365.000 euro cho dự án thích nghi biến đổi khí hậu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự án có tổng kinh phí hơn 365.000 Euro, trong đó Hà Lan hỗ trợ 312.786 Euro, phần còn lại do Long An đối ứng.
365.000 euro cho dự án thích nghi biến đổi khí hậu
Ngày 28/3, Dự án “Xây dựng chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Vàm Cỏ” đã được triển khai đến lãnh đạo các sở, ngành, quản lý chuyên môn, đoàn thể, doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách các huyện thuộc lưu vực sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An.

Dự án có tổng kinh phí hơn 365.000 Euro, trong đó Hà Lan hỗ trợ 312.786 Euro, phần còn lại do Long An đối ứng.

Nội dung dự án bao gồm đánh giá tác động của điều kiện khí hậu tại thời điểm hiện tại và dự báo trong tương lai; đánh giá tác động của các giải pháp thích ứng khác nhau về nguy cơ ngập lụt do lũ, triều cường và nước biển dâng, thiệt hại do mặn xâm ngập; gắn kết sự tham gia của các địa phương trong quá trình qui hoạch; phổ biến nhân rộng các bài học kinh nghiệm; xây dựng chiến lược quảng bá các kết quả nghiên cứu, mở rộng, tăng cường mạng lưới tri thức...

Theo bà Huỳnh Thị Phép- Phó Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Long An, Dự án nói trên nhằm xây dựng thí điểm mô hình đánh giá các rủi ro, tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với lưu vực sông Vàm Cỏ thuộc 4 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và Tân Trụ.

Đồng thời, xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên sự tham gia đóng góp ý kiến của cộng đồng. Khi dự án thí điểm có hiệu quả, Long An sẽ nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn tỉnh ứng dụng một cách phù hợp.

Dự án “Xây dựng chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Vàm Cỏ” kết thúc vào cuối năm 2012.

Theo Thanh Bình
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

365.000 euro cho dự án thích nghi biến đổi khí hậu

Dự án có tổng kinh phí hơn 365.000 Euro, trong đó Hà Lan hỗ trợ 312.786 Euro, phần còn lại do Long An đối ứng.


365.000 euro cho du an thich nghi bien doi khi hau


Du an co tong kinh phi hon 365.000 Euro, trong do Ha Lan ho tro 312.786 Euro, phan con lai do Long An doi ung.


Ngay 28/3, Du an “Xay dung chien luoc thich nghi voi bien doi khi hau cho luu vuc song Vam Co” da duoc trien khai den lanh dao cac so, nganh, quan ly chuyen mon, doan the, doanh nghiep va can bo chuyen trach cac huyen thuoc luu vuc song Vam Co, tinh Long An.

Du an co tong kinh phi hon 365.000 Euro, trong do Ha Lan ho tro 312.786 Euro, phan con lai do Long An doi ung.

Noi dung du an bao gom danh gia tac dong cua dieu kien khi hau tai thoi diem hien tai va du bao trong tuong lai; danh gia tac dong cua cac giai phap thich ung khac nhau ve nguy co ngap lut do lu, trieu cuong va nuoc bien dang, thiet hai do man xam ngap; gan ket su tham gia cua cac dia phuong trong qua trinh qui hoach; pho bien nhan rong cac bai hoc kinh nghiem; xay dung chien luoc quang ba cac ket qua nghien cuu, mo rong, tang cuong mang luoi tri thuc...

Theo ba Huynh Thi Phep- Pho Giam doc So Khoa hoc-Cong nghe Long An, Du an noi tren nham xay dung thi diem mo hinh danh gia cac rui ro, tac dong cua bien doi khi hau va nuoc bien dang doi voi luu vuc song Vam Co thuoc 4 huyen Can Duoc, Can Giuoc, Chau Thanh va Tan Tru.

Dong thoi, xay dung chien luoc thich ung voi bien doi khi hau dua tren su tham gia dong gop y kien cua cong dong. Khi du an thi diem co hieu qua, Long An se nhan rong ra cac dia phuong tren dia ban tinh ung dung mot cach phu hop.

Du an “Xay dung chien luoc thich nghi voi bien doi khi hau cho luu vuc song Vam Co” ket thuc vao cuoi nam 2012.

Theo Thanh Binh
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000