Sẽ điều chỉnh lương tối thiểu theo CPI?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ cần điều chỉnh mức lương tối thiểu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thay đổi nhằm bảo vệ người lao động, hài hòa được lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động.
Sẽ điều chỉnh lương tối thiểu theo CPI?
Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận chiều 27/3.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp Quốc hội thứ hai, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ khái niệm về tiền lương để thống nhất các hiểu về tiền lương, cơ cấu tiền lương, nguyên tắc cơ bản để trả lương và bắt buộc mức lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Cũng theo cơ quan thẩm tra dự án luật, hiện nay còn tồn tại sự khác biệt giữa tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức với nhóm lao động trong khu vực doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Mai nhấn mạnh, đây là vấn đề cần phải làm rõ trong quá trình cải cách tiền lương khu vực nhà nước, hướng tới xây dựng một mức lương tối thiểu chung cho toàn xã hội căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, lương tối thiểu của công chức phải cao hơn viên chức và công nhân.

Theo Chủ tịch, nhược điểm của quy định hiện hành là nhà nước chỉ quy định lương tối thiểu, nên nhiều doanh nghiệp chỉ trả lương cho công nhân cao hơn mức tối thiểu một chút, khiến đời sống công nhân rất khổ. Vì thế khi sửa luật phải đảm bảo không chấp nhận việc này.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu, luật hiện hành giao cho doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương và báo cáo cho cơ quan quản lý về thang bảng lương đó, nhưng trên 50% doanh nghiệp không thực hiện. Trong khi cơ quan quản lý Nhà nước cũng không đủ sức kiểm tra nên dự luật sửa đổi đã bỏ quy định này.

Ông Tùng cho rằng, nhà nước vẫn phải nắm được việc doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương có đúng quy định không, nếu không thì phải có ý kiến để đảm bảo quyền của người lao động.

"Có đăng ký cũng không quản lý được, quan trọng là hướng dẫn và thanh tra kiểm tra", bà Mai nói.

Vẫn liên quan được nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau là tiền lương và mức lương tối thiểu, cơ quan thẩm tra cho biết dự thảo bộ luật đã bổ sung các nguyên tắc đối với tiền lương tối thiểu theo tháng, tuần, ngày, giờ, được xác lập theo vùng, theo ngành và giao cho Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thị trường lao động, tình hình thực tiễn của từng ngành, nghề, loại công việc trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, dự thảo bộ luật cũng quy định hội đồng quốc gia về tiền lương với thành phần đại diện của các bên (đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước…) thực hiện chức năng tư vấn, thẩm định, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về mức tiền lương tối thiểu, tham gia xây dựng chính sách tiền lương quốc gia…

Hội đồng quốc gia về tiền lương là cơ chế mới so với bộ luật hiện hành, thể hiện được đặc trưng của quan hệ lao động, qua đó tiền lương được xem xét công khai, toàn diện hơn, phù hợp với thị trường lao động và xu hướng tiến bộ của các nước trên thế giới, bà Mai cho biết.

Quá trình thảo luận về dự án bộ luật, một số ý kiến đề nghị bổ sung các yếu tố xác định mức lương tối thiểu bao gồm: năng suất lao động, khả năng tăng trưởng kinh tế, các khoản trợ cấp an sinh xã hội và tương quan mức sống với các nhóm dân cư khác.

Tiếp thu các ý kiến này, dự thảo bộ luật đã quy định nguyên tắc xác định tiền lương tối thiểu theo hai nhóm yếu tố đó là điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Với các nội dung còn có nhiều loại ý kiến tại dự thảo luật, nhiều vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với phương án lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng, thay vì 5 tháng như Chính phủ trình.

Thời gian làm thêm giờ, theo nhiều ý kiến cũng nên giữ như luật hiện hành là không quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm.
Theo Nguyên Vũ
VnEconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sẽ điều chỉnh lương tối thiểu theo CPI?

Chính phủ cần điều chỉnh mức lương tối thiểu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thay đổi nhằm bảo vệ người lao động, hài hòa được lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động.


Se dieu chinh luong toi thieu theo CPI?


Chinh phu can dieu chinh muc luong toi thieu khi chi so gia tieu dung (CPI) thay doi nham bao ve nguoi lao dong, hai hoa duoc loi ich giua cac ben trong quan he lao dong.


Day la mot trong cac noi dung duoc nhan manh tai bao cao giai trinh, tiep thu va chinh ly du thao Bo luat Lao dong (sua doi), duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan chieu 27/3.

Chu nhiem Uy ban Ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi Truong Thi Mai cho biet, sau khi tiep thu y kien cua cac vi dai bieu tai ky hop Quoc hoi thu hai, du thao luat da duoc chinh ly theo huong quy dinh ro khai niem ve tien luong de thong nhat cac hieu ve tien luong, co cau tien luong, nguyen tac co ban de tra luong va bat buoc muc luong tra cho nguoi lao dong khong duoc thap hon muc luong toi thieu do Chinh phu quy dinh.

Cung theo co quan tham tra du an luat, hien nay con ton tai su khac biet giua tien luong toi thieu cua can bo, cong chuc voi nhom lao dong trong khu vuc doanh nghiep.

Chu nhiem Mai nhan manh, day la van de can phai lam ro trong qua trinh cai cach tien luong khu vuc nha nuoc, huong toi xay dung mot muc luong toi thieu chung cho toan xa hoi can cu vao nhu cau song toi thieu cua nguoi lao dong.

Tuy nhien, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung cho rang, luong toi thieu cua cong chuc phai cao hon vien chuc va cong nhan.

Theo Chu tich, nhuoc diem cua quy dinh hien hanh la nha nuoc chi quy dinh luong toi thieu, nen nhieu doanh nghiep chi tra luong cho cong nhan cao hon muc toi thieu mot chut, khien doi song cong nhan rat kho. Vi the khi sua luat phai dam bao khong chap nhan viec nay.

Chu tich Tong lien doan Lao dong Viet Nam Dang Ngoc Tung phat bieu, luat hien hanh giao cho doanh nghiep tu xay dung thang bang luong va bao cao cho co quan quan ly ve thang bang luong do, nhung tren 50% doanh nghiep khong thuc hien. Trong khi co quan quan ly Nha nuoc cung khong du suc kiem tra nen du luat sua doi da bo quy dinh nay.

Ong Tung cho rang, nha nuoc van phai nam duoc viec doanh nghiep xay dung thang bang luong co dung quy dinh khong, neu khong thi phai co y kien de dam bao quyen cua nguoi lao dong.

"Co dang ky cung khong quan ly duoc, quan trong la huong dan va thanh tra kiem tra", ba Mai noi.

Van lien quan duoc noi dung con nhieu y kien khac nhau la tien luong va muc luong toi thieu, co quan tham tra cho biet du thao bo luat da bo sung cac nguyen tac doi voi tien luong toi thieu theo thang, tuan, ngay, gio, duoc xac lap theo vung, theo nganh va giao cho Chinh phu quy dinh chi tiet de phu hop voi thi truong lao dong, tinh hinh thuc tien cua tung nganh, nghe, loai cong viec trong tung thoi ky.

Ngoai ra, du thao bo luat cung quy dinh hoi dong quoc gia ve tien luong voi thanh phan dai dien cua cac ben (dai dien nguoi lao dong, dai dien nguoi su dung lao dong, co quan quan ly nha nuoc…) thuc hien chuc nang tu van, tham dinh, de xuat voi co quan quan ly nha nuoc ve muc tien luong toi thieu, tham gia xay dung chinh sach tien luong quoc gia…

Hoi dong quoc gia ve tien luong la co che moi so voi bo luat hien hanh, the hien duoc dac trung cua quan he lao dong, qua do tien luong duoc xem xet cong khai, toan dien hon, phu hop voi thi truong lao dong va xu huong tien bo cua cac nuoc tren the gioi, ba Mai cho biet.

Qua trinh thao luan ve du an bo luat, mot so y kien de nghi bo sung cac yeu to xac dinh muc luong toi thieu bao gom: nang suat lao dong, kha nang tang truong kinh te, cac khoan tro cap an sinh xa hoi va tuong quan muc song voi cac nhom dan cu khac.

Tiep thu cac y kien nay, du thao bo luat da quy dinh nguyen tac xac dinh tien luong toi thieu theo hai nhom yeu to do la dieu kien kinh te - xa hoi va muc tien luong tren thi truong lao dong.

Voi cac noi dung con co nhieu loai y kien tai du thao luat, nhieu vi Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi cung dong y voi phuong an lao dong nu duoc nghi thai san 6 thang, thay vi 5 thang nhu Chinh phu trinh.

Thoi gian lam them gio, theo nhieu y kien cung nen giu nhu luat hien hanh la khong qua 4 gio trong mot ngay, 200 gio trong mot nam.
Theo Nguyen Vu
VnEconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000