Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII dự kiến thông qua 13 luật

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ xem xét và thông qua 13 dự án luật và 1 Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII dự kiến thông qua 13 luật

Sáng 27/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, dự kiến diễn ra từ 21/5 đến ngày 22/6/2012.


Ngoài việc xem xét và thông qua các dự án luật, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 7 dự án luật khác.


Như thường lệ, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp nội dung của các buổi khai mạc và bế mạc, các buổi chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với các thành viên Chính phủ…


Văn phòng Quốc hội đề nghị truyền hình, phát thanh trực tiếp thêm nội dung Quốc hội thảo luận Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, thảo luận dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính.


Việc tăng cường truyền hình, phát thanh trực tiếp các nội dung của Kỳ họp Quốc hội sẽ giúp cử tri cả nước hiểu và phát huy hơn vai trò giám sát của mình đối với hoạt động của Nhà nước.


Thảo luận về nội dung của Kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Văn Pha, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về chủ trương thu các loại phí liên quan đến giao thông để có đánh giá tác động tổng thể của quyết định này.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cũng cho biết Ủy ban cũng sẽ có báo cáo về vấn đề cháy nổ phương tiện thời gian qua.


Việc tổ chức Kỳ họp thứ 3 sẽ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại các phiên họp tiếp theo trong tháng 4 và 5/2012.13 dự án luật dự kiến được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3:


Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Giá, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giáo dục đại học, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Quảng cáo, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi),


7 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét:


Luật Lưu trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Thư viện, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.


Theo Thành Chung


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII dự kiến thông qua 13 luật

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ xem xét và thông qua 13 dự án luật và 1 Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.


Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XIII du kien thong qua 13 luat


Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XIII du kien se xem xet va thong qua 13 du an luat va 1 Nghi quyet ve Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2013.


Sang 27/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da cho y kien ve viec chuan bi Ky hop thu 3 cua Quoc hoi, du kien dien ra tu 21/5 den ngay 22/6/2012.


Ngoai viec xem xet va thong qua cac du an luat, Quoc hoi se cho y kien ve 7 du an luat khac.


Nhu thuong le, Dai Truyen hinh Viet Nam va Dai Tieng noi Viet Nam se tuong thuat truc tiep noi dung cua cac buoi khai mac va be mac, cac buoi chat van va tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi voi cac thanh vien Chinh phu…


Van phong Quoc hoi de nghi truyen hinh, phat thanh truc tiep them noi dung Quoc hoi thao luan De an tong the tai co cau nen kinh te, thao luan du an Bo luat Lao dong (sua doi), Luat Xu ly vi pham hanh chinh.


Viec tang cuong truyen hinh, phat thanh truc tiep cac noi dung cua Ky hop Quoc hoi se giup cu tri ca nuoc hieu va phat huy hon vai tro giam sat cua minh doi voi hoat dong cua Nha nuoc.


Thao luan ve noi dung cua Ky hop, Pho Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Nguyen Van Pha, Chu tich Hoi dong Dan toc Ksor Phuoc, Chu nhiem Uy ban Quoc phong- An ninh Nguyen Kim Khoa de nghi Chinh phu bao cao Quoc hoi ve chu truong thu cac loai phi lien quan den giao thong de co danh gia tac dong tong the cua quyet dinh nay.


Chu nhiem Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong Phan Xuan Dung cung cho biet Uy ban cung se co bao cao ve van de chay no phuong tien thoi gian qua.


Viec to chuc Ky hop thu 3 se tiep tuc duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan tai cac phien hop tiep theo trong thang 4 va 5/2012.13 du an luat du kien duoc Quoc hoi Khoa XIII thong qua tai Ky hop thu 3:


Luat Bien Viet Nam, Luat Bao hiem tien gui, Luat Gia, Luat Phong, chong rua tien, Luat Giam dinh tu phap, Luat Xu ly vi pham hanh chinh, Luat Giao duc dai hoc, Luat Pho bien, giao duc phap luat, Bo luat Lao dong (sua doi), Luat Cong doan (sua doi), Luat Phong, chong tac hai thuoc la, Luat Quang cao, Luat Tai nguyen nuoc (sua doi),


7 du an luat du kien duoc Quoc hoi xem xet:


Luat Luu tru quoc gia, Luat Hop tac xa (sua doi), Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Quan ly thue, Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Luat su, Luat Xuat ban (sua doi), Luat Thu vien, Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dien luc.


Theo Thanh Chung


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000