Công khai cơ sở nuôi, chế biến cá tra làm sai

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Những cơ sở nuôi, chế biến cá tra vi phạm có thể sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, bị đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp…
Công khai cơ sở nuôi, chế biến cá tra làm sai

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT (gọi tắt là Thông tư 23) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.


Thông tư 23 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9/2014. Bắt đầu từ ngày đó, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải thực hiện đăng ký diện tích và sản lượng nuôi cá tra thương phẩm. Việc cấp mã số nhận diện ao nuôi được thực hiện khi các tỉnh, TP hoàn thành rà soát, phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi cá tra thương phẩm của địa phương.


 Những cơ sở nuôi nằm trong quy hoạch do UBND cấp tỉnh phê duyệt mới được cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi. Một cơ sở có nhiều ao nuôi sẽ được cấp nhiều mã số nhận diện (mỗi ao một mã số). Mã số nhận diện cơ sở nuôi và ao nuôi chỉ được cấp lần đầu hoặc khi đi đăng ký lại.


Chậm nhất trước thời điểm thả giống 20 ngày, chủ cơ sở nuôi phải đăng ký mã số nhận diện cơ sở nuôi và đăng ký nuôi cá tra thương phẩm với cơ quan quản lý NTTS cấp tỉnh. Khi đăng ký nuôi cá tra thương phẩm, chủ cơ sở phải đăng ký cả diện tích và sản lượng nuôi.


Chậm nhất 1-2 ngày làm việc (tùy theo hồ sơ được nộp trực tiếp hay qua đường bưu điện) sau khi nhận được hồ sơ của người nuôi, cơ quan quản lý NTTS cấp tỉnh phải hướng dẫn chủ cơ sở nuôi bổ sung những nội dung còn thiếu hay chưa đúng quy định. Và chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý NTTS cấp tỉnh phải cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra và xác nhận giấy đăng ký nuôi cá tra thương phẩm.


Sau khi được cấp mã số nhận diện và đăng ký nuôi, nếu cơ quan chức năng phát hiện chủ cơ sở kê khai không đúng hoặc làm sai lệch thông tin về địa điểm ao nuôi, diện tích ao nuôi hay sử dụng mã số nhận diện ao nuôi, giấy đăng ký nuôi cá tra thương phẩm không đúng với ao nuôi đã đăng ký, cơ quan quản lý NTTS cấp tỉnh phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và báo lên các cơ quan chức năng cấp trên để xử lý.


Những cơ sở này cũng bị thông báo về Hiệp hội Cá tra Việt Nam và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Ở các nhà máy, cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm tra từ nguồn gốc xuất xứ của cá tra nguyên liệu đưa vào chế biến, tới việc sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, ghi nhãn; kiểm tra chất lượng sản phẩm cá tra; kiểm nghiệm tỷ lệ mạ băng, hàm lượng nước.


Nếu phát hiện sai phạm, cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành thống kê, niêm phong các lô sản phẩm vi phạm, yêu cầu cơ sở chế biến cá tra thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa, để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp trước khi đưa ra thị trường.


Cơ quan kiểm tra có quyền đình chỉ lô sản phẩm cá tra vi phạm hàm lượng nước, tỷ lệ mạ băng và ghi nhãn sản phẩm. Với các lô hàng cá tra vi phạm về hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, cơ quan kiểm tra yêu cầu cơ sở tiêu hủy hoặc chuyển mục đích sử dụng.


Sau khi có thông báo của cơ quan kiểm tra mà cơ sở chế biến cá tra không có báo cáo hoặc báo cáo khắc phục, sửa chữa không phù hợp, cơ quan kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất. Nếu tiếp tục phát hiện sai phạm, sau 7 ngày có kết luận về vi phạm tiếp theo của cơ sở, cơ quan kiểm tra sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ cơ sở chế biến cá tra, tên sản phẩm và chỉ tiêu không đạt chất lượng, ATTP.


Sau khi đã bị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng mà cơ sở vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan kiểm tra có quyền tạm đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp và kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.


Một điều đáng lưu ý là sau khi Thông tư 23 có hiệu lực, sản phẩm cá tra, philê đông lạnh lưu kho có tỷ lệ mạ băng và hàm lượng nước cao hơn quy định trong Nghị định 36 (tỷ lệ mạ băng không quá 10%, hàm lượng nước không quá 83%), nhưng nếu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, ATTP của nước NK, thì sẽ vẫn được XK cho đến hết ngày 31/12/2014.


Tuy nhiên, thương nhân XK và cơ sở chế biến cá tra phải thực hiện thống kê, báo cáo theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản…


Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

Theo Sơn TrangNông nghiệp Việt Nam


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công khai cơ sở nuôi, chế biến cá tra làm sai

Những cơ sở nuôi, chế biến cá tra vi phạm có thể sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, bị đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp…


Cong khai co so nuoi, che bien ca tra lam sai


Nhung co so nuoi, che bien ca tra vi pham co the se bi cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung, bi dinh chi san xuat san pham khong phu hop…


Bo NN-PTNT vua ban hanh Thong tu so 23/2014/TT-BNNPTNT (goi tat la Thong tu 23) huong dan thuc hien Nghi dinh so 36/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh phu ve nuoi, che bien va xuat khau san pham ca tra.


Thong tu 23 se co hieu luc tu ngay 12/9/2014. Bat dau tu ngay do, co so nuoi ca tra thuong pham phai thuc hien dang ky dien tich va san luong nuoi ca tra thuong pham. Viec cap ma so nhan dien ao nuoi duoc thuc hien khi cac tinh, TP hoan thanh ra soat, phe duyet quy hoach chi tiet nuoi ca tra thuong pham cua dia phuong.


 Nhung co so nuoi nam trong quy hoach do UBND cap tinh phe duyet moi duoc cap ma so nhan dien co so nuoi. Mot co so co nhieu ao nuoi se duoc cap nhieu ma so nhan dien (moi ao mot ma so). Ma so nhan dien co so nuoi va ao nuoi chi duoc cap lan dau hoac khi di dang ky lai.


Cham nhat truoc thoi diem tha giong 20 ngay, chu co so nuoi phai dang ky ma so nhan dien co so nuoi va dang ky nuoi ca tra thuong pham voi co quan quan ly NTTS cap tinh. Khi dang ky nuoi ca tra thuong pham, chu co so phai dang ky ca dien tich va san luong nuoi.


Cham nhat 1-2 ngay lam viec (tuy theo ho so duoc nop truc tiep hay qua duong buu dien) sau khi nhan duoc ho so cua nguoi nuoi, co quan quan ly NTTS cap tinh phai huong dan chu co so nuoi bo sung nhung noi dung con thieu hay chua dung quy dinh. Va cham nhat 5 ngay lam viec sau khi nhan duoc ho so hop le, co quan quan ly NTTS cap tinh phai cap ma so nhan dien co so nuoi ca tra va xac nhan giay dang ky nuoi ca tra thuong pham.


Sau khi duoc cap ma so nhan dien va dang ky nuoi, neu co quan chuc nang phat hien chu co so ke khai khong dung hoac lam sai lech thong tin ve dia diem ao nuoi, dien tich ao nuoi hay su dung ma so nhan dien ao nuoi, giay dang ky nuoi ca tra thuong pham khong dung voi ao nuoi da dang ky, co quan quan ly NTTS cap tinh phai co bien phap chan chinh, khac phuc kip thoi va bao len cac co quan chuc nang cap tren de xu ly.


Nhung co so nay cung bi thong bao ve Hiep hoi Ca tra Viet Nam va cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung.


O cac nha may, co quan chuc nang se thuc hien kiem tra tu nguon goc xuat xu cua ca tra nguyen lieu dua vao che bien, toi viec su dung hoa chat, phu gia, chat ho tro che bien, ghi nhan; kiem tra chat luong san pham ca tra; kiem nghiem ty le ma bang, ham luong nuoc.


Neu phat hien sai pham, co quan kiem tra se tien hanh thong ke, niem phong cac lo san pham vi pham, yeu cau co so che bien ca tra thuc hien cac bien phap khac phuc, sua chua, de dam bao san pham dat chat luong phu hop truoc khi dua ra thi truong.


Co quan kiem tra co quyen dinh chi lo san pham ca tra vi pham ham luong nuoc, ty le ma bang va ghi nhan san pham. Voi cac lo hang ca tra vi pham ve hoa chat, phu gia, chat ho tro che bien, co quan kiem tra yeu cau co so tieu huy hoac chuyen muc dich su dung.


Sau khi co thong bao cua co quan kiem tra ma co so che bien ca tra khong co bao cao hoac bao cao khac phuc, sua chua khong phu hop, co quan kiem tra se to chuc kiem tra dot xuat. Neu tiep tuc phat hien sai pham, sau 7 ngay co ket luan ve vi pham tiep theo cua co so, co quan kiem tra se cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung ten, dia chi co so che bien ca tra, ten san pham va chi tieu khong dat chat luong, ATTP.


Sau khi da bi cong khai tren phuong tien thong tin dai chung ma co so van tiep tuc vi pham, co quan kiem tra co quyen tam dinh chi san xuat san pham khong phu hop va kien nghi co quan tham quyen xu ly theo quy dinh cua phap luat.


Mot dieu dang luu y la sau khi Thong tu 23 co hieu luc, san pham ca tra, phile dong lanh luu kho co ty le ma bang va ham luong nuoc cao hon quy dinh trong Nghi dinh 36 (ty le ma bang khong qua 10%, ham luong nuoc khong qua 83%), nhung neu dap ung duoc yeu cau ve chat luong, ATTP cua nuoc NK, thi se van duoc XK cho den het ngay 31/12/2014.


Tuy nhien, thuong nhan XK va co so che bien ca tra phai thuc hien thong ke, bao cao theo huong dan cua Cuc Quan ly chat luong Nong Lam san va Thuy san…


Vuong rao can ky thuat, xuat khau ca tra sang My va EU giam

Theo Son TrangNong nghiep Viet Nam


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000