GDP "xanh"- Đừng bất chấp mọi giá để tăng trưởng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
GDP xanh là chỉ số được tính bằng cách lấy chỉ số GDP truyền thống trừ đi các chỉ số về cạn kiệt tài nguyên và thiệt hại do ô nhiễm môi trường.
GDP
Chiều ngày 27/3, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Khung phương pháp xây dựng chỉ số GDP xanh ở Việt Nam.
Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Phó Viện trưởng CIEM cho biết, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng liên quan tới các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và cường độ sử dụng năng lượng cao. 
Chính vì vậy, chỉ số GDP xanh cho phép chúng ta có được những chính sách tăng trưởng bền vững hơn, tránh tình trạng vì mục đích tăng trưởng mà bất chấp mọi giá. 
GDP xanh là chỉ số được tính bằng cách lấy chỉ số GDP truyền thống trừ đi các chỉ số về cạn kiệt tài nguyên và thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong khi GDP truyền thống có thể dẫn đến chính sách tăng trưởng, tập trung vào trăng trưởng với bất cứ giá nào.
Các tài khoản xanh được kiến nghị xây dựng và sử dụng ở Việt Nam là tài khoản tài nguyên bao gồm năng lượng không tái tạo như dầu khí, than, khí đốt, tài khoản ô nhiễm, tài khoản chi tiêu công cho môi trường. Việt Nam có thể áp dụng khung hạch toán môi trường quốc tế và trước hết cần tập trung vào các tài khoản quan trọng nhất như tài nguyên thiên nhiên và các chất ô nhiễm.
Hiện, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050. Theo chiến lược, chỉ số GDP xanh đã được đưa vào trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc gia đến năm 2014. GDP xanh là sản phẩm của việc hạch toán môi trường quốc gia. 
Tuy nhiên, việc hạch toán môi trường quốc gia vẫn còn mới đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà thống kê. Do vậy, để đưa hạch toán quốc gia vào thực tế, cần phải xây dựng một khuôn khổ phương pháp; chuẩn bị thông tin dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hạch toán xanh.
Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

GDP "xanh"- Đừng bất chấp mọi giá để tăng trưởng

GDP xanh là chỉ số được tính bằng cách lấy chỉ số GDP truyền thống trừ đi các chỉ số về cạn kiệt tài nguyên và thiệt hại do ô nhiễm môi trường.


GDP "xanh"- Dung bat chap moi gia de tang truong


GDP xanh la chi so duoc tinh bang cach lay chi so GDP truyen thong tru di cac chi so ve can kiet tai nguyen va thiet hai do o nhiem moi truong.


Chieu ngay 27/3, Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong (CIEM) phoi hop voi Tong cuc Thong ke, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc hoi thao cong bo ket qua nghien cuu Khung phuong phap xay dung chi so GDP xanh o Viet Nam.
Ba Vu Xuan Nguyet Hong, Pho Vien truong CIEM cho biet, tang truong kinh te cua Viet Nam trong nhung thap ky qua chu yeu dua vao khai thac tai nguyen thien nhien, tang truong lien quan toi cac nganh cong nghiep gay o nhiem va cuong do su dung nang luong cao. 
Chinh vi vay, chi so GDP xanh cho phep chung ta co duoc nhung chinh sach tang truong ben vung hon, tranh tinh trang vi muc dich tang truong ma bat chap moi gia. 
GDP xanh la chi so duoc tinh bang cach lay chi so GDP truyen thong tru di cac chi so ve can kiet tai nguyen va thiet hai do o nhiem moi truong trong khi GDP truyen thong co the dan den chinh sach tang truong, tap trung vao trang truong voi bat cu gia nao.
Cac tai khoan xanh duoc kien nghi xay dung va su dung o Viet Nam la tai khoan tai nguyen bao gom nang luong khong tai tao nhu dau khi, than, khi dot, tai khoan o nhiem, tai khoan chi tieu cong cho moi truong. Viet Nam co the ap dung khung hach toan moi truong quoc te va truoc het can tap trung vao cac tai khoan quan trong nhat nhu tai nguyen thien nhien va cac chat o nhiem.
Hien, Chinh phu da giao Bo Ke hoach va Dau tu xay dung chien luoc tang truong xanh thoi ky 2011-2020 va tam nhin den 2050. Theo chien luoc, chi so GDP xanh da duoc dua vao trong he thong chi tieu kinh te xa hoi quoc gia den nam 2014. GDP xanh la san pham cua viec hach toan moi truong quoc gia. 
Tuy nhien, viec hach toan moi truong quoc gia van con moi doi voi cac nha hoach dinh chinh sach va cac nha thong ke. Do vay, de dua hach toan quoc gia vao thuc te, can phai xay dung mot khuon kho phuong phap; chuan bi thong tin du lieu; phat trien nguon nhan luc de thuc hien hach toan xanh.
Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000