Xuất khẩu gạo khó dự báo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đó là thông tin tại buổi họp sơ kết xuất khẩu gạo tháng 8, do Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức.
Xuất khẩu gạo khó dự báo

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả xuất khẩu tháng 7-2014 đạt 615.844 tấn, trị giá FOB 264,607 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân đạt 429,67 USD/tấn. So với tháng 6, số lượng giảm 8,09%, trị giá giảm 6,75%, giá bình quân tăng 6,15 USD/tấn. 


Lũy kế xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 3,617 triệu tấn, trị giá 1,560 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân 431,44 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái số lượng giảm 10,78%, trị giá giảm 10,27%, giá bình quân tăng 2,43 USD/tấn.


Giá lúa cao nhất trong 3 năm qua


Thị trường xuất khẩu gạo trong tháng 7 chủ yếu là Trung Quốc chiếm 32,15%, Philippines chiếm 30,75%, còn lại là các thị trường khác. Giá gạo xuất khẩu giao dịch trong tháng 7 tăng mạnh so với tháng 6 và biến động từ mức 420 đến 465 USD/tấn, loại 5% tấm, do giá trong nước tăng cao, xuất phát từ tồn kho thấp và các doanh nghiệp phải mua vào để thực hiện các hợp đồng đã ký, nhất là hợp đồng tập trung Philippines với số lượng lớn.


Giá lúa gạo trong nước thời gian qua tăng liên tiếp và đang ở mức cao nhất trong 3 năm vừa qua, mặc dù sản xuất tăng và xuất khẩu thấp. Do xuất khẩu sang biên giới tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, hút hàng, tồn kho thấp, trong khi nhu cầu thực hiện các hợp đồng đã ký còn nhiều. 


Giá lúa khô tại ruộng loại hạt dài từ 5.350 - 6.450 đồng/kg, lúa thường từ 4.950-6.200 đồng/kg. Giá lúa khô tại kho doanh nghiệp loại hạt dài từ 5.700 - 6.550 đồng/kg, lúa thường từ 5.300 - 6.300 đồng/kg.


Tính đến ngày 31-7, theo số liệu của Cục Trồng trọt  (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã xuống giống vụ hè thu được 1,673 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được khoảng 744.000 ha, năng suất khoảng 5,37 tấn/ha, sản lượng 3,998 triệu tấn lúa, dự kiến thu hoạch trong tháng 8 khoảng 729.000 ha, sản lượng 3,915 triệu tấn lúa và tháng 9 khoảng 200.000 ha, sản lượng 1,074 triệu tấn lúa.


Doanh nghiệp lỗ


Nhận định từ VFA cho thấy thị trường gạo thế giới đang ở trong tình trạng không bình thường, vừa thừa vừa thiếu, tạo xu hướng bất ổn và khó dự báo. Thái Lan đang tồn kho 18 triệu tấn gạo nhưng không có gạo xuất khẩu vì chính phủ ngưng cung cấp để kiểm kê xác định lại số lượng gạo này, trong khi ngoài thị trường còn chờ thu hoạch mới.


Theo số liệu kiểm kê ban đầu, có khoảng 10% hao hụt và 30% gạo kém chất lượng không thể xuất khẩu cho tiêu dùng thông thường mà phải sử dụng vào mục đích khác, nên chỉ còn khoảng 10-12 triệu tấn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bình thường. Thái Lan cũng đã thông báo bắt đầu đấu giá bán ra 167.000 tấn gạo tồn kho vào ngày 7-8, mở rộng cho các thành phần có nhu cầu tham gia và sẽ tiếp tục bán ra 500.000 tấn/tháng.


Ấn Độ mặc dù mùa mưa đến chậm và gieo sạ muộn, chính phủ nước này dự báo vụ mùa bình thường và đặt mục tiêu thu mua vụ chính 30 triệu tấn, bắt đầu từ tháng 10, so với mục tiêu 32 triệu tấn năm trước. Nên dự báo xuất khẩu của nước này không giảm nhiều.


Việt Nam đang thu hoạch vụ hè thu nhưng nguồn cung cấp vẫn hạn chế, không đáp ứng nhu cầu xuất khẩu do mức tồn kho thấp và số lượng hợp đồng đã ký còn nhiều. Mức tồn kho hiện nay chỉ bằng nửa số lượng hợp đồng chưa giao hàng nên các doanh nghiệp phải cạnh tranh mua vào để thực hiện các hợp đồng đã ký, làm cho giá lúa gạo tăng liên tục, dẫn đến doanh nghiệp bị lỗ nặng. 


Đây là tình hình không bình thường so với các năm do xuất khẩu qua biên giới Trung Quốc tăng mạnh nhưng không kiểm soát được đã ảnh hưởng đến cân đối nguồn hàng. Ngoài số lượng hợp đồng đã ký, nhu cầu thị trường từ nay đến cuối năm còn nhiều, nhất là từ các thị trường truyền thống Philippines, Malaysia và Indonesia.


Theo VFA, căn cứ tình hình thị trường, sản lượng gạo hàng hóa và khả năng giao hàng; xuất khẩu gạo quý I/2014 là 1,219 triệu tấn, quý II là 1,8 triệu tấn, quý III là 1,9 triệu tấn (xuất khẩu tháng 8 và 9 khoảng 650.000 tấn mỗi tháng), quý IV khoảng 1,4 triệu tấn. Cộng xuất khẩu cả năm khoảng 6,3 triệu tấn, chưa tính xuất khẩu qua biên giới Trung Quốc do không thống kê được.


Trung Quốc cấm nhập khẩu gạo tiểu ngạch từ Việt Nam

Theo Nguyễn HảiNgười lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuất khẩu gạo khó dự báo

Đó là thông tin tại buổi họp sơ kết xuất khẩu gạo tháng 8, do Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức.


Xuat khau gao kho du bao


Do la thong tin tai buoi hop so ket xuat khau gao thang 8, do Hiep hoi Luong thuc Viet Nam to chuc.


Theo bao cao cua Hiep hoi Luong thuc Viet Nam (VFA), ket qua xuat khau thang 7-2014 dat 615.844 tan, tri gia FOB 264,607 trieu USD, gia xuat khau binh quan dat 429,67 USD/tan. So voi thang 6, so luong giam 8,09%, tri gia giam 6,75%, gia binh quan tang 6,15 USD/tan. 


Luy ke xuat khau 7 thang dau nam dat 3,617 trieu tan, tri gia 1,560 ti USD, gia xuat khau binh quan 431,44 USD/tan. So voi cung ky nam ngoai so luong giam 10,78%, tri gia giam 10,27%, gia binh quan tang 2,43 USD/tan.


Gia lua cao nhat trong 3 nam qua


Thi truong xuat khau gao trong thang 7 chu yeu la Trung Quoc chiem 32,15%, Philippines chiem 30,75%, con lai la cac thi truong khac. Gia gao xuat khau giao dich trong thang 7 tang manh so voi thang 6 va bien dong tu muc 420 den 465 USD/tan, loai 5% tam, do gia trong nuoc tang cao, xuat phat tu ton kho thap va cac doanh nghiep phai mua vao de thuc hien cac hop dong da ky, nhat la hop dong tap trung Philippines voi so luong lon.


Gia lua gao trong nuoc thoi gian qua tang lien tiep va dang o muc cao nhat trong 3 nam vua qua, mac du san xuat tang va xuat khau thap. Do xuat khau sang bien gioi tang manh trong 6 thang dau nam, hut hang, ton kho thap, trong khi nhu cau thuc hien cac hop dong da ky con nhieu. 


Gia lua kho tai ruong loai hat dai tu 5.350 - 6.450 dong/kg, lua thuong tu 4.950-6.200 dong/kg. Gia lua kho tai kho doanh nghiep loai hat dai tu 5.700 - 6.550 dong/kg, lua thuong tu 5.300 - 6.300 dong/kg.


Tinh den ngay 31-7, theo so lieu cua Cuc Trong trot  (Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon), cac tinh, thanh khu vuc DBSCL da xuong giong vu he thu duoc 1,673 trieu ha/1,6 trieu ha dien tich ke hoach, da thu hoach duoc khoang 744.000 ha, nang suat khoang 5,37 tan/ha, san luong 3,998 trieu tan lua, du kien thu hoach trong thang 8 khoang 729.000 ha, san luong 3,915 trieu tan lua va thang 9 khoang 200.000 ha, san luong 1,074 trieu tan lua.


Doanh nghiep lo


Nhan dinh tu VFA cho thay thi truong gao the gioi dang o trong tinh trang khong binh thuong, vua thua vua thieu, tao xu huong bat on va kho du bao. Thai Lan dang ton kho 18 trieu tan gao nhung khong co gao xuat khau vi chinh phu ngung cung cap de kiem ke xac dinh lai so luong gao nay, trong khi ngoai thi truong con cho thu hoach moi.


Theo so lieu kiem ke ban dau, co khoang 10% hao hut va 30% gao kem chat luong khong the xuat khau cho tieu dung thong thuong ma phai su dung vao muc dich khac, nen chi con khoang 10-12 trieu tan dat tieu chuan xuat khau binh thuong. Thai Lan cung da thong bao bat dau dau gia ban ra 167.000 tan gao ton kho vao ngay 7-8, mo rong cho cac thanh phan co nhu cau tham gia va se tiep tuc ban ra 500.000 tan/thang.


An Do mac du mua mua den cham va gieo sa muon, chinh phu nuoc nay du bao vu mua binh thuong va dat muc tieu thu mua vu chinh 30 trieu tan, bat dau tu thang 10, so voi muc tieu 32 trieu tan nam truoc. Nen du bao xuat khau cua nuoc nay khong giam nhieu.


Viet Nam dang thu hoach vu he thu nhung nguon cung cap van han che, khong dap ung nhu cau xuat khau do muc ton kho thap va so luong hop dong da ky con nhieu. Muc ton kho hien nay chi bang nua so luong hop dong chua giao hang nen cac doanh nghiep phai canh tranh mua vao de thuc hien cac hop dong da ky, lam cho gia lua gao tang lien tuc, dan den doanh nghiep bi lo nang. 


Day la tinh hinh khong binh thuong so voi cac nam do xuat khau qua bien gioi Trung Quoc tang manh nhung khong kiem soat duoc da anh huong den can doi nguon hang. Ngoai so luong hop dong da ky, nhu cau thi truong tu nay den cuoi nam con nhieu, nhat la tu cac thi truong truyen thong Philippines, Malaysia va Indonesia.


Theo VFA, can cu tinh hinh thi truong, san luong gao hang hoa va kha nang giao hang; xuat khau gao quy I/2014 la 1,219 trieu tan, quy II la 1,8 trieu tan, quy III la 1,9 trieu tan (xuat khau thang 8 va 9 khoang 650.000 tan moi thang), quy IV khoang 1,4 trieu tan. Cong xuat khau ca nam khoang 6,3 trieu tan, chua tinh xuat khau qua bien gioi Trung Quoc do khong thong ke duoc.


Trung Quoc cam nhap khau gao tieu ngach tu Viet Nam

Theo Nguyen HaiNguoi lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000