GDP Đồng Nai quý I cao gấp 3 lần cả nước

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong quý I, GDP Đồng Nai tăng 12,1% so cùng kỳ 2011 trong khi tăng trưởng của cả nước chỉ khoảng 4%.
GDP Đồng Nai quý I cao gấp 3 lần cả nước
Chiều 28-3, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2011.

Theo báo cáo, giá trị tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn quý I-2012 đạt 23% kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ (đạt mục tiêu nghị quyết đề ra); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 0,57% so với đầu năm 2012...


Tuy nhiên, trong quý I, điều kiện thị trường biến động phức tạp, cộng với những khó khăn chung của nền kinh tế tồn tại từ cuối năm 2011 đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp. Điều này dẫn đến một số chỉ tiêu, trong đó có tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách... tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.


Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt thấp so với cùng kỳ. Xuất khẩu chỉ tăng 14,5%, bằng phân nửa tốc độ tăng trưởng của quý I-2011, thu hút vốn đầu tư trong nước giảm; thu ngân sách đạt 21%, giảm so với cùng kỳ, ảnh hưởng tới nguồn thu.


Theo đánh giá, nguyên nhân khiến nhiều chỉ tiêu giảm sút là do giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào, như: điện, gas, xăng dầu tăng, trong khi lãi suất ngân hàng đứng ở mức cao đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.


Tại buổi họp, một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II được lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách, giúp tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu một cách bền vững, đồng thời chú trọng xây dựng nông thôn mới...


Theo Vi Lâm


Báo Đồng Nai


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

GDP Đồng Nai quý I cao gấp 3 lần cả nước

Trong quý I, GDP Đồng Nai tăng 12,1% so cùng kỳ 2011 trong khi tăng trưởng của cả nước chỉ khoảng 4%.


GDP Dong Nai quy I cao gap 3 lan ca nuoc


Trong quy I, GDP Dong Nai tang 12,1% so cung ky 2011 trong khi tang truong cua ca nuoc chi khoang 4%.


Chieu 28-3, dong chi Dinh Quoc Thai, Pho bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh da chu tri cuoc hop voi lanh dao cac so nganh, dia phuong nham danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu cong tac quy I va trien khai nhiem vu cong tac quy II nam 2011.

Theo bao cao, gia tri tong san pham (GDP) tren dia ban quy I-2012 dat 23% ke hoach, tang 12,1% so voi cung ky (dat muc tieu nghi quyet de ra); gia tri san xuat cong nghiep tang 6,5% so voi cung ky nam ngoai, chi so gia tieu dung quy I tang 0,57% so voi dau nam 2012...


Tuy nhien, trong quy I, dieu kien thi truong bien dong phuc tap, cong voi nhung kho khan chung cua nen kinh te ton tai tu cuoi nam 2011 da gay anh huong den hau het cac doanh nghiep. Dieu nay dan den mot so chi tieu, trong do co tang truong san xuat cong nghiep, xuat khau, thu ngan sach... tang cham hon so voi cung ky nam truoc.


Cu the, gia tri san xuat cong nghiep va xay dung dat thap so voi cung ky. Xuat khau chi tang 14,5%, bang phan nua toc do tang truong cua quy I-2011, thu hut von dau tu trong nuoc giam; thu ngan sach dat 21%, giam so voi cung ky, anh huong toi nguon thu.


Theo danh gia, nguyen nhan khien nhieu chi tieu giam sut la do gia ca vat tu nguyen lieu dau vao, nhu: dien, gas, xang dau tang, trong khi lai suat ngan hang dung o muc cao da anh huong lon toi hoat dong san xuat - kinh doanh cua doanh nghiep.


Tai buoi hop, mot so nhiem vu chu yeu trong quy II duoc lanh dao tinh de nghi cac so, nganh, dia phuong tap trung thuc hien. Trong do, nhiem vu trong tam la tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep de tang thu ngan sach, giup tang truong cong nghiep va xuat khau mot cach ben vung, dong thoi chu trong xay dung nong thon moi...


Theo Vi Lam


Bao Dong Nai


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000