Việt Nam từng bước triển khai đấu thầu qua mạng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo tính toán nếu triển khai đấu thầu qua mạng cho 100% các gói thầu thì có thể tiết kiệm hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước.
Việt Nam từng bước triển khai đấu thầu qua mạng
Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổng cục Mua sắm công Hàn Quốc (PPS) và Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức hội nghị về đấu thầu mua sắm công nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, trong đó có đấu thầu qua mạng và thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các nhà thầu cung cấp hàng hóa của hai nước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai rộng rãi đấu thầu điện tử sẽ mở ra bước ngoặt lớn trong lộ trình hiện đại hóa công tác đấu thầu, phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm công (MSC) của Việt Nam.

Ngoài ra, đấu thầu qua mạng còn giúp giảm chi phí, hạ giá thành, giúp Việt Nam tiếp cận những tiến bộ của thế giới trong MSC. Hiện nay, ở Việt Nam, đấu thầu qua mạng chủ yếu đối với các gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ.

Trên thế giới, đấu thầu qua mạng đã trở thành xu thế tất yếu của rất nhiều quốc gia. Báo cáo của các nước đã triển khai đấu thầu qua mạng cũng cho thấy công tác này có thể giúp tiết kiệm chi phí từ 3 - 20% giá trị đấu thầu mua sắm, tính trung bình là 10%.

 Tại Việt Nam, tổng giá trị các gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hàng năm khoảng 20% GDP (tương đương hơn 20 tỷ USD). Nếu triển khai đấu thầu qua mạng cho 100% các gói thầu thì có thể tiết kiệm hàng tỷ đôla cho ngân sách nhà nước.

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong nhiều năm qua, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với PPS trong việc trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và quản lý hệ thống đấu thầu MSC nói chung và hệ thống đấu thầu qua mạng nói riêng tại Việt Nam.

Năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự trợ giúp của Chính phủ Hàn Quốc, mà đại diện là Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/ .

Dự án thí điểm đấu thầu điện tử do Hàn Quốc xây dựng có 4 hợp phần, gồm: Đấu thầu qua mạng; Mua sắm qua mạng; Ký hợp đồng qua mạng; Thanh toán qua mạng. Đến nay, Việt Nam đã triển khai thí điểm thành công hợp phần 1 là đấu thầu qua mạng. Sau 3 năm thực hiện thí điểm, cả nước đã thực hiện thành công hơn 60 gói thầu điện tử thuộc cả 3 lĩnh vực mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn.

Mặc dù đấu thấu qua mạng có rất nhiều tiện lợi, song theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Sơn, trình độ công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ của các bên tham gia chưa đồng đều; khả năng kết nối dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống Chính phủ điện tử còn hạn chế, khiến một số chức năng như kiểm tra thông tin đăng ký, thanh toán qua mạng,... chưa thể thực hiện trực tuyến nên ảnh hưởng tới quá trình đấu thầu.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Cục Quản lý đấu thầu đã có Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trình Thủ tướng; xây dựng chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức xã hội về đấu thầu MSC qua mạng; xây dựng và hoàn thiện các phân hệ chức năng Hệ thông đấu thầu điện tử theo mô hình đối tác công tư (PPP) đã được sự đồng ý của Chính phủ.

Đầu tháng 4/2012, Cục Quản lý đấu thầu sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án theo mô hình PPP và lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Uông Lam
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việt Nam từng bước triển khai đấu thầu qua mạng

Theo tính toán nếu triển khai đấu thầu qua mạng cho 100% các gói thầu thì có thể tiết kiệm hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước.


Viet Nam tung buoc trien khai dau thau qua mang


Theo tinh toan neu trien khai dau thau qua mang cho 100% cac goi thau thi co the tiet kiem hang ty USD cho ngan sach nha nuoc.


Ngay 27/3, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu phoi hop voi Tong cuc Mua sam cong Han Quoc (PPS) va Co quan xuc tien thuong mai va dau tu Han Quoc (KOTRA) to chuc hoi nghi ve dau thau mua sam cong nham tang cuong hop tac, trao doi kinh nghiem ve linh vuc dau thau mua sam cong, trong do co dau thau qua mang va thuc day tim kiem co hoi hop tac giua cac nha thau cung cap hang hoa cua hai nuoc.

Theo Bo Ke hoach va Dau tu, viec trien khai rong rai dau thau dien tu se mo ra buoc ngoat lon trong lo trinh hien dai hoa cong tac dau thau, phong, chong tham nhung trong dau thau mua sam cong (MSC) cua Viet Nam.

Ngoai ra, dau thau qua mang con giup giam chi phi, ha gia thanh, giup Viet Nam tiep can nhung tien bo cua the gioi trong MSC. Hien nay, o Viet Nam, dau thau qua mang chu yeu doi voi cac goi thau xay lap co quy mo nho.

Tren the gioi, dau thau qua mang da tro thanh xu the tat yeu cua rat nhieu quoc gia. Bao cao cua cac nuoc da trien khai dau thau qua mang cung cho thay cong tac nay co the giup tiet kiem chi phi tu 3 - 20% gia tri dau thau mua sam, tinh trung binh la 10%.

 Tai Viet Nam, tong gia tri cac goi thau thuc hien theo Luat Dau thau hang nam khoang 20% GDP (tuong duong hon 20 ty USD). Neu trien khai dau thau qua mang cho 100% cac goi thau thi co the tiet kiem hang ty dola cho ngan sach nha nuoc.

Ong Le Van Tang, Cuc truong Cuc Quan ly dau thau - Bo Ke hoach va Dau tu cho biet trong nhieu nam qua, Cuc Quan ly dau thau, Bo Ke hoach va Dau tu da hop tac chat che va hieu qua voi PPS trong viec trao doi kinh nghiem, xay dung va quan ly he thong dau thau MSC noi chung va he thong dau thau qua mang noi rieng tai Viet Nam.

Nam 2009, Bo Ke hoach va Dau tu voi su tro giup cua Chinh phu Han Quoc, ma dai dien la Co quan hop tac Quoc te Han Quoc (KOICA) da tien hanh xay dung He thong dau thau dien tu thu nghiem tai dia chi https://muasamcong.mpi.gov.vn/ .

Du an thi diem dau thau dien tu do Han Quoc xay dung co 4 hop phan, gom: Dau thau qua mang; Mua sam qua mang; Ky hop dong qua mang; Thanh toan qua mang. Den nay, Viet Nam da trien khai thi diem thanh cong hop phan 1 la dau thau qua mang. Sau 3 nam thuc hien thi diem, ca nuoc da thuc hien thanh cong hon 60 goi thau dien tu thuoc ca 3 linh vuc mua sam hang hoa, xay lap va dich vu tu van.

Mac du dau thau qua mang co rat nhieu tien loi, song theo Pho Cuc truong Cuc Quan ly dau thau Nguyen Son, trinh do cong nghe thong tin va ha tang cong nghe cua cac ben tham gia chua dong deu; kha nang ket noi du lieu dung chung giua cac he thong Chinh phu dien tu con han che, khien mot so chuc nang nhu kiem tra thong tin dang ky, thanh toan qua mang,... chua the thuc hien truc tuyen nen anh huong toi qua trinh dau thau.

De giai quyet nhung vuong mac tren, Cuc Quan ly dau thau da co Bao cao ket qua thuc hien thi diem dau thau qua mang trinh Thu tuong; xay dung chuong trinh dao tao va nang cao nhan thuc xa hoi ve dau thau MSC qua mang; xay dung va hoan thien cac phan he chuc nang He thong dau thau dien tu theo mo hinh doi tac cong tu (PPP) da duoc su dong y cua Chinh phu.

Dau thang 4/2012, Cuc Quan ly dau thau se lua chon don vi tu van hoan thien Bao cao nghien cuu kha thi thuc hien du an theo mo hinh PPP va lua chon nha dau tu.

Theo Uong Lam
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000