Đến 15/3, bội chi ngân sách ước 27,9 nghìn tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, thu ngân sách Nhà nước đạt khá, đảm bảo các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các yêu cầu chi tiền lương và có tính chất tiền lương, an sinh xã hội, bình ổn giá...
Đến 15/3, bội chi ngân sách ước 27,9 nghìn tỷ đồng
Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2012, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 136,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước đạt trên 164,8 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm.
Nhìn chung, thu ngân sách Nhà nước đạt khá, đảm bảo các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các yêu cầu chi tiền lương và có tính chất tiền lương, các khoản an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn giá trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra kiến nghị, thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách và giảm chi ngoài dự toán so với dự toán Quốc hội quyết định, để có nguồn giảm bội chi ngân sách Nhà nước năm 2012 xuống dưới 4,8% GDP, tăng chi trả nợ và đáp ứng các nhu cầu cấp bách khác.
Cũng theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư xã hội quý I đạt 197,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,7%). 
Lũy kế từ đầu năm đến 15/3, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách ước đạt trên 31,3 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm. Tính chung quý I/2012, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 2,52 tỷ USD, bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2011; có 120 dự án cấp mới với số vốn đăng ký đạt trên 2,26 tỷ USD, bằng 44,4% về số dự án và bằng 77,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011.
Vốn ODA giải ngân quý I/2012 ước đạt khoảng 290 triệu USD, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đến 15/3, bội chi ngân sách ước 27,9 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, thu ngân sách Nhà nước đạt khá, đảm bảo các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các yêu cầu chi tiền lương và có tính chất tiền lương, an sinh xã hội, bình ổn giá...


Den 15/3, boi chi ngan sach uoc 27,9 nghin ty dong


Theo Bo Ke hoach Dau tu, thu ngan sach Nha nuoc dat kha, dam bao cac nhiem vu chi, dac biet la cac yeu cau chi tien luong va co tinh chat tien luong, an sinh xa hoi, binh on gia...


Theo bao cao tu Bo Ke hoach va Dau tu, luy ke tu dau nam den ngay 15/3/2012, tong thu ngan sach Nha nuoc uoc dat tren 136,9 nghin ty dong, bang 18,5% du toan nam; tong chi ngan sach uoc dat tren 164,8 nghin ty dong, bang 18,3% du toan nam.
Nhin chung, thu ngan sach Nha nuoc dat kha, dam bao cac nhiem vu chi, dac biet la cac yeu cau chi tien luong va co tinh chat tien luong, cac khoan an sinh xa hoi, kinh phi phuc vu san xuat, khac phuc hau qua thien tai, binh on gia trong va sau Tet Nguyen dan Nham Thin.
Bo Ke hoach va Dau tu cung dua ra kien nghi, thoi gian toi can tang cuong cong tac quan ly thu, xu ly no dong thue, phan dau tang thu ngan sach va giam chi ngoai du toan so voi du toan Quoc hoi quyet dinh, de co nguon giam boi chi ngan sach Nha nuoc nam 2012 xuong duoi 4,8% GDP, tang chi tra no va dap ung cac nhu cau cap bach khac.
Cung theo bao cao tu Bo Ke hoach va Dau tu, tong von dau tu xa hoi quy I dat 197,7 nghin ty dong, tang 12,8% so voi cung ky (cung ky tang 14,7%). 
Luy ke tu dau nam den 15/3, von dau tu phat trien tu ngan sach uoc dat tren 31,3 ty dong, bang 17% du toan nam. Tinh chung quy I/2012, von dau tu truc tiep nuoc ngoai thuc hien uoc dat 2,52 ty USD, bang 99,2% so voi cung ky nam 2011; co 120 du an cap moi voi so von dang ky dat tren 2,26 ty USD, bang 44,4% ve so du an va bang 77,2% ve von dang ky so voi cung ky nam 2011.
Von ODA giai ngan quy I/2012 uoc dat khoang 290 trieu USD, bang 97,3% so voi cung ky nam ngoai.
Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000