Đầu tư nước ngoài vào BĐS Hà Nội giảm mạnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND thành phố vừa cho biết, tính từ năm 2000 đến nay địa bàn có 2003 dự án BĐS có vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký là 13,63 tỷ USD, đã giải ngân được 6,09 tỷ USD.
Đầu tư nước ngoài vào BĐS Hà Nội giảm mạnh
Tuy nhiên giai đoạn 2009 đến nay đang có dấu hiệu giảm mạnh.

Theo văn bản UBND Hà Nội gửi Bộ Xây dựng về tình hình đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tính từ năm 2000 đến nay có 2003 dự án đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký là 13,63 tỷ USD; đã giải ngân được 6,09 tỷ USD.

Giai đoạn khởi sắc nhất của bất động sản là từ 2006-20010. Điều đó được chứng minh bằng nguồn vốn đăng ký giai đoạn này bằng 74,1% tổng vốn đăng ký từ năm 2000 đến nay; riêng năm 2008 vốn đăng ký 5 tỷ USD (chiến hơn 50% giai đoạn).


Tuy nhiên, trong hai năm 2009 và 2010, có sự giảm đột ngột về vốn đầu tư đăng ký cũng như vốn giải ngân thực hiện. Nguyên nhân được cho là do tình hình suy giảm kinh tế tài chính của các nước trên thế giới, thành phố đang lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và khung giá đất bồi thường GPMB Hà Nội cao hơn so với địa phương khác. Trong năm 2011, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài chững lại. Thị trường bất động sản đóng băng dẫn đến việc triển khai một số dự án theo kiểu cầm chừng.


Điều đáng nói một số nhà đầu tư chỉ đăng ký để giữ chỗ, bằng chứng là vốn đầu tư thực hiện luôn có một khoảng trễ so vốn đầu tư đăng ký (chỉ bằng 40% vốn đầu tư đăng ký). Nguyên nhân do một số nhà đầu tư năng lực tài chính hạn chế, quá trình thực hiện dự án dài, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động vốn triển khai dự án do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.


Hà Nội cho biết, ngoại trừ một số dự án quy mô nhỏ, chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, còn lại phần lớn các dự án đều có tiến độ chậm so với quy định. Nguyên nhân được cho là khó khăn khi giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, khi đã có mặt bằng chủ đầu tư vẫn chậm xây dựng điển hình là dự án của Công ty TNHH Booyoung Vina tại khu đô thị Mỗ Lao. Đa số các dự án trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch điều đó ảnh hưởng đến tiến độ dự án.


Hà Nội đặt ra mục tiêu từ nay đến 2015 sẽ từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ các khu đô thị tại khu vực huyện Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Đông Anh. Hoàn thiện cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ tai khu vực nội đô: Kim Liên, Nguyễn Công Trứ…


Xây dựng mới diện tích nhà ở khoảng 12,5 đến 15 triệu m2. Diện tích nhà bình quân đầu người đạt khoảng 23-24m2/người. Phát triển nhà ở xã hội (thuê, thuê mua, thu nhập thấp) khoảng 15.500 căn, tương đương khoảng 1,1-1,5 triệu m2.


Theo Quang Phong


Dân TríTag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đầu tư nước ngoài vào BĐS Hà Nội giảm mạnh

UBND thành phố vừa cho biết, tính từ năm 2000 đến nay địa bàn có 2003 dự án BĐS có vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký là 13,63 tỷ USD, đã giải ngân được 6,09 tỷ USD.


Dau tu nuoc ngoai vao BDS Ha Noi giam manh


UBND thanh pho vua cho biet, tinh tu nam 2000 den nay dia ban co 2003 du an BDS co von dau tu nuoc ngoai, tong so von dang ky la 13,63 ty USD, da giai ngan duoc 6,09 ty USD.


Tuy nhien giai doan 2009 den nay dang co dau hieu giam manh.

Theo van ban UBND Ha Noi gui Bo Xay dung ve tinh hinh dau tu nuoc ngoai trong linh vuc bat dong san tren dia ban tinh tu nam 2000 den nay co 2003 du an dau tu nuoc ngoai, tong so von dang ky la 13,63 ty USD; da giai ngan duoc 6,09 ty USD.

Giai doan khoi sac nhat cua bat dong san la tu 2006-20010. Dieu do duoc chung minh bang nguon von dang ky giai doan nay bang 74,1% tong von dang ky tu nam 2000 den nay; rieng nam 2008 von dang ky 5 ty USD (chien hon 50% giai doan).


Tuy nhien, trong hai nam 2009 va 2010, co su giam dot ngot ve von dau tu dang ky cung nhu von giai ngan thuc hien. Nguyen nhan duoc cho la do tinh hinh suy giam kinh te tai chinh cua cac nuoc tren the gioi, thanh pho dang lap quy hoach chung xay dung Thu do va khung gia dat boi thuong GPMB Ha Noi cao hon so voi dia phuong khac. Trong nam 2011, hoat dong thu hut dau tu nuoc ngoai chung lai. Thi truong bat dong san dong bang dan den viec trien khai mot so du an theo kieu cam chung.


Dieu dang noi mot so nha dau tu chi dang ky de giu cho, bang chung la von dau tu thuc hien luon co mot khoang tre so von dau tu dang ky (chi bang 40% von dau tu dang ky). Nguyen nhan do mot so nha dau tu nang luc tai chinh han che, qua trinh thuc hien du an dai, nha dau tu gap kho khan trong viec huy dong von trien khai du an do anh huong cua khung hoang kinh te.


Ha Noi cho biet, ngoai tru mot so du an quy mo nho, chu dau tu dam bao tien do, con lai phan lon cac du an deu co tien do cham so voi quy dinh. Nguyen nhan duoc cho la kho khan khi giai phong mat bang. Hon nua, khi da co mat bang chu dau tu van cham xay dung dien hinh la du an cua Cong ty TNHH Booyoung Vina tai khu do thi Mo Lao. Da so cac du an trong qua trinh xay dung, chu dau tu de nghi dieu chinh quy hoach dieu do anh huong den tien do du an.


Ha Noi dat ra muc tieu tu nay den 2015 se tung buoc dau tu xay dung dong bo cac khu do thi tai khu vuc huyen Hoai Duc, Tu Liem, Ha Dong, Me Linh, Dong Anh. Hoan thien cai tao, xay dung lai cac khu chung cu cu tai khu vuc noi do: Kim Lien, Nguyen Cong Tru…


Xay dung moi dien tich nha o khoang 12,5 den 15 trieu m2. Dien tich nha binh quan dau nguoi dat khoang 23-24m2/nguoi. Phat trien nha o xa hoi (thue, thue mua, thu nhap thap) khoang 15.500 can, tuong duong khoang 1,1-1,5 trieu m2.


Theo Quang Phong


Dan TriRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000