Bố trí ngân sách dời các trường ĐH ra khỏi Hà Nội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hà Nội cũng đề nghị ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ODA, WB, ADB… để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Bố trí ngân sách dời các trường ĐH ra khỏi Hà Nội
Để giảm thiểu ùn tắc giao thông trong nội đô, Hà Nội kiến nghị Chính phủ bố trí ngân sách cho các bộ, ngành trung ương và chỉ đạo trong việc di dời các cơ sở đào tạo, trường đại học, bệnh viện và cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô theo Nghị quyết 16 của Chính phủ và theo quy hoạch; ưu tiên dành quỹ đất các cơ sở nói trên để đầu tư vườn hoa, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ công cộng.

Tại hội nghị giao ban thường trực về công tác bảo đảm an toàn giao thông và các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra ngày 27/3, Hà Nội cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm quản lý, hạn chế sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, tăng mức thu phí giao thông đối với các phương tiện cá nhân tại các thành phố lớn, giá dịch vụ trông giữ phương tiện thay cho mức phí trông giữ phương tiện như hiện nay; ưu tiên bố trí vốn từ các nguồn vốn ODA, WB, ADB… để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, hệ thống giao thông tĩnh, phát triển vận tải hành khách công cộng trong điều kiện nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nươc còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ sửa đổi mức xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông; tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông cho thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để sớm trình Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các dự án giao thông mang tính đột phá, có ý nghĩa quyết định để phát triển mạng lưới khung về kết cấu hạ tầng giao thông.

Thành phố đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an tiếp tục bổ sung biên chế, thiết bị, phương tiện cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải và lực lượng cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số cơ sở trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thực hiện nghiêm quy định về việc điều chỉnh giờ vào học và tan học của Ủy bna Nhân dân thành phố Hà Nội góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố vào giờ cao điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các bộ, ngành sớm hoàn thành quy hoạch ngành, làm cơ sở cho việc di chuyển các cơ sở đào tạo, y tế theo quy hoạch.

Với những giải pháp quyết liệt từ tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm đến đầu tư hạ tầng, tổ chức giao thông, giải tỏa hành lang giao thông… được thực hiện trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người tham gia giao thông, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có những chuyển biến; tình trạng ùn tắc và thời gian ùn tắc nghiêm trọng tại một số nút giao, một số tuyến đường đã được giảm thiểu. Tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố những năm gần đây giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, từ 124 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông xuống còn 74 điểm, giảm 40% số vụ ùn tắc giao thông kéo dài...

Khẳng định những kết quả khả quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, công tác đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách không chỉ riêng đối với Thủ đô mà còn với cả nước trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đòi hỏi phải tập trung nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của toàn xã hội để tạo sự chuyển biến căn bản về vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội.

Để giải quyết một cách căn bản, lâu dài phải có công tác quy hoạch tốt, quy hoạch cho hiện tại và cho tương lai, trong đó quy hoạch giao thông phải đi trước một bước, đón đầu, mở đường cho kinh tế phát triển. Thứ nữa là phải đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo “đường đủ cho xe chạy;" đồng thời phải kiên trì tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp đối với các lực lượng thực thi công vụ, nhất là ở cấp cơ sở.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm một cách kiên quyết, hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến đúng. Bên cạnh đó, phải có lập luận chặt chẽ để bảo vệ chủ trương, biện pháp mà Hà Nội đang thực hiện vì cái chung”./.

Theo Thanh Bình
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bố trí ngân sách dời các trường ĐH ra khỏi Hà Nội

Hà Nội cũng đề nghị ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ODA, WB, ADB… để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.


Bo tri ngan sach doi cac truong DH ra khoi Ha Noi


Ha Noi cung de nghi uu tien bo tri von tu nguon ODA, WB, ADB… de thuc hien cac du an phat trien ha tang giao thong trong diem tren dia ban.


De giam thieu un tac giao thong trong noi do, Ha Noi kien nghi Chinh phu bo tri ngan sach cho cac bo, nganh trung uong va chi dao trong viec di doi cac co so dao tao, truong dai hoc, benh vien va co so san xuat cong nghiep ra khoi khu vuc noi do theo Nghi quyet 16 cua Chinh phu va theo quy hoach; uu tien danh quy dat cac co so noi tren de dau tu vuon hoa, bai do xe va cong trinh ha tang ky thuat do thi phuc vu cong cong.

Tai hoi nghi giao ban thuong truc ve cong tac bao dam an toan giao thong va cac giai phap giam thieu un tac giao thong tren dia ban thanh pho Ha Noi dien ra ngay 27/3, Ha Noi cung de nghi cac bo, nganh lien quan som de xuat ve co che, chinh sach nham quan ly, han che su gia tang phuong tien giao thong ca nhan, tang muc thu phi giao thong doi voi cac phuong tien ca nhan tai cac thanh pho lon, gia dich vu trong giu phuong tien thay cho muc phi trong giu phuong tien nhu hien nay; uu tien bo tri von tu cac nguon von ODA, WB, ADB… de thuc hien cac du an phat trien ha tang giao thong trong diem tren dia ban Thu do.

Nghien cuu, ban hanh co che, chinh sach tao dieu kien thuan loi khuyen khich cac thanh phan kinh te tham gia dau tu cac cong trinh ha tang giao thong, he thong giao thong tinh, phat trien van tai hanh khach cong cong trong dieu kien nguon luc dau tu tu ngan sach nha nuoc con han che.

Ben canh do, cac bo, nganh lien quan nghien cuu xay dung, trinh Chinh phu sua doi muc xu phat vi pham hanh chinh, tham quyen xu phat cho luc luong canh sat giao thong, thanh tra giao thong; tang muc xu phat doi voi mot so hanh vi vi pham Luat Giao thong duong bo la nguyen nhan truc tiep gay tai nan, un tac giao thong cho thanh pho Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh de som trinh Thu tuong Chinh phu. Trien khai cac du an giao thong mang tinh dot pha, co y nghia quyet dinh de phat trien mang luoi khung ve ket cau ha tang giao thong.

Thanh pho de nghi Bo Noi vu, Bo Giao thong Van tai, Bo Cong an tiep tuc bo sung bien che, thiet bi, phuong tien cho luc luong thanh tra giao thong van tai va luc luong canh sat giao thong de thuc hien nhiem vu dam bao trat tu an toan giao thong, trat tu do thi tren dia ban Ha Noi.

Bo Giao duc va Dao tao chi dao mot so co so truong dai hoc, cao dang va trung hoc chuyen nghiep thuc hien nghiem quy dinh ve viec dieu chinh gio vao hoc va tan hoc cua Uy bna Nhan dan thanh pho Ha Noi gop phan lam giam un tac giao thong tren dia ban thanh pho vao gio cao diem. Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te va cac bo, nganh som hoan thanh quy hoach nganh, lam co so cho viec di chuyen cac co so dao tao, y te theo quy hoach.

Voi nhung giai phap quyet liet tu tuyen truyen, kiem tra xu ly vi pham den dau tu ha tang, to chuc giao thong, giai toa hanh lang giao thong… duoc thuc hien tren dia ban Ha Noi trong thoi gian qua, da gop phan nang cao y thuc chap hanh Luat Giao thong cua nguoi tham gia giao thong, tao su dong thuan cua nhan dan.

Tinh hinh tai nan giao thong va un tac giao thong co nhung chuyen bien; tinh trang un tac va thoi gian un tac nghiem trong tai mot so nut giao, mot so tuyen duong da duoc giam thieu. Tai nan giao thong tren dia ban thanh pho nhung nam gan day giam ca 3 tieu chi, khong de xay ra tai nan giao thong nghiem trong. Giam un tac giao thong trong gio cao diem, tu 124 diem thuong xuyen un tac giao thong xuong con 74 diem, giam 40% so vu un tac giao thong keo dai...

Khang dinh nhung ket qua kha quan trong cong tac dam bao an toan giao thong thoi gian qua tren dia ban Thu do, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi cho rang, cong tac dam bao an toan giao thong la nhiem vu thuong xuyen, cap bach khong chi rieng doi voi Thu do ma con voi ca nuoc trong giai doan hien nay. Vi vay, doi hoi phai tap trung no luc cua cac cap, cac nganh, su dong thuan cua toan xa hoi de tao su chuyen bien can ban ve van de an toan giao thong, dac biet doi voi Thu do Ha Noi.

De giai quyet mot cach can ban, lau dai phai co cong tac quy hoach tot, quy hoach cho hien tai va cho tuong lai, trong do quy hoach giao thong phai di truoc mot buoc, don dau, mo duong cho kinh te phat trien. Thu nua la phai dau tu co so ha tang dong bo dam bao “duong du cho xe chay;" dong thoi phai kien tri tuyen truyen cac quy dinh cua phap luat ve giao thong; nang cao nhan thuc, y thuc chap hanh phap luat va dao duc nghe nghiep doi voi cac luc luong thuc thi cong vu, nhat la o cap co so.

Ong Pham Quang Nghi nhan manh: “Chung ta phai lam mot cach kien quyet, het suc cau thi, lang nghe y kien dung. Ben canh do, phai co lap luan chat che de bao ve chu truong, bien phap ma Ha Noi dang thuc hien vi cai chung”./.

Theo Thanh Binh
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000