Bộ Y tế kiến nghị tăng chi đầu tư phát triển cho y tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tính chung ngân sách Nhà nước dành cho y tế hiện nay khoảng 7% tổng chi ngân sách Nhà nước/năm, nếu tính cả trái phiếu chính phủ thì đạt khoảng 7,55%.
Bộ Y tế kiến nghị tăng chi đầu tư phát triển cho y tế
Trong phiên chất vấn tại Thường vụ Quốc hội của Bộ Trưởng Y tế diễn ra sáng nay (ngày 26/3/2012), Bộ trưởng Bộ Y tế đã có một số kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ.
Bộ Y tế cho biết, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, dân số tăng, số đối tượng có thẻ BHYT cũng ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu đầu tư cho các cơ sở y tế ngày càng tăng nhưng mức vốn đáp ứng còn thấp, chưa kịp thời so với nhu cầu tối thiểu. Trong khi đó, nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho y tế còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu.
Theo đó, Bộ đã kiến nghị tăng ngân sách chi đầu tư phát triển cho y tế từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống y tế, xây dựng thêm cơ sở vật chất để tăng số giường bệnh ở bệnh viện của các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, một số bệnh viện chuyên khoa trung ương có quá tải lớn như Ung thư, Nhi, Tim mạch, chấn thương chỉnh hình giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Bộ Y tế cũng kiến nghị bổ sung vốn để hoàn chỉnh bệnh viện K, Nhi, Bạch Mai, Chợ Rẫy... Đồng thời, nâng mức hỗ trợ cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50 hoặc 60% để khuyến khích đối tượng này mua thẻ BHYT (hiện nay Nhà nước đã mua thẻ BHYT cho người nghèo và hỗ trợ 70% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo).
Tính chung ngân sách Nhà nước dành cho y tế hiện nay khoảng 7% tổng chi ngân sách Nhà nước/năm, nếu tính cả trái phiếu chính phủ thì đạt khoảng 7,55%. Cụ thể năm 2011, tổng cho cho y tế khoảng 54.700 tỷ đồng trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 10.700 tỷ đồng/năm và chi thường xuyên đạt 44.000 tỷ đồng.
Tổng cộng vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho giai đoạn 2008 - 2011 là 18.830 tỷ đồng, bằng 40,4% so kế hoạch, mức vốn bố trí có xu hướng ngày càng thấp. Năm 2011 thấp hơn 2010 là 1.600 tỷ đồng, nếu tính cả 480 tỷ đồng mới bổ sung thì thấp hơn 1.120 tỷ đồng. Giải ngân 2008 - 2010 đạt 95%, năm 2011 đạt 98,2%.
Việc tiếp tục đầu tư cho các bệnh viện từ trái phiếu Chính phủ là một yêu cầu rất cấp thiết, sau khi rà soát, nhu cầu 2012 - 2015 khoảng 45.652 tỷ đồng nhưng Chính phủ mới trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bố trí được 20.000 tỷ đồng, bằng 43,8% so với nhu cầu.
Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ Y tế kiến nghị tăng chi đầu tư phát triển cho y tế

Tính chung ngân sách Nhà nước dành cho y tế hiện nay khoảng 7% tổng chi ngân sách Nhà nước/năm, nếu tính cả trái phiếu chính phủ thì đạt khoảng 7,55%.


Bo Y te kien nghi tang chi dau tu phat trien cho y te


Tinh chung ngan sach Nha nuoc danh cho y te hien nay khoang 7% tong chi ngan sach Nha nuoc/nam, neu tinh ca trai phieu chinh phu thi dat khoang 7,55%.


Trong phien chat van tai Thuong vu Quoc hoi cua Bo Truong Y te dien ra sang nay (ngay 26/3/2012), Bo truong Bo Y te da co mot so kien nghi len Quoc hoi, Chinh phu.
Bo Y te cho biet, nhu cau kham chua benh ngay cang tang, dan so tang, so doi tuong co the BHYT cung ngay cang tang dan den nhu cau dau tu cho cac co so y te ngay cang tang nhung muc von dap ung con thap, chua kip thoi so voi nhu cau toi thieu. Trong khi do, nguon von trai phieu chinh phu cho y te con thap, chua dap ung duoc nhu cau.
Theo do, Bo da kien nghi tang ngan sach chi dau tu phat trien cho y te tu ngan sach va trai phieu Chinh phu de dau tu hoan chinh he thong y te, xay dung them co so vat chat de tang so giuong benh o benh vien cua cac thanh pho lon nhu Ha Noi, TPHCM, mot so benh vien chuyen khoa trung uong co qua tai lon nhu Ung thu, Nhi, Tim mach, chan thuong chinh hinh giup giam tai cho benh vien tuyen tren.
Bo Y te cung kien nghi bo sung von de hoan chinh benh vien K, Nhi, Bach Mai, Cho Ray... Dong thoi, nang muc ho tro cho nguoi thuoc ho gia dinh lam nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep, diem nghiep co muc song trung binh tu 30% len 50 hoac 60% de khuyen khich doi tuong nay mua the BHYT (hien nay Nha nuoc da mua the BHYT cho nguoi ngheo va ho tro 70% menh gia BHYT cho nguoi can ngheo).
Tinh chung ngan sach Nha nuoc danh cho y te hien nay khoang 7% tong chi ngan sach Nha nuoc/nam, neu tinh ca trai phieu chinh phu thi dat khoang 7,55%. Cu the nam 2011, tong cho cho y te khoang 54.700 ty dong trong do chi dau tu phat trien khoang 10.700 ty dong/nam va chi thuong xuyen dat 44.000 ty dong.
Tong cong von trai phieu Chinh phu da bo tri cho giai doan 2008 - 2011 la 18.830 ty dong, bang 40,4% so ke hoach, muc von bo tri co xu huong ngay cang thap. Nam 2011 thap hon 2010 la 1.600 ty dong, neu tinh ca 480 ty dong moi bo sung thi thap hon 1.120 ty dong. Giai ngan 2008 - 2010 dat 95%, nam 2011 dat 98,2%.
Viec tiep tuc dau tu cho cac benh vien tu trai phieu Chinh phu la mot yeu cau rat cap thiet, sau khi ra soat, nhu cau 2012 - 2015 khoang 45.652 ty dong nhung Chinh phu moi trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi bo tri duoc 20.000 ty dong, bang 43,8% so voi nhu cau.
Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000