Việt Nam và LHQ ký Kế hoạch hợp tác 2012-2016

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việt Nam là một trong 8 quốc gia đầu tiên thực hiện DaO - một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan Liên hợp quốc cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia.
Việt Nam và LHQ ký Kế hoạch hợp tác 2012-2016
Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) Bùi Quang Vinh đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng đại diện 16 tổ chức của Liên hợp quốc và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký Kế hoạch chung cho giai đoạn hợp tác 2012-2016 với tổng ngân sách thực hiện là 480 triệu USD.

Kế hoạch chung hợp tác là khuôn khổ cho các chương trình hợp tác của Liên hợp quốc và IOM tại Việt Nam trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, ba lĩnh vực trọng tâm mà Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 gồm: hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, bình đẳng với tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; tăng cường quản trị công và sự tham gia.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chỉ rõ Việt Nam và Liên hợp quốc nhất trí rằng Kế hoạch chung được xây dựng nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phát triển chính thức của Liên hợp quốc để đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với lợi thế so sánh của Liên hợp quốc.

Kế hoạch chung này cũng là văn kiện định hướng quan trọng để Liên hợp quốc và các cơ quan Việt Nam xác định những hoạt động cụ thể, tiếp tục thực hiện Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ và triển khai Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO), tăng cường liên kết chương trình của Liên hợp quốc, xác định các lĩnh vực hợp tác hiệu quả hơn, hạn chế trùng lắp, giảm thời gian và chi phí quản lý của các bên tham gia.

Khẳng định tầm quan trọng của Kế hoạch chung này, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh Kế hoạch chung 2012-2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dành cho tất cả mọi người và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công bằng và cải thiện quản trị công.

Kế hoạch cũng đánh dấu giai đoạn mới 5 năm tiếp theo trong việc thực hiện DaO tại Việt Nam với việc tiếp tục tăng cường thực hiện “sáu yếu tố trụ cột chung gồm: Một kế hoạch chung, Một ngân sách chung, Một lãnh đạo chung, Một Bộ quy tắc quản lý chung, Một Tiếng nói chung và Một ngôi nhà xanh chung của Liên hợp quốc”, đồng thời nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người.

Theo đó, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đầu tiên thực hiện DaO - một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan Liên hợp quốc cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia.

Việc ký kết Kế hoạch chung cho giai đoạn mới cũng thể hiện cam kết của Chính phủ quyết tâm để Việt Nam tiếp tục giữ vị trí tuyến đầu trong các cải cách của Liên hợp quốc, cũng như của các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam nhằm tiếp tục thống nhất hành động vì tất cả mọi người dân Việt Nam.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ và Liên hợp quốc có vai trò quan trọng, góp một phần lớn vào thành công việc thực hiện DaO của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pratibha Mehta khẳng định.

Theo đại diện các nhà tài trợ, ông Peter D’Huys, Bí thư thứ nhất về hợp tác phát triển của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đồng chủ trì Nhóm các nhà tài trợ cho DaO tại Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và tinh thần hợp tác ba bên là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách của Liên hợp quốc.

Các đối tác phát triển sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc nhằm đảm bảo Kế hoạch chung đáp ứng phù hợp với nhu cầu thực tế của Việt Nam./.

Theo Uông Lam
Vietnamplus

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việt Nam và LHQ ký Kế hoạch hợp tác 2012-2016

Việt Nam là một trong 8 quốc gia đầu tiên thực hiện DaO - một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan Liên hợp quốc cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia.


Viet Nam va LHQ ký Ké hoạch họp tác 2012-2016


Viẹt Nam là mọt trong 8 quóc gia dàu tien thục hiẹn DaO - mọt sáng kién nhàm giúp cho các co quan Lien họp quóc cùng nhau hoạt dọng có hiẹu suát và hiẹu quả cao hon ỏ cáp dọ quóc gia.


Ngày 27/3, tại Hà Nọi, Bọ truỏng Bọ Ké hoạch và Dàu tu (MPI) Bùi Quang Vinh dại diẹn cho Chính phủ Viẹt Nam cùng dại diẹn 16 tỏ chúc của Lien họp quóc và Tỏ chúc Di cu quóc té (IOM) dã ký Ké hoạch chung cho giai doạn họp tác 2012-2016 voi tỏng ngan sách thục hiẹn là 480 triẹu USD.

Ké hoạch chung họp tác là khuon khỏ cho các chuong trình họp tác của Lien họp quóc và IOM tại Viẹt Nam trong 5 nam tói nhàm hõ trọ Viẹt Nam giải quyét các ván dè uu tien trong Chién luọc Phát triẻn kinh te - xã họi giai doạn 2011-2020 và Ké hoạch Phát triẻn kinh té - xã họi giai doạn 2011-2015.

Theo dó, ba lĩnh vục trọng tam mà Lien họp quóc và Chính phủ Viẹt Nam sẽ cùng thục hiẹn trong giai doạn 2012-2016 gòm: hõ trọ Chính phủ Viẹt Nam dạt duọc sụ tang truỏng bèn vũng, bình dảng vói tát cả mọi nguòi; tiép cạn vói các dịch vụ thiét yéu có chát luọng và bảo trọ xã họi; tang cuòng quản trị cong và sụ tham gia.

Phát biẻu tại lẽ ký, Bọ truỏng Bùi Quang Vinh chỉ rõ Viẹt Nam và Lien họp quóc nhát trí ràng Ké hoạch chung duọc xay dụng nhàm huy dọng, quản lý và sủ dụng có hiẹu quả nguòn viẹn trọ phát triẻn chính thúc của Lien họp quóc dẻ dáp úng các uu tien phát triẻn kinh té - xã họi của Viẹt Nam, phù họp vói lọi thé so sánh của Lien họp quóc.

Ké hoạch chung này cũng là van kiẹn dịnh huóng quan trọng dẻ Lien họp quóc và các co quan Viẹt Nam xác dịnh nhũng hoạt dọng cụ thẻ, tiép tục thục hiẹn Tuyen bó Hà Nọi vè hiẹu quả viẹn trọ và triẻn khai Sáng kién Thóng nhát hành dọng (DaO), tang cuòng lien két chuong trình của Lien họp quóc, xác dịnh các lĩnh vục họp tác hiẹu quả hon, hạn ché trùng láp, giảm thòi gian và chi phí quản lý của các ben tham gia.

Khảng dịnh tàm quan trọng của Ké hoạch chung này, bà Pratibha Mehta, Dièu phói vien Thuòng trú của Lien họp quóc tại Viẹt Nam nhán mạnh Ké hoạch chung 2012-2016 nhàm hõ trọ Viẹt Nam thúc dảy tang truỏng dành cho tát cả mọi nguòi và úng phó vói bién dỏi khí hạu, dảm bảo cung cáp các dịch vụ cong bàng và cải thiẹn quản trị cong.

Ké hoạch cũng dánh dáu giai doạn mói 5 nam tiép theo trong viẹc thục hiẹn DaO tại Viẹt Nam vói viẹc tiép tục tang cuòng thục hiẹn “sáu yéu tó trụ cọt chung gòm: Mọt ké hoạch chung, Mọt ngan sách chung, Mọt lãnh dạo chung, Mọt Bọ quy tác quản lý chung, Mọt Tiéng nói chung và Mọt ngoi nhà xanh chung của Lien họp quóc”, dong thoi nõ lục huóng tói sụ phát triẻn bèn vũng, cong bàng và dành cho tát cả mọi nguòi.

Theo dó, Viẹt Nam là mọt trong 8 quóc gia dàu tien thục hiẹn DaO - mọt sáng kién nhàm giúp cho các co quan Lien họp quóc cùng nhau hoạt dọng có hiẹu suát và hiẹu quả cao hon ỏ cáp dọ quóc gia.

Viẹc ký két Ké hoạch chung cho giai doạn mói cũng thẻ hiẹn cam két của Chính phủ quyét tam dẻ Viẹt Nam tiép tục giũ vị trí tuyén dàu trong các cải cách của Lien họp quóc, cũng nhu của các tỏ chúc của Lien họp quóc tại Viẹt Nam nhàm tiép tục thóng nhát hành dọng vì tát cả mọi nguòi dan Viẹt Nam.

Sụ họp tác chạt chẽ giũa Chính phủ Viẹt Nam, các nhà tài trọ và Lien họp quóc có vai trò quan trọng, góp mọt phàn lón vào thành cong viẹc thục hiẹn DaO của Lien họp quóc tại Viẹt Nam, bà Pratibha Mehta khảng dịnh.

Theo dại diẹn các nhà tài trọ, ong Peter D’Huys, Bí thu thú nhát vè họp tác phát triẻn của Dại sú quán Bỉ tại Viẹt Nam dòng chủ trì Nhóm các nhà tài trọ cho DaO tại Viẹt Nam, vai trò lãnh dạo của Chính phủ Viẹt Nam và tinh thàn họp tác ba ben là yéu tó quan trọng giúp thúc dảy toàn bọ quá trình cải cách của Lien họp quóc.

Các dói tác phát triẻn sẽ tiép tục phói họp vói Chính phủ Viẹt Nam và Lien họp quóc nhàm dảm bảo Ké hoạch chung dáp úng phù họp vói nhu càu thục té của Viẹt Nam./.

Theo Uong Lam
Vietnamplus
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000