dong. Neu lo hang co 2 container 48 tan thi phi kiem dich 800.000 dong trong khi muc cu cung chi 285.000 dong, tuc chiu phi tang tren 180%.


Va neu lo hang co 3 container 72 tan thi phi kiem dich 1.200.000 dong - tang tren 321%. Tom lai lo hang cang lon, thi muc phi se tang gap nhieu lan do co nhieu container.

Theo ong Hoe, DN thuy san lai dang gap kho ai vi von bi that chat, hang loat chi phi dau vao deu tiep tuc tang tu 10-35% so voi nam 2011 dien, nuoc, luong, nguyen lieu thuy san, chi phi kiem nghiem, xang dau, bao bi... Nen nay lai xuat hien them viec tang phi kiem dich lo hang theo quy dinh tai TT 04 dang anh huong rat lon toi suc canh tranh cua cac DN.


Ngoai ra, viec kiem dich lo hang thuy san dong lanh nhap khau theo TT 04 thuc te chi la kiem tra cam quan, khong co hoat dong gi moi so voi truoc, nen viec tang phi kiem dich lo hang theo quy dinh moi phan theo trong luong container la chua hop ly.


Theo Ngo Nguyen


Lao Dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000