Vinalines chỉ bán được 1,1% lượng cổ phần chào bán trong đợt IPO

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
41 nhà đầu tư đã trúng thầu gần 54,4 triệu cổ phần với giá bình quân 10.002 đồng/cp
Vinalines chỉ bán được 1,1% lượng cổ phần chào bán trong đợt IPO

Sở GDCK Hà Nội đã thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- CT TNHH MTV. Theo đó, có 42 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá gồm 2 nđt tổ chức và 40 nđt cá nhân. 


Kết thúc phiên đấu giá, có 41 nđt trúng giá ( 2 nđt tổ chức và 39 nđt cá nhân). Số cổ phần đấu giá thành công là gần 5,44 triệu cổ phần với tổng giá trị đạt hơn 54 tỷ đồng. Giá đặt mua cao nhất là 13.000 đồng/cp ( 2.000 cổ phiếu) và giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cp (5,42 triệu cổ phần). Giá đấu thành công bình quân: 10.002 đồng/cp. Số cổ phần trúng giá của nđt nước ngoài đạt 6.200 cổ phần.


Vinalines có vốn điều lệ 14.046 tỷ đồng. Trong đợt IPO, công ty chào bán 488.818.130 cổ phần, tương đương 34,8% với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp. Như vậy, với việc chào bán được 5,44 triệu cổ phần, Vinalines mới chỉ bán thành công 0,38% vốn tương ứng với 1,1% lượng cổ phần chào bán. 
Vinalines là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển, logistics, cảng biển tại Việt Nam. Tổng công ty này sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cảng biển như Cảng Hải Phòng (PHP), Cảng Sài Gòn (SGP)... cùng các công ty vận tải biển như Vosco, Vistranschart, Vinaship...


Trong khi các doanh nghiệp cảng biển vẫn làm ăn hiệu quả thì hầu hết các công ty vận tải biển của Vinalines đều thua lỗ lớn, thậm chí âm vốn chủ sở hữu.Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, tính đến 31/12/2017, Vinalines vẫn còn lỗ lũy kế 3.253 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt lần lượt là 28.137 tỷ đồng và 7.969 tỷ đồng.


Nửa đầu 2018, Vinalines ghi nhận doanh thu 6.345 tỷ đồng và lãi ròng 23,9 tỷ đồng. Trong nửa cuối năm, công ty lên kế hoạch đạt doanh thu 7.293 tỷ đồng, trong đó vận tải biển đóng góp 2.352 tỷ đồng, khai thác cảng biển thu về 2.061 tỷ đồng còn lại từ dịch vụ hàng hải. Lợi nhuận 6 tháng cuối dự kiến đạt gần 202 tỷ đồng.


Mai Ngọc


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vinalines chỉ bán được 1,1% lượng cổ phần chào bán trong đợt IPO

41 nhà đầu tư đã trúng thầu gần 54,4 triệu cổ phần với giá bình quân 10.002 đồng/cp


Vinalines chi ban duoc 1,1% luong co phan chao ban trong dot IPO


41 nha dau tu da trung thau gan 54,4 trieu co phan voi gia binh quan 10.002 dong/cp


So GDCK Ha Noi da thong bao ket qua dau gia ban co phan cua Tong cong ty Hang hai Viet Nam- CT TNHH MTV. Theo do, co 42 nha dau tu dang ky tham gia dau gia gom 2 ndt to chuc va 40 ndt ca nhan. 


Ket thuc phien dau gia, co 41 ndt trung gia ( 2 ndt to chuc va 39 ndt ca nhan). So co phan dau gia thanh cong la gan 5,44 trieu co phan voi tong gia tri dat hon 54 ty dong. Gia dat mua cao nhat la 13.000 dong/cp ( 2.000 co phieu) va gia dau thanh cong thap nhat la 10.000 dong/cp (5,42 trieu co phan). Gia dau thanh cong binh quan: 10.002 dong/cp. So co phan trung gia cua ndt nuoc ngoai dat 6.200 co phan.


Vinalines co von dieu le 14.046 ty dong. Trong dot IPO, cong ty chao ban 488.818.130 co phan, tuong duong 34,8% voi gia khoi diem 10.000 dong/cp. Nhu vay, voi viec chao ban duoc 5,44 trieu co phan, Vinalines moi chi ban thanh cong 0,38% von tuong ung voi 1,1% luong co phan chao ban. 
Vinalines la doanh nghiep hang dau trong linh vuc van tai bien, logistics, cang bien tai Viet Nam. Tong cong ty nay so huu nhieu doanh nghiep lon trong linh vuc cang bien nhu Cang Hai Phong (PHP), Cang Sai Gon (SGP)... cung cac cong ty van tai bien nhu Vosco, Vistranschart, Vinaship...


Trong khi cac doanh nghiep cang bien van lam an hieu qua thi hau het cac cong ty van tai bien cua Vinalines deu thua lo lon, tham chi am von chu so huu.Theo bao cao tai chinh hop nhat kiem toan nam 2017, tinh den 31/12/2017, Vinalines van con lo luy ke 3.253 ty dong. Tong tai san va von chu so huu dat lan luot la 28.137 ty dong va 7.969 ty dong.


Nua dau 2018, Vinalines ghi nhan doanh thu 6.345 ty dong va lai rong 23,9 ty dong. Trong nua cuoi nam, cong ty len ke hoach dat doanh thu 7.293 ty dong, trong do van tai bien dong gop 2.352 ty dong, khai thac cang bien thu ve 2.061 ty dong con lai tu dich vu hang hai. Loi nhuan 6 thang cuoi du kien dat gan 202 ty dong.


Mai Ngoc


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000