Các vị nguyên lãnh đạo góp ý sửa Hiến pháp 1992

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 29/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Các vị nguyên lãnh đạo góp ý sửa Hiến pháp 1992
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thi hành, xem xét những nội dung cơ bản, định hướng cần sửa đổi, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với diễn biến của tình hình mới và chủ trương lớn của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp năm 1992, phục vụ sự phát triển chung của đất nước và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, quán triệt chủ trương của Đảng, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các ngành, các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tiếp thu những ý kiến, nghiên cứu, đánh giá của các tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia...Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tới đây, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét, cân nhắc, quyết định những nội dung sẽ sửa đổi của Hiến pháp 1992.

Tại hội nghị, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, Báo cáo một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992...Trong đó, tập trung đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân; định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Theo Thanh Hòa (TTXVN)

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Các vị nguyên lãnh đạo góp ý sửa Hiến pháp 1992

Ngày 29/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Cac vi nguyen lanh dao gop y sua Hien phap 1992


Ngay 29/3, Uy ban du thao sua doi Hien phap nam 1992 da to chuc Hoi nghi tham gia y kien cua cac vi nguyen lanh dao Dang, Nha nuoc ve sua doi Hien phap nam 1992.


Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung, Chu tich Uy ban du thao sua doi Hien phap nam 1992 chu tri Hoi nghi. Cung du co cac Uy vien Bo Chinh tri: Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh; Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong Dinh The Huynh; Pho Chu tich Quoc hoi Tong Thi Phong.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung nhan manh bam sat Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu XI, tren co so danh gia, tong ket viec thi hanh, xem xet nhung noi dung co ban, dinh huong can sua doi, viec sua doi Hien phap nam 1992 nham dap ung yeu cau phu hop voi dien bien cua tinh hinh moi va chu truong lon cua Dang.

Chu tich Quoc hoi tran trong cam on su tham gia va dong gop y kien cua cac vi nguyen lanh dao Dang, Nha nuoc doi voi viec sua doi, bo sung, hoan thien Hien phap nam 1992, phuc vu su phat trien chung cua dat nuoc va dan toc.

Chu tich Quoc hoi cung cho biet, quan triet chu truong cua Dang, cac co quan, to chuc huu quan, cac nganh, cac cap da khan truong, nghiem tuc trien khai cong tac tong ket thi hanh Hien phap 1992; tiep thu nhung y kien, nghien cuu, danh gia cua cac to chuc, cac nha khoa hoc, chuyen gia...Tai phien hop thu 6, Uy ban Thuong vu Quoc hoi cung da thao luan, cho y kien vao cac Bao cao cua Uy ban du thao sua doi Hien phap 1992. Toi day, Bo Chinh tri, Ban Chap hanh Trung uong se xem xet, can nhac, quyet dinh nhung noi dung se sua doi cua Hien phap 1992.

Tai hoi nghi, cac vi nguyen lanh dao Dang, Nha nuoc da cho y kien ve Bao cao tong ket viec thi hanh Hien phap nam 1992, Bao cao mot so noi dung co ban du kien sua doi, bo sung Hien phap nam 1992...Trong do, tap trung danh gia tinh hinh thi hanh Hien phap nam 1992, nhung ket qua dat duoc, nhung bat cap, han che va nguyen nhan; dinh huong sua doi Hien phap nam 1992./.

Theo Thanh Hoa (TTXVN)
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000