TPHCM: Kêu gọi đầu tư hàng loạt công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong 8 tháng đầu năm, TP.HCM đã triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập.
TPHCM: Kêu gọi đầu tư hàng loạt công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng

Cụ thể, TPHCM đã triển khai nạo vét 550.639m lòng cống thoát nước (đạt 95,38% so với kế hoạch năm 2018), duy tu nạo vét 75 tuyến (14.898m) kênh rạch và cửa xả, sửa chữa 2.270 hầm ga, thay 908 cống bị xuống cấp có khả năng sụp, mở rộng 1.785 miệng thu nước và thay 3.696 nắp hầm ga, nạo vét 13.793 hầm ga, nạo vét 60.954 máng của hầm ga thu nước, nâng 963 khuôn hầm ga, thay 3.696 khuôn hầm ga, sửa chữa máng lưỡi của hầm ga 1.874 cái…


Tiếp nhận thêm 13 tuyến cống với chiều dài 37km đạt 13,96% so với kế hoạch 200km cống; kịp thời thực hiện các công trình cấp bách trong việc kết nối, mở hướng thoát nước, tăng khả năng thu nước cục bộ… 


Trong thời gian từ đầu năm đến nay, TP.HCM cũng đã tiếp tục vận hành 1.077 van ngăn triều, 26 trạm bơm với 56 máy bơm cố định và di động (công suất từ 168m3/h đến 84.000 m3/h, tổng công suất 302.880 m3/giờ) cùng với việc vận hành đồng bộ 5 cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy – Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, vận hành trạm bơm có công suất 26.00096.000m3/h tại đường Nguyễn Hữu Cảnh để hỗ trợ chống ngập).


Theo báo cáo của TP.HCM, để triển khai các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2016-2020, TP.HCM cần hơn 73.400 tỉ đồng nhưng ngân sách thành phố chỉ có thể bố trí hơn 16.300 tỉ đồng, còn lại cần kêu gọi nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia.


Từ đây, lãnh đạo TP.HCM cho biết để chống ngập hiệu quả TP.HCM đã công bố danh mục các dự án chống ngập cấp bách được kêu gọi đầu tư trong giai đoạn tới.


Theo đó, có 7 dự án xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải: Lưu vực Tây Sài Gòn với tổng mức đầu tư 7.700 tỉ đồng; lưu vực Bình Tân: 9.804 tỉ đồng; lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm: 6.395 tỉ đồng; lưu vực Bắc Sài Gòn 1: 5.544 tỉ đồng; lưu vực Bắc Sài Gòn 2: 5.100 tỉ đồng; lưu vực rạch Cầu Dừa: 5.000 tỉ đồng; lưu vực Tây Bắc: 6.000 tỉ đồng.


6 dự án nạo vét, cải tạo các tuyến kênh rạch: Xây dựng bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Chợ Đệm: 8.825 tỉ đồng; xây dựng hệ thống thoát nước và ngăn triều lưu vực từ cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm: 1.097 tỉ đồng; nạo vét trục thoát nước rạch Thủ Đào: 522 tỉ đồng; nạo vét trục thoát nước rạch Ông Bé: 1.250 tỉ đồng; nạo vét trục thoát nước rạch Thầy Tiêu: 1.789 tỉ đồng; cải tạo hệ thống kênh Vĩnh Bình: 6.184 tỉ đồng.


3 dự án xây đê bao và các cống kiểm soát triều vòng ngoài của TP.HCM:Cống kiểm soát triều sông Kinh: 1.200 tỉ đồng; cống kiểm soát triều rạch Tra: 1.122 tỉ đồng; đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh đoạn còn lại: 3.400 tỉ đồng.


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TPHCM: Kêu gọi đầu tư hàng loạt công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm, TP.HCM đã triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập.


TPHCM: Keu goi dau tu hang loat cong trinh chong ngap tri gia hang chuc nghin ty dong


Trong 8 thang dau nam, TP.HCM da trien khai thuc hien cong tac duy tu, sua chua, nao vet he thong thoat nuoc co trong tam, trong diem, uu tien cac vi tri thuong xuyen bi ngap.


Cu the, TPHCM da trien khai nao vet 550.639m long cong thoat nuoc (dat 95,38% so voi ke hoach nam 2018), duy tu nao vet 75 tuyen (14.898m) kenh rach va cua xa, sua chua 2.270 ham ga, thay 908 cong bi xuong cap co kha nang sup, mo rong 1.785 mieng thu nuoc va thay 3.696 nap ham ga, nao vet 13.793 ham ga, nao vet 60.954 mang cua ham ga thu nuoc, nang 963 khuon ham ga, thay 3.696 khuon ham ga, sua chua mang luoi cua ham ga 1.874 cai…


Tiep nhan them 13 tuyen cong voi chieu dai 37km dat 13,96% so voi ke hoach 200km cong; kip thoi thuc hien cac cong trinh cap bach trong viec ket noi, mo huong thoat nuoc, tang kha nang thu nuoc cuc bo… 


Trong thoi gian tu dau nam den nay, TP.HCM cung da tiep tuc van hanh 1.077 van ngan trieu, 26 tram bom voi 56 may bom co dinh va di dong (cong suat tu 168m3/h den 84.000 m3/h, tong cong suat 302.880 m3/gio) cung voi viec van hanh dong bo 5 cong kiem soat trieu lon (Binh Trieu, Binh Loi, Rach Lang, Rach Nhay – Ruot Ngua, Nhieu Loc – Thi Nghe, van hanh tram bom co cong suat 26.00096.000m3/h tai duong Nguyen Huu Canh de ho tro chong ngap).


Theo bao cao cua TP.HCM, de trien khai cac giai phap chong ngap va xu ly nuoc thai giai doan 2016-2020, TP.HCM can hon 73.400 ti dong nhung ngan sach thanh pho chi co the bo tri hon 16.300 ti dong, con lai can keu goi nhieu thanh phan kinh te cung tham gia.


Tu day, lanh dao TP.HCM cho biet de chong ngap hieu qua TP.HCM da cong bo danh muc cac du an chong ngap cap bach duoc keu goi dau tu trong giai doan toi.


Theo do, co 7 du an xay dung he thong thu gom, nha may xu ly nuoc thai: Luu vuc Tay Sai Gon voi tong muc dau tu 7.700 ti dong; luu vuc Binh Tan: 9.804 ti dong; luu vuc Tan Hoa-Lo Gom: 6.395 ti dong; luu vuc Bac Sai Gon 1: 5.544 ti dong; luu vuc Bac Sai Gon 2: 5.100 ti dong; luu vuc rach Cau Dua: 5.000 ti dong; luu vuc Tay Bac: 6.000 ti dong.


6 du an nao vet, cai tao cac tuyen kenh rach: Xay dung bo kenh va ha tang ky thuat kenh Tham Luong - Ben Cat - rach Cho Dem: 8.825 ti dong; xay dung he thong thoat nuoc va ngan trieu luu vuc tu cau Tham Luong den song Cho Dem: 1.097 ti dong; nao vet truc thoat nuoc rach Thu Dao: 522 ti dong; nao vet truc thoat nuoc rach Ong Be: 1.250 ti dong; nao vet truc thoat nuoc rach Thay Tieu: 1.789 ti dong; cai tao he thong kenh Vinh Binh: 6.184 ti dong.


3 du an xay de bao va cac cong kiem soat trieu vong ngoai cua TP.HCM:Cong kiem soat trieu song Kinh: 1.200 ti dong; cong kiem soat trieu rach Tra: 1.122 ti dong; de bao ven song Sai Gon tu Vam Thuat den song Kinh doan con lai: 3.400 ti dong.


Nam Phong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000