Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đây là những thông tin tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản vừa được Chính phủ ban hành.
Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Đây là những thông tin tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, việc tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.


2 điều kiện để được tham gia phiên đấu giá 


Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân được tham giaphiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ 2 điều kiện: 1- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định; 2- Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.


Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.


Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.


Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 3 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá.


Nghị định cũng quy định đối tượng không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên; những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.


Không được chuyển nhượng kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản


Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá; được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá; được cấp Giấyphép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.


Song song với đó, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá theo quy định và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định củapháp luật về khoáng sản.


Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.


Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được chuyển nhượng kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản.


Theo Hoàng Diên


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đây là những thông tin tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản vừa được Chính phủ ban hành.


Quy dinh ve dau gia quyen khai thac khoang san


Day la nhung thong tin tai Nghi dinh so 22/2012/ND-CP quy dinh ve dau gia quyen khai thac khoang san vua duoc Chinh phu ban hanh.


Day la nhung thong tin tai Nghi dinh so 22/2012/ND-CP quy dinh ve dau gia quyen khai thac khoang san vua duoc Chinh phu ban hanh.

Theo do, viec to chuc ban dau gia quyen khai thac khoang san phai dam bao minh bach, cong khai, lien tuc, binh dang, bao ve quyen va loi ich hop phap cua cac ben tham gia dau gia.


2 dieu kien de duoc tham gia phien dau gia 


Nghi dinh neu ro, to chuc, ca nhan duoc tham giaphien dau gia quyen khai thac khoang san khi du 2 dieu kien: 1- La to chuc, ca nhan co ho so de nghi tham gia phien dau gia duoc co quan nha nuoc co tham quyen xet chon theo quy dinh; 2- Da nop phi tham gia dau gia, nop tien dat truoc theo quy dinh.


Truong hop khi co su thay doi ve tu cach phap ly, to chuc, ca nhan duoc tham gia phien dau gia phai nop bo sung van ban lien quan cho co quan tiep nhan ho so dau gia truoc khi tien hanh phien dau gia.


To chuc, ca nhan tham gia phien dau gia va trung dau gia quyen khai thac khoang san nhung tu choi khong nhan ket qua trung dau gia ma chua duoc Hoi dong dau gia chap thuan thi khong duoc tham gia bat ky phien dau gia nao trong thoi han 1 nam, ke tu ngay ket thuc phien dau gia do.


Phien dau gia quyen khai thac khoang san chi duoc tien hanh khi co it nhat 3 to chuc, ca nhan tham gia dau gia; chi tien hanh dau gia quyen khai thac khoang san tai cac khu vuc da duoc co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet ke hoach dau gia.


Nghi dinh cung quy dinh doi tuong khong duoc tham gia dau gia quyen khai thac khoang san gom: Chu tich, thanh vien Hoi dong dau gia; can bo, cong chuc duoc giao tiep nhan, chuan bi ho so dau gia quyen khai thac khoang san cua Tong cuc Dia chat va Khoang san, So Tai nguyen va Moi truong noi co khu vuc dau gia quyen khai thac khoang san; cha, me, vo, chong, con cua nhung nguoi neu tren; nhung doi tuong bi cam khac theo quy dinh cua phap luat ve ban dau gia tai san.


Khong duoc chuyen nhuong ket qua trung dau gia quyen khai thac khoang san


To chuc, ca nhan trung dau gia quyen khai thac khoang san se duoc cap van ban xac nhan trung dau gia; duoc su dung thong tin ve khoang san lien quan den khu vuc trung dau gia; duoc cap Giayphep tham do khoang san, Giay phep khai thac khoang san sau khi hoan thanh thu tuc de nghi cap phep hoat dong khoang san theo quy dinh cua phap luat ve khoang san.


Song song voi do, to chuc, ca nhan trung dau gia co nghia vu nop tien trung dau gia theo quy dinh va cac nghia vu tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat.Ben canh do, trong thoi han 6 thang ke tu ngay ket thuc phien dau gia, to chuc, ca nhan trung dau gia quyen khai thac khoang san o khu vuc chua tham do khoang san phai nop ho so de nghi cap Giay phep tham do khoang san cho co quan nha nuoc co tham quyen cap phep theo quy dinh cuaphap luat ve khoang san.


Trong thoi han 12 thang ke tu ngay ket thuc phien dau gia, to chuc, ca nhan trung dau gia quyen khai thac khoang san o khu vuc da co ket qua tham do khoang san phai nop ho so de nghi Cap Giay phep khai thac khoang san cho co quan nha nuoc co tham quyen cap phep theo quy dinh cua phap luat ve khoang san.


To chuc, ca nhan trung dau gia quyen khai thac khoang san khong duoc chuyen nhuong ket qua trung dau gia quyen khai thac khoang san cho to chuc, ca nhan khac lap ho so de nghi cap phep hoat dong khoang san.


Theo Hoang Dien


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000