Quý I/2012, giải ngân vốn FDI đạt khá

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Về vốn đăng ký thu hút, tính đến ngày 20/3, cả nước đã có 120 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,26 tỷ USD, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Quý I/2012, giải ngân vốn FDI đạt khá
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3 tháng qua, vốn FDI thực hiện ước đạt 2,52 tỷ USD, tuy chỉ bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2011 nhưng đây là con số khá khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, trong đó có châu Âu và Hoa Kỳ.

Mức giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3 là khá đột biến, với hơn 1,5 tỷ USD, là mứckhá cao từ trước đến nay, đặc biệt là nếu so với tháng 1 chỉ đạt 400 triệu USD, tháng 2 là 600 triệu USD.


Về vốn đăng ký thu hút, tính đến ngày 20/3, cả nước đã có 120 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,26 tỷ USD, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2011.


Theo lĩnh vực đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2012, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất, với 2 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD (chiếm 45,5% tổng vốn đăng ký), do có 1 dự án lớn mới được cấp phép vào đầu tháng 3 tại Bình Dương với vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.


Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 51 dự án đầu tư đăng ký mới và 25 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,17 tỷ USD (chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 6,8%).


Xếp theo thứ tự đối tác đầu tư, từ đầu năm đến nay,Nhật Bản là nền kinh tế dẫn đầu trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,3 tỷ USD, chiếm 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.


Trong đó, đáng chú ý là những dự án có vốn lớn như: dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD; dự án Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam tại Hải Phòng với 574,8 triệu USD; dự án Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam 180 triệu USD tại tỉnh Khánh Hoà...


Tại buổi tọa đàm “Thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại các KCN, KCX và khu kinh tế” diễn ra ngày 22/3, phía Nhật Bản đã cho biết, ngành chế tạo của nước này có tới 220.000 doanh nghiệp. Trong đó, vẫn còn 214.747 công ty (chiếm 97,3%) chưa có hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Rõ ràng đây là con số rất hấp dẫn mà đại diện phía Nhật Bản khuyến nghị Việt Nam nên quan tâm kết nối, kêu gọi đầu tư.


Theo Huy Thắng


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quý I/2012, giải ngân vốn FDI đạt khá

Về vốn đăng ký thu hút, tính đến ngày 20/3, cả nước đã có 120 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,26 tỷ USD, bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2011.


Quy I/2012, giai ngan von FDI dat kha


Ve von dang ky thu hut, tinh den ngay 20/3, ca nuoc da co 120 du an moi duoc cap giay chung nhan dau tu voi tong von dang ky 2,26 ty USD, bang 77,2% so voi cung ky nam 2011.


Theo Bo Ke hoach va Dau tu, 3 thang qua, von FDI thuc hien uoc dat 2,52 ty USD, tuy chi bang 99,2% so voi cung ky nam 2011 nhung day la con so kha kha quan trong boi canh kho khan chung cua kinh te the gioi, trong do co chau Au va Hoa Ky.

Muc giai ngan von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) trong thang 3 la kha dot bien, voi hon 1,5 ty USD, la muckha cao tu truoc den nay, dac biet la neu so voi thang 1 chi dat 400 trieu USD, thang 2 la 600 trieu USD.


Ve von dang ky thu hut, tinh den ngay 20/3, ca nuoc da co 120 du an moi duoc cap giay chung nhan dau tu voi tong von dang ky 2,26 ty USD, bang 77,2% so voi cung ky nam 2011.


Theo linh vuc dau tu, trong 3 thang dau nam 2012, linh vuc kinh doanh bat dong san co tong von dau tu dang ky lon nhat, voi 2 du an, tong von dang ky hon 1,2 ty USD (chiem 45,5% tong von dang ky), do co 1 du an lon moi duoc cap phep vao dau thang 3 tai Binh Duong voi von dau tu 1,2 ty USD.


Linh vuc cong nghiep che bien, che tao co 51 du an dau tu dang ky moi va 25 du an tang von voi tong von cap moi va tang them 1,17 ty USD (chiem 44,6% tong von dau tu dang ky). Linh vuc van tai kho bai dung thu 3 voi tong von dau tu dang ky cap moi va tang them la 180 trieu USD (chiem 6,8%).


Xep theo thu tu doi tac dau tu, tu dau nam den nay,Nhat Ban la nen kinh te dan dau trong so 26 quoc gia va vung lanh tho co du an dau tu tai Viet Nam, voi tong von dau tu dang ky cap moi va tang them la 2,3 ty USD, chiem 88,8% tong von dau tu vao Viet Nam.


Trong do, dang chu y la nhung du an co von lon nhu: du an khu do thi Tokyu Binh Duong co tong von dau tu dang ky 1,2 ty USD; du an Cong ty TNHH San xuat lop xe Bridgestone Viet Nam tai Hai Phong voi 574,8 trieu USD; du an Cong ty TNHH Oshima Shipbuilding Viet Nam 180 trieu USD tai tinh Khanh Hoa...


Tai buoi toa dam “Thu hut cac doanh nghiep vua va nho Nhat Ban nham phat trien cong nghiep ho tro Viet Nam tai cac KCN, KCX va khu kinh te” dien ra ngay 22/3, phia Nhat Ban da cho biet, nganh che tao cua nuoc nay co toi 220.000 doanh nghiep. Trong do, van con 214.747 cong ty (chiem 97,3%) chua co hoat dong dau tu ra nuoc ngoai. Ro rang day la con so rat hap dan ma dai dien phia Nhat Ban khuyen nghi Viet Nam nen quan tam ket noi, keu goi dau tu.


Theo Huy Thang


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000