Sẽ thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Một trong những nội dung quan trọng trong Đề án Cải cách tiền lương được Bộ Nội vụ soạn thảo, trình hội nghị Trung ương sắp tới là trả lương theo vị trí việc làm.
Sẽ thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm

Chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận phường, một số nội dung quan trọng của Đề án Cải cách tiền lương, cải cách thủ tục hành chính… là những nội dung Bộ Nội vụ giải đáp trong buổi họp báo thông tin tình hình hoạt động quý I của Bộ tổ chức chiều 28/3.


Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, một trong những nội dung quan trọng trong Đề án Cải cách tiền lương được Bộ Nội vụ soạn thảo, trình hội nghị Trung ương sắp tới là trả lương theo vị trí việc làm. Đây sẽ là căn cứ để bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thông qua các hoạt động tuyển dụng, thi nâng ngạch đối với công chức, thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.


Ngoài ra, với bảng mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm kèm theo của từng vị trí việc làm sẽ là căn cứ để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá một cách chính xác, khách quan, công bằng đối với công chức, viên chức. Qua đó, khẳng định và phân biệt được đúng người làm tốt và người làm chưa tốt. Từ đó mới phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người tài.


Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ cùng với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện xác định vị trí việc làm. Qua đó xác định biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và đối tượng quản lý trong từng cơ quan nhà nước, nhằm tạo cơ sở cho cải cách tiền lương có tính khả thi. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để Đề án Cải cách tiền lương đạt hiệu quả cao nhất.


Về việc thực hiện kiểm tra thí điểm việc không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường ở 10 địa phương được lựa chọn, ông Nguyễn Hữu Đức- Vụ Chính quyền địa phương cho biết, Bộ đã tổ chức 5 đoàn đi kiểm tra tại các địa phương. Kết quả bước đầu cho thấy, chủ trương đã đi vào cuộc sống, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, được chính quyền, đoàn thể và người dân ủng hộ.


Bộ cũng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện điều tra xã hội học về sự đồng tình của xã hội. 10.000 phiếu điều tra đã được phát ra với đối tượng hỏi đa dạng gồm cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí, doanh nghiệp, học sinh. Kết quả, 79% số người được hỏi đã đồng tình với việc không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường.


Từ điều tra xã hội học cũng thấy được những khó khăn cần khắc phục như, khi không còn HĐND giám sát trực tiếp thì việc phản ánh, tâm tư nguyện vọng của người dân sẽ được tiếp nhận như thế nào để đảm bảo tính kịp thời, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.


Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện một số công việc cụ thể: tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng cho đội viên dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã tại Quảng Ngãi.


Theo Thu Cúc


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sẽ thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm

Một trong những nội dung quan trọng trong Đề án Cải cách tiền lương được Bộ Nội vụ soạn thảo, trình hội nghị Trung ương sắp tới là trả lương theo vị trí việc làm.


Se thuc hien viec tra luong theo vi tri viec lam


Mot trong nhung noi dung quan trong trong De an Cai cach tien luong duoc Bo Noi vu soan thao, trinh hoi nghi Trung uong sap toi la tra luong theo vi tri viec lam.


Chu truong thi diem khong to chuc HDND huyen, quan phuong, mot so noi dung quan trong cua De an Cai cach tien luong, cai cach thu tuc hanh chinh… la nhung noi dung Bo Noi vu giai dap trong buoi hop bao thong tin tinh hinh hoat dong quy I cua Bo to chuc chieu 28/3.


Theo Thu truong Bo Noi vu Tran Anh Tuan, mot trong nhung noi dung quan trong trong De an Cai cach tien luong duoc Bo Noi vu soan thao, trinh hoi nghi Trung uong sap toi la tra luong theo vi tri viec lam. Day se la can cu de bao dam thuc hien tot, co hieu qua cong tac xay dung doi ngu cong chuc, vien chuc thong qua cac hoat dong tuyen dung, thi nang ngach doi voi cong chuc, thi hoac xet thay doi chuc danh nghe nghiep doi voi vien chuc, danh gia, su dung, quy hoach, dao tao, boi duong.


Ngoai ra, voi bang mo ta cong viec, khung nang luc cua vi tri viec lam kem theo cua tung vi tri viec lam se la can cu de co quan, to chuc, don vi co tham quyen thuc hien viec danh gia mot cach chinh xac, khach quan, cong bang doi voi cong chuc, vien chuc. Qua do, khang dinh va phan biet duoc dung nguoi lam tot va nguoi lam chua tot. Tu do moi phat hien, thu hut, trong dung va dai ngo nguoi tai.


Trong thoi gian toi, Bo Noi vu se cung voi cac bo, nganh, dia phuong day manh thuc hien xac dinh vi tri viec lam. Qua do xac dinh bien che phu hop voi chuc nang, nhiem vu, pham vi va doi tuong quan ly trong tung co quan nha nuoc, nham tao co so cho cai cach tien luong co tinh kha thi. Dong thoi, thuc hien dong bo cac giai phap de De an Cai cach tien luong dat hieu qua cao nhat.


Ve viec thuc hien kiem tra thi diem viec khong to chuc HDND cap huyen, quan, phuong o 10 dia phuong duoc lua chon, ong Nguyen Huu Duc- Vu Chinh quyen dia phuong cho biet, Bo da to chuc 5 doan di kiem tra tai cac dia phuong. Ket qua buoc dau cho thay, chu truong da di vao cuoc song, dat duoc muc dich, yeu cau dat ra, duoc chinh quyen, doan the va nguoi dan ung ho.


Bo cung da phoi hop voi Vien Nghien cuu du luan xa hoi cua Ban Tuyen giao Trung uong thuc hien dieu tra xa hoi hoc ve su dong tinh cua xa hoi. 10.000 phieu dieu tra da duoc phat ra voi doi tuong hoi da dang gom can bo, cong chuc, can bo huu tri, doanh nghiep, hoc sinh. Ket qua, 79% so nguoi duoc hoi da dong tinh voi viec khong to chuc HDND cap huyen, quan, phuong.


Tu dieu tra xa hoi hoc cung thay duoc nhung kho khan can khac phuc nhu, khi khong con HDND giam sat truc tiep thi viec phan anh, tam tu nguyen vong cua nguoi dan se duoc tiep nhan nhu the nao de dam bao tinh kip thoi, vai tro giam sat cua Mat tran To quoc cung cap.


Trong thoi gian toi, Bo Noi vu se thuc hien mot so cong viec cu the: to chuc Hoi nghi tong ket toan quoc ve 10 nam thi hanh Luat Mat tran To quoc Viet Nam, to chuc lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc va ky nang cho doi vien du an 600 Pho Chu tich UBND xa tai Quang Ngai.


Theo Thu Cuc


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000