Dồn dập hợp đồng xuất khẩu gạo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Động thái nhập khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, Hong Kong và biến chuyển từ Philippines, Malaysia đã khơi thông dòng chảy đang bế tắc cho xuất khẩu gạo.
Dồn dập hợp đồng xuất khẩu gạo

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết đến tháng 3, xuất khẩu gạo đã có xu hướng tích cực, nhiều cơ hội mở ra ở các thị trường mới với nhu cầu tiềm năng rất lớn.


Hợp đồng mới, giá cao


Ông Nguyễn Hùng Linh, Giám đốc Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang, cởi mở: “Tình hình xuất khẩu gạo đã sáng sủa trở lại, doanh nghiệp (DN) đã ký được nhiều hợp đồng. Giá gạoxuất khẩu tăng, cộng với việc cộng đồng DN VFA bắt tay vào việc thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo đã góp phần đẩy giá lúa gạo hàng hóa trong nước tăng nhanh.DN đang chào bán mức giá cao thêm 15 USD/tấn nhưng vẫn bán được. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam lại tăng lên mức 440-460 USD/tấn. Gạo 25% tấm tăng nhẹ hơn (5 USD/tấn) để lên mức 385-395 USD/tấn”.


Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc điều hành Công ty TNNH Gạo Việt, cũng hồ hởi: “Xuất khẩu gạo đã tăng trên 20% so với đầu năm. Thông tin hiệp hội vừa ký được gần 200.000 tấn gạo với Philippines đã làm cho DN có niềm vui trở lại. Dự kiến các hợp đồng tiếp theo với Philippines, Malaysia… cũng sắp được ký. Đặc biệt, DN đang xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc”.


Trao đổi với chúng tôi từ Trung Quốc, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, cho biết: “Hiệp hội và nhiều DN đang có chuyến khảo sát thị trường tại Trung Quốc. Giá gạo nội địa bên này hiện khá cao. Trong năm nay, Trung Quốc hoàn toàn có thể mua tới 1,5-2 triệu tấn gạo của Việt Nam theo đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Ngoài ra, các thị trường khác như Hong Kong, Đài Loan cũng đang “ưu ái” gạo Việt và sẽ tạo đột phá cho DN”.Thu mua gạo xuất khẩu tại Cần Thơ. Ảnh: HTD


Được biết từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 900.000 tấn gạo, dự kiến quý I năm nay xuất 1-1,1 triệu tấn gạo, trị giá trên 500 triệu USD. Hiện Thái Lan bán gạo với giá quá cao; Indonesia, Philippines đang mất mùa vì sâu bệnh khiến giá lúa nội địa tại các nước này tăng. Ngoài ra, Nhật Bản đã đồng ý mở cửa cho gạo VN sau gần năm năm tạm ngừng, hạn ngạch nhập khẩu hơn 200.000 tấn. Nếu kiểm soát được dư lượng chất Acetamiprid (kháng sinh diệt rầy xanh, côn trùng trên lúa - NV), gạo Việt Nam sẽ chinh phục được thị trường khó tính nhưng có tiềm năng lớn này.


Có lối ra cho gạo cấp thấpNhững lo lắng về thông tin thiếu gạo thơm, dư thừa gạo cấp thấp IR50404 dường như đã được giải tỏa.

Theo ông Nguyễn Hùng Linh, các thương nhân Trung Quốc không kén chọn, họ mua cả gạo cao cấp 3%-10% tấm, gạo trung bình và gạo cấp thấp 25% tấm. Năm nay, thị trường này sẽ tiêu thụ mạnh gấp ba lần so với năm ngoái.


Ông Trương Thanh Phong cũng cho biết đến nay đã có khoảng 500.000 tấn gạo được ký hợp đồngxuất sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, chủ yếu là gạo chất lượng cao 5% tấm. Khoảng 400.000 tấn gạo đã xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, trong đó có một tỉ lệ không nhỏ gạo cấp thấp. Đây có thể coi là lối ra lớn nhất cho bài toán “bí thị trường gạo cấp thấp” của nước ta.


Tuy vậy, ông Phong cho rằng gạo Việt vẫn đang phải cạnh tranh gay gắt với các nước khác. Trong đó, Thái Lan đang xuất lượng lớn gạo thơm sang Nigeria và nhiều nước châu Phi. Còn Myanmar, Pakistan đang cạnh tranh với nước ta tại thị trường Trung Quốc.


Để tránh tình trạng thừa gạo này, thiếu gạo kia, không tìm được thị trường, ông Nguyễn Hùng Linh đề xuất: Các DN nên trực tiếp đặt hàng từng loại lúa theo nhu cầu kế hoạch xuất khẩu, địa phương sẽ tổ chức các vùng nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu thị trường.


“Sốt” container


Lượng gạo đưa sang Trung Quốc mỗi ngày rất lớn. Tình trạng “sốt” container đã xuất hiện tại các cảng ĐBSCL. Đặc biệt, nhữngDN chuyên xuất khẩu gạosang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch đang lo thiếu container để chở gạo từ ĐBSCL ra cảng Hải Phòng. CóDN ký hợp đồngxuất khẩu mấy chục ngàn tấn gạo đang phải chạy “vắt chân lên cổ” để kiếm container.


Ông NGUYỄN HÙNG LINH, Giám đốc Công ty Du lịch
Thương mại Kiên Giang


Theo Quang Huy


PLTP


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dồn dập hợp đồng xuất khẩu gạo

Động thái nhập khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, Hong Kong và biến chuyển từ Philippines, Malaysia đã khơi thông dòng chảy đang bế tắc cho xuất khẩu gạo.


Don dap hop dong xuát khảu gạo


Dọng thái nhạp khảu mạnh mẽ của Trung Quóc, Hong Kong và bién chuyẻn tù Philippines, Malaysia dã khoi thong dòng chảy dang bé tác cho xuát khảu gạo.


Ong Truong Thanh Phong, Chủ tịch Hiẹp họi Luong thục Viẹt Nam (VFA), cho biét dén tháng 3, xuát khảu gạo dã có xu huóng tich cuc, nhièu co họi mo ra ỏ các thị truong mói vói nhu càu tièm nang rát lón.


Hop dong moi, gia cao


Ong Nguyẽn Hùng Linh, Giám dóc Cong ty Du lịch Thuong mại Kien Giang, cỏi mỏ: “Tinh hinh xuát khảu gạo dã sáng sủa trỏ lại, doanh nghiep (DN) dã ky duọc nhieu họp dòng. Gia gaoxuát khảu tang, cong voi viec cọng dòng DN VFA bat tay vao viec thu mua tam tru 1 trieu tan gao da gop phan day gia lua gao hang hoa trong nuoc tang nhanh.DN dang chào bán múc giá cao them 15 USD/tán nhung vãn bán duọc. Gia gao 5% tam cua Viet Nam lai tang len muc 440-460 USD/tan. Gao 25% tam tang nhe hon (5 USD/tan) de len muc 385-395 USD/tan”.


Ong Nguyẽn Thành Long, Giám dóc dièu hành Cong ty TNNH Gạo Viẹt, cung hò hỏi: “Xuát khảu gạo dã tang tren 20% so vói dàu nam. Thong tin hiẹp họi vùa ky duọc gàn 200.000 tán gạo vói Philippines dã làm cho DN có nièm vui trỏ lại. Dụ kién các họp dòng tiép theo vói Philippines, Malaysia… cung sap duọc ky. Dạc biẹt, DN dang xuát khảu mạnh sang Trung Quóc”.


Trao dỏi vói chúng toi tù Trung Quóc, ong Phạm Van Bảy, Phó Chủ tịch VFA, cho biét: “Hiẹp họi và nhièu DN dang có chuyén khảo sát thị truòng tại Trung Quoc. Giá gao noi dia ben nay hien kha cao. Trong nam nay, Trung Quoc hoan toan co the mua toi 1,5-2 trieu tan gao cua Viet Nam theo duong chinh ngach lan tieu ngach. Ngoài ra, các thị truòng khác nhu Hong Kong, Dài Loan cũng dang “uu ái” gạo Viẹt va sẽ tao dot pha cho DN”.Thu mua gao xuat khau tai Can Tho. Anh: HTD


Duoc biet tu dau nam den nay, Viet Nam da xuat khau gàn 900.000 tan gao, du kien quy I nam nay xuat 1-1,1 trieu tan gao, tri gia tren 500 trieu USD. Hien Thai Lan ban gao voi gia qua cao; Indonesia, Philippines dang mat mua vì sau bẹnh khien gia lua noi dia tai cac nuoc nay tang. Ngoài ra, Nhat Ban da dong y mo cua cho gao VN sau gan nam nam tam ngung, han ngach nhap khau hon 200.000 tan. Neu kiem soat duoc du luong chát Acetamiprid (khang sinh diet ray xanh, con trung tren lua - NV), gao Viet Nam se chinh phuc duoc thi truong khó tính nhung co tièm nang lon này.


Co loi ra cho gao cap thapNhũng lo láng vè thong tin thieu gao thom, du thùa gạo cap thap IR50404 duòng nhu dã duọc giải tỏa.

Theo ong Nguyẽn Hùng Linh, cac thuong nhan Trung Quoc khong ken chon, ho mua ca gao cao cap 3%-10% tám, gao trung binh va gao cap thap 25% tám. Nam nay, thị truòng này sẽ tieu thu mạnh gáp ba làn so vói nam ngoái.


Ong Truong Thanh Phong cung cho biét den nay da co khoang 500.000 tan gao duoc ky hop dongxuát sang Trung Quoc theo duong chinh ngach, chu yeu la gao chat luong cao 5% tam. Khoang 400.000 tan gao da xuat qua Trung Quoc theo duong tieu ngach, trong do co mot ti le khong nho gao cap thap. Day có thẻ coi là lói ra lón nhát cho bài toán “bí thị truòng gạo cáp tháp” của nuóc ta.


Tuy vay, ong Phong cho ràng gao Viẹt van dang phai canh tranh gay gat voi cac nuoc khác. Trong do, Thái Lan dang xuát luọng lón gạo thom sang Nigeria và nhièu nuóc chau Phi. Còn Myanmar, Pakistan dang cạnh tranh vói nuóc ta tai thi truong Trung Quóc.


De tranh tinh trạng thùa gạo này, thiéu gạo kia, khong tìm duọc thị truòng, ong Nguyẽn Hùng Linh dè xuát: Cac DN nen truc tiep dat hang tung loai lua theo nhu cau ké hoạch xuát khảu, dia phuong se to chuc cac vung nguyen lieu, dap ung nhu cau thi truong.


“Sót” container


Luong gao dua sang Trung Quoc moi ngay rat lon. Tinh trang “sot” container da xuat hien tai cac cang DBSCL. Dac biet, nhungDN chuyen xuat khau gaosang Trung Quoc theo duong tieu ngach dang lo thieu container de cho gao tu DBSCL ra cang Hai Phong. CoDN ky hop dongxuát khảu máy chục ngan tan gao dang phai chay “vát chan len cỏ” de kiem container.


Ong NGUYẼN HÙNG LINH, Giám dóc Cong ty Du lịch
Thuong mại Kien Giang


Theo Quang Huy


PLTP


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000