Contana (CSC) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngoài ra Contana cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty.
Contana (CSC) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

CTCP Tập đoàn Contana (mã chứng khoán CSC) vừa công bố thông tin ngày 25/9 tới đây sẽ chốt dah sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến vào ngày 10/10/2018.


Nội dung lấy ý kiến được thông báo là để thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.


Trước đó cuối tháng 4/2018 Contana đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 với tất cả các tờ trình được thông qua, trong đó có nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.


Trong đó Contana sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu CSC đang giao dịch quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.


Bên cạnh đó Contana cũng sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông hiện hữu do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%. Nguồn vốn phát hành được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của công ty. Số cổ phiếu thưởng này cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.


Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 7 lần cùng kỳ, đạt 121,2 tỷ đồng. EPS đạt 6.481 đồng/cổ phiếu.


Nguyên nhân năm ngoái lợi nhuận tăng đột biến do công ty ghi nhận lãi bán khoản đầu tư tài chính tại CTCP Tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh, CTCP Tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô (công ty con) cà CTCP Tập đoàn Contana chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng cho ông Nguyễn Vũ Kiên.


Tính đến hết năm 2017 Contana còn hơn 74,6 tỷ đồng LNST chưa phân phối, còn hơn 2,88 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn 1,11 tỷ đồng trong quỹ khác của chủ sở hữu và chưa đến 1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.


Trần Hân


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Contana (CSC) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

Ngoài ra Contana cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty.


Contana (CSC) xin y kien co dong ve viec phat hanh co phieu thuong ty le 100%


Ngoai ra Contana cung se phat hanh co phieu ESOP cho CBCNV cong ty.


CTCP Tap doan Contana (ma chung khoan CSC) vua cong bo thong tin ngay 25/9 toi day se chot dah sach co dong thuc hien lay y kien co dong bang van ban. Thoi gian lay y kien du kien vao ngay 10/10/2018.


Noi dung lay y kien duoc thong bao la de thong qua phuong an phat hanh co phieu theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong trong cong ty (ESOP) va phat hanh co phieu thuong cho co dong hien huu ty le 1:1 de tang von dieu le tu nguon von chu so huu theo chu truong tang von da duoc DHDCD thuong nien nam 2018 thong qua.


Truoc do cuoi thang 4/2018 Contana da to chuc thanh cong DHCD thuong nien nam 2018 voi tat ca cac to trinh duoc thong qua, trong do co noi dung uy quyen cho HDQT thuc hien viec tang von dieu le tu 100 ty dong len 205 ty dong.


Trong do Contana se phat hanh 500.000 co phieu ESOP ban uu dai cho nhan vien voi gia 10.000 dong/co phieu. So co phieu ESOP nay se bi han che chuyen nhuong trong vong 2 nam. Hien tai tren thi truong gia co phieu CSC dang giao dich quanh muc 24.000 dong/co phieu.


Ben canh do Contana cung se phat hanh 10 trieu co phieu moi thuong cho co dong hien huu do thuc hien tang von dieu le tu nguon von chu so huu ty le 100%. Nguon von phat hanh duoc hach toan tu nguon loi nhuan cua cong ty. So co phieu thuong nay cung se bi han che chuyen nhuong trong vong 2 nam.


Ket qua kinh doanh, doanh thu thuan nam 2017 dat hon 328 ty dong, tang 13% so voi nam truoc do. Tuy nhien loi nhuan sau thue tang dot bien gap 7 lan cung ky, dat 121,2 ty dong. EPS dat 6.481 dong/co phieu.


Nguyen nhan nam ngoai loi nhuan tang dot bien do cong ty ghi nhan lai ban khoan dau tu tai chinh tai CTCP Tu van dau tu va thuong mai Nam Thanh, CTCP Tu van va xay dung Nam Thanh Do (cong ty con) ca CTCP Tap doan Contana chuyen nhuong co phan tai CTCP Dau tu va Phat trien do thi Viet Hung cho ong Nguyen Vu Kien.


Tinh den het nam 2017 Contana con hon 74,6 ty dong LNST chua phan phoi, con hon 2,88 ty dong trong quy dau tu phat trien, con 1,11 ty dong trong quy khac cua chu so huu va chua den 1 ty dong thang du von co phan.


Tran Han


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000