Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo đánh giá của Cục Quản lý giá, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tháng 7/2014 ổn định so với tháng 6/2014 và giảm khoảng 0,3% - 34% so với thời điểm trước khi bình ổn giá.
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa

Để tăng cường công tác thực hiện bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong 2 ngày 11/8 và 12/8, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1117/BTC-QLG ngày 11/8/2014 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Công văn số 230/BTC-QLG ngày 12/8/2014 gửi Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh thông tin về giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Theo đó, trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai theo chủ trương của Chính phủ về bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các Sở Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị các Sở tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện xác định giá bán tối đa, đăng ký giá bán trên địa bàn.


Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá nhanh chóng thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính.


Các Sở Tài chính cần kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương để công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.


Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu các Sở Tài chính thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát.


Trước đó, Cục Quản lý giá cho biết, hiện các địa phương đã xác định và công bố giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá bán lẻ khuyến nghị của 503 dòng sản phẩm sữa của các DN sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Con số này bao gồm cả 147 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ Tài chính đã công bố trước đó.


Theo đánh giá của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), đáng chú ý, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tháng 7/2014 ổn định so với tháng 6/2014 và giảm khoảng 0,3% - 34% so với thời điểm trước khi Nhà nước công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá.


Cũng theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính trước đó đã triển khai 2 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam.Tuy nhiên qua theo dõi nhiều địa phương vẫn còn chậm gửi báo cáo về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương, vì vậy giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính đã phải gửi văn bản đôn đốc 21 tỉnh chưa gửi báo cáo tình hình triển khai theo quy định.


Ngoài ra, Cục Quản lý giá đã ban hành một số công văn về việc phối hợp công tác với các cơ quan liên quan; hướng dẫn và trả lời vướng mắc của các Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trong công tác thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.


30 sản phẩm sữa thuộc phạm vi quản lý giá


Trong quá trình thực hiện bình ổn giá, Bộ Tài chính đã chủ động rà soát và chỉ đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố rà soát các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung để đưa vào diện bình ổn giá theo quy định của Luật Giá.


Theo đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Y tế rà soát 30 sản phẩm được cho rằng không phải là sữa theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.


Ngọc ToànTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa

Theo đánh giá của Cục Quản lý giá, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tháng 7/2014 ổn định so với tháng 6/2014 và giảm khoảng 0,3% - 34% so với thời điểm trước khi bình ổn giá.


Bo Tai chinh yeu cau tang cuong quan ly gia sua


Theo danh gia cua Cuc Quan ly gia, gia sua danh cho tre em duoi 6 tuoi thang 7/2014 on dinh so voi thang 6/2014 va giam khoang 0,3% - 34% so voi thoi diem truoc khi binh on gia.


De tang cuong cong tac thuc hien binh on gia san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi, trong 2 ngay 11/8 va 12/8, Bo Tai chinh da co Cong van so 1117/BTC-QLG ngay 11/8/2014 gui So Tai chinh cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; va Cong van so 230/BTC-QLG ngay 12/8/2014 gui So Tai chinh TP.Ho Chi Minh thong tin ve gia sua cho tre em duoi 6 tuoi.


Theo do, tren co so bao cao tinh hinh trien khai theo chu truong cua Chinh phu ve binh on gia san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi cua cac So Tai chinh, Bo Tai chinh de nghi cac So tiep tuc ra soat, bo sung danh sach cac to chuc, ca nhan kinh doanh cac san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi phai thuc hien xac dinh gia ban toi da, dang ky gia ban tren dia ban.


Ben canh do, Bo cung de nghi don doc, nhac nho cac to chuc, ca nhan san xuat kinh doanh san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi chua thuc hien hoac chua thuc hien day du viec xac dinh gia ban toi da, dang ky gia nhanh chong thuc hien theo dung quy dinh tai Quyet dinh so 1079/QD-BTC va Cong van so 6544/BTC-QLG cua Bo Tai chinh.


Cac So Tai chinh can kiem tra, giam sat viec xac dinh gia ban le toi da va dang ky gia ban le den nguoi tieu dung cua cac to chuc, ca nhan kinh doanh cac san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi tai dia phuong de cong khai tren phuong tien thong tin dai chung.


Bo Tai chinh dong thoi yeu cau cac So Tai chinh thuong xuyen to chuc cac doan thanh tra, kiem tra viec thuc hien gia ban le, dang ky gia, niem yet gia cua cac to chuc, ca nhan kinh doanh san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi tren dia ban. Xu ly nghiem cac hanh vi vi pham theo quy dinh hien hanh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc gia va cong bo cong khai tren phuong tien thong tin dai chung de nguoi dan giam sat.


Truoc do, Cuc Quan ly gia cho biet, hien cac dia phuong da xac dinh va cong bo gia ban buon toi da, gia ban le toi da va gia ban le khuyen nghi cua 503 dong san pham sua cua cac DN san xuat, nhap khau san pham sua danh cho tre em duoi 06 tuoi. Con so nay bao gom ca 147 san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi Bo Tai chinh da cong bo truoc do.


Theo danh gia cua Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh), dang chu y, gia sua danh cho tre em duoi 6 tuoi thang 7/2014 on dinh so voi thang 6/2014 va giam khoang 0,3% - 34% so voi thoi diem truoc khi Nha nuoc cong bo ap dung bien phap binh on gia.


Cung theo Cuc Quan ly gia, Bo Tai chinh truoc do da trien khai 2 doan kiem tra tinh hinh thuc hien bien phap binh on gia doi voi san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi tai mot so tinh mien Trung va mien Nam.Tuy nhien qua theo doi nhieu dia phuong van con cham gui bao cao ve viec to chuc thuc hien, dien bien gia san pham sua danh cho tre em duoi 6 tuoi tai dia phuong, vi vay giua thang 7 vua qua, Bo Tai chinh da phai gui van ban don doc 21 tinh chua gui bao cao tinh hinh trien khai theo quy dinh.


Ngoai ra, Cuc Quan ly gia da ban hanh mot so cong van ve viec phoi hop cong tac voi cac co quan lien quan; huong dan va tra loi vuong mac cua cac So Tai chinh va cac to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh san pham sua trong cong tac thuc hien binh on gia sua danh cho tre em duoi 6 tuoi.


30 san pham sua thuoc pham vi quan ly gia


Trong qua trinh thuc hien binh on gia, Bo Tai chinh da chu dong ra soat va chi dao So Tai chinh cac tinh, thanh pho ra soat cac san pham dinh duong, thuc pham bo sung de dua vao dien binh on gia theo quy dinh cua Luat Gia.


Theo do, Bo Tai chinh da de nghi Bo Y te ra soat 30 san pham duoc cho rang khong phai la sua theo quy dinh tai Thong tu so 30/2013/TT-BYT ngay 04/10/2013 cua Bo Y te ve danh muc sua danh cho tre em duoi 06 tuoi thuoc hang hoa thuc hien binh on gia.


Ngoc ToanTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000