Số lượng DN giải thể tăng trong quý I

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong quý 1, số doanh nghiệp khóa mã số thuế để hoàn tất thủ tục giải thể tại TP.HCM và Hà Nội tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng DN giải thể tăng trong quý I
Tại giao ban thường kỳ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 28/3 tại Hà Nội, Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quý 1,Thành phố Hồ Chí Minh có 931 doanh nghiệp khóa mã số thuế để hoàn tất thủ tục giải thể tại Cục Thuế Thành phố nhưng chỉ có 526 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, cũng có 5.012 doanh nghiệp gửi thông báo ngừng hoạt động đến Cục Thuế Thành phố nhưng chỉ có 462 doanh nghiệp gửi thông báo ngừng hoạt động đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

Nhìn chung, các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tập trung vào nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thương mại, xây dựng, du lịch và vận tải.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứcũng cho hay mặc dù Sở chưa chốt được số liệu thống kê cuối cùng nhưng chắc chắnsố doanh nghiệp xin giải thể trong tháng Ba tiếp tục tăng.

Hết tháng Hai, số doanh nghiệp giải thể đã tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2011.

Số liệu các doanh nghiệp xin giải thể ngừng hoạt động tăng mạnh trong quý 1cho thấy sự khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải. Tuy nhiên, từ góc độ nền kinh tế thị trường,sự “thanh lọc” này là bình thường; điều đáng ngại nhất là có những doanh nghiệp “chết” rồi nhưng vẫn chưa “khai tử,” ông Tứ khẳng định.

Cùng với số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy trong quý 1, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cả nước là 15.994 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 91.000 tỷ đồng, giảm 7% về số lượng doanh nghiệp và 10% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tại giao ban, đại diện Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệpsản xuất xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn bởi thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều bị thu hẹp khi sức mua giảm và giá giảm.

Trong khi đó, lãi suất huy động của ngân hàng thương mại đã giảm nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn tín dụng vì lãi suất cho vay vẫn cao.

Để giúp doanh nghiệp tháo gỡ bớt khó khăn, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất, nhất là với doanh nghiệp thuộc khối ngành sản xuất và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường để khơi thông đầu ra cho mặt hàng nông sản và các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam.

Theo Nguyễn Kim Anh
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Số lượng DN giải thể tăng trong quý I

Trong quý 1, số doanh nghiệp khóa mã số thuế để hoàn tất thủ tục giải thể tại TP.HCM và Hà Nội tăng cao so với cùng kỳ năm trước.


So luong DN giai the tang trong quy I


Trong quy 1, so doanh nghiep khoa ma so thue de hoan tat thu tuc giai the tai TP.HCM va Ha Noi tang cao so voi cung ky nam truoc.


Tai giao ban thuong ky Bo Ke hoach va Dau tu sang 28/3 tai Ha Noi, Dai dien So Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cho biet trong quy 1,Thanh pho Ho Chi Minh co 931 doanh nghiep khoa ma so thue de hoan tat thu tuc giai the tai Cuc Thue Thanh pho nhung chi co 526 doanh nghiep da hoan tat thu tuc giai the tai So Ke hoach va Dau tu, tang 23,8% so voi cung ky.

Ben canh do, cung co 5.012 doanh nghiep gui thong bao ngung hoat dong den Cuc Thue Thanh pho nhung chi co 462 doanh nghiep gui thong bao ngung hoat dong den So Ke hoach va Dau tu, tang gap 4,6 lan so voi cung ky.

Nhin chung, cac doanh nghiep giai the, ngung hoat dong tap trung vao nhom doanh nghiep hoat dong trong linh vuc kinh te thuong mai, xay dung, du lich va van tai.

Pho Giam doc So Ke hoach va Dau tu Ha Noi Nguyen Van Tucung cho hay mac du So chua chot duoc so lieu thong ke cuoi cung nhung chac chanso doanh nghiep xin giai the trong thang Ba tiep tuc tang.

Het thang Hai, so doanh nghiep giai the da tang gap 4,3 lan cung ky nam 2011.

So lieu cac doanh nghiep xin giai the ngung hoat dong tang manh trong quy 1cho thay su kho khan ma nhieu doanh nghiep dang gap phai. Tuy nhien, tu goc do nen kinh te thi truong,su “thanh loc” nay la binh thuong; dieu dang ngai nhat la co nhung doanh nghiep “chet” roi nhung van chua “khai tu,” ong Tu khang dinh.

Cung voi so luong doanh nghiep giai the, ngung hoat dong, bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu cung cho thay trong quy 1, so luong doanh nghiep thanh lap moi trong ca nuoc la 15.994 doanh nghiep voi tong von dang ky tren 91.000 ty dong, giam 7% ve so luong doanh nghiep va 10% ve von dang ky so voi cung ky.

Tai giao ban, dai dien Bo Cong Thuong cho biet cac doanh nghiepsan xuat xuat khau dang gap nhieu kho khan boi thi truong tieu thu trong nuoc va xuat khau deu bi thu hep khi suc mua giam va gia giam.

Trong khi do, lai suat huy dong cua ngan hang thuong mai da giam nhung doanh nghiep van kho vay von tin dung vi lai suat cho vay van cao.

De giup doanh nghiep thao go bot kho khan, Bo Cong Thuong de nghi Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc co chinh sach ho tro lai suat, nhat la voi doanh nghiep thuoc khoi nganh san xuat va xuat khau.

Ben canh do, Bo Cong Thuong cung dang day manh tim kiem thi truong de khoi thong dau ra cho mat hang nong san va cac mat hang xuat khau chien luoc cua Viet Nam.

Theo Nguyen Kim Anh
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000