Thủ tục mua lại căn hộ chung cư đang xây?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tôi dự định mua căn hộ chung cư ở quận Tân Phú (TP.HCM), hiện đã hoàn tất phần thô, tháng 8 giao nhà. Tôi không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải qua một khách hàng.
Thủ tục mua lại căn hộ chung cư đang xây?
Theo thỏa thuận, tôi và khách hàng này sẽ ra công chứng làm bản hợp đồng công chứng chuyển nhượng căn hộ, tôi trả trước 50%, chủ đầu tư sẽ ký xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng. Hai tháng sau tôi trả thêm 20% cho chủ đầu tư, khi giao nhà sẽ nộp thêm 25%, chỉ giữ lại 5% chờ nhận sổ hồng.

Xin cho biết làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng như vậy có bảo đảm không? Sau này tôi có bị người khách mua trước đòi lại căn hộ không? Khi làm sổ hồng tôi có bị trục trặc không? Nguyễn Thị Trúc

Trả lời

Theo quy định tại điều 20 thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như trong trường hợp của bạn thì thực hiện theo quy định sau đây:

1. Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để cơ quan công chứng chứng nhận (theo mẫu). Khi công chứng phải xuất trình hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư, nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải xuất trình văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở lần trước.

2. Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng hợp đồng nêu trên, bên chuyển nhượng hoặc bạn, tùy theo thỏa thuận, nộp bản sao các giấy tờ cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập thì phải có giấy tờ xác nhận của cơ quan thuế.

3. Sau khi đã nộp thuế theo quy định, bạn sẽ nộp một bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hợp đồng để chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng này, trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc. Chủ đầu tư không được thu bất kỳ khoản phí nào.

4. Kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì chủ đầu tư chấm dứt giao dịch với bên chuyển nhượng hợp đồng và trực tiếp giao dịch với bạn; bạn sẽ tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

Khi căn hộ hoàn thành, bạn sẽ là người đứng tên trên đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở và chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho bạn.

Trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nhiều lần thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận lần cuối phải nộp văn bản chuyển nhượng hợp đồng và biên lai thu thuế của các lần chuyển nhượng trước (hoặc giấy tờ xác nhận được miễn thuế thu nhập) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Theo Luật sư Huỳnh Văn Nông
TTO

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thủ tục mua lại căn hộ chung cư đang xây?

Tôi dự định mua căn hộ chung cư ở quận Tân Phú (TP.HCM), hiện đã hoàn tất phần thô, tháng 8 giao nhà. Tôi không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải qua một khách hàng.


Thu tuc mua lai can ho chung cu dang xay?


Toi du dinh mua can ho chung cu o quan Tan Phu (TP.HCM), hien da hoan tat phan tho, thang 8 giao nha. Toi khong mua duoc truc tiep tu chu dau tu ma phai qua mot khach hang.


Theo thoa thuan, toi va khach hang nay se ra cong chung lam ban hop dong cong chung chuyen nhuong can ho, toi tra truoc 50%, chu dau tu se ky xac nhan vao hop dong chuyen nhuong. Hai thang sau toi tra them 20% cho chu dau tu, khi giao nha se nop them 25%, chi giu lai 5% cho nhan so hong.

Xin cho biet lam hop dong cong chung chuyen nhuong nhu vay co bao dam khong? Sau nay toi co bi nguoi khach mua truoc doi lai can ho khong? Khi lam so hong toi co bi truc trac khong? Nguyen Thi Truc

Tra loi

Theo quy dinh tai dieu 20 thong tu 16/2010/TT-BXD cua Bo Xay dung huong dan thi hanh Luat nha o, giao dich chuyen nhuong hop dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai nhu trong truong hop cua ban thi thuc hien theo quy dinh sau day:

1. Cac ben phai lap van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o de co quan cong chung chung nhan (theo mau). Khi cong chung phai xuat trinh hop dong mua ban nha o da ky voi chu dau tu, neu chuyen nhuong tu lan thu hai tro di thi phai xuat trinh van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o lan truoc.

2. Tren co so van ban chuyen nhuong hop dong neu tren, ben chuyen nhuong hoac ban, tuy theo thoa thuan, nop ban sao cac giay to cho co quan thue de lam thu tuc thu thue thu nhap theo quy dinh cua phap luat. Neu viec chuyen nhuong hop dong thuoc dien duoc mien thue thu nhap thi phai co giay to xac nhan cua co quan thue.

3. Sau khi da nop thue theo quy dinh, ban se nop mot bo ho so de nghi chuyen nhuong hop dong de chu dau tu xac nhan vao van ban chuyen nhuong hop dong nay, trong thoi han toi da la nam ngay lam viec. Chu dau tu khong duoc thu bat ky khoan phi nao.

4. Ke tu ngay chu dau tu xac nhan vao van ban chuyen nhuong hop dong thi chu dau tu cham dut giao dich voi ben chuyen nhuong hop dong va truc tiep giao dich voi ban; ban se tiep tuc thuc hien cac quyen, nghia vu cua ben chuyen nhuong theo hop dong mua ban nha o da ky voi chu dau tu.

Khi can ho hoan thanh, ban se la nguoi dung ten tren don xin cap giay chung nhan quyen so huu ve nha o va chu dau tu co trach nhiem lam thu tuc xin cap giay chung nhan cho ban.

Trong truong hop chuyen nhuong hop dong mua ban nha o nhieu lan thi nguoi de nghi cap giay chung nhan lan cuoi phai nop van ban chuyen nhuong hop dong va bien lai thu thue cua cac lan chuyen nhuong truoc (hoac giay to xac nhan duoc mien thue thu nhap) cho co quan cap giay chung nhan.

Theo Luat su Huynh Van Nong
TTO
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000