Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm chính trị Ba Đình

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thủ tướng vừa có văn bản kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm chính trị Ba Đình
Theo văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh cần nghiên cứu cụ thể các nội dung về tổ chức không gian, bảo đảm chức năng, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, giao thông... đáp ứng các yêu cầu làm việc cho các cơ quan Trung ương trong nhiều năm tới.

Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2002. Việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực này là cần thiết, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và đáp ứng yêu cầu cải tạo, đầu tư xây dựng các cơ quan Trung ương. Việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lần này cần nghiên cứu cụ thể các nội dung về tổ chức không gian, bảo đảm chức năng, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, giao thông... đáp ứng các yêu cầu làm việc cho các cơ quan Trung ương trong nhiều năm tới.

Về ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết Khu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Xây dựng, phạm vi nghiên cứu có quy mô 135 ha; đồng thời nghiên cứu thêm khả năng sử dụng một số khu vực phụ cận (khu vực Nhà máy in Tiến Bộ, sân vận động Hà Nội...).

Về tổ chức không gian, Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu việc bố trí công trình Tòa nhà Chính phủ và Trụ sở Văn phòng Chính phủ đáp ứng nhu cầu công năng làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Nghiên cứu nhà làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước có quy mô thích hợp ở vị trí phù hợp.

Xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng về chủ trương xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động chung các cơ quan Trung ương trong Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tại số 6-8 Chu Văn An và số 37 Hùng Vương - Lô H6. Khu tổ hợp này có quy mô khoảng 600 phòng nghỉ, được đầu tư hiện đại, đồng bộ và giao cho một cơ quan có năng lực để thống nhất quản lý, vận hành.

Khu vực vườn hoa Bách Thảo là không gian xanh được khai thác sử dụng chung cho nhân dân và khối các cơ quan Trung ương khi cần. Khi bố trí các công trình trong khu vực chú ý sử dụng không gian vườn hoa Bách Thảo để tạo được một không gian, quần thể thống nhất.

Các biệt thự có giá trị kiến trúc trong Khu trung tâm chính trị Ba Đình cần được cải tạo, chỉnh trang và phục vụ cho mục đích chung. Thực hiện bảo tồn, giữ gìn nhà làm việc của Bác Tôn, Bác Đồng để làm nhà lưu niệm.

Tiếp tục nghiên cứu bố trí địa điểm lễ tân, tiếp khách của Chính phủ, có thể kết hợp trong Tòa nhà Chính phủ mới và cải tạo từ một biệt thự có giá trị cao về lịch sử, kiến trúc trong Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư Tập thể 354, 3B Ông Ích Khiêm

Thủ tướng Chính phủ đồng ý quy hoạch chỉnh trang khu vực dân cư Tập thể 354, 3B Ông Ích Khiêm thành khu ở chung cư cao cấp, tạo điều kiện tái định cư cho các hộ dân sống trong khu vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu cảnh quan môi trường. UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị kế hoạch di dời nhà ở dân cư trong khu vực (Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà ở gia đình của cán bộ chiến sĩ khu vực đường Ngọc Hà).

Xử lý xung đột gây ách tắc giao thông các tuyến hướng vào Khu trung tâm

Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, hệ thống giao thông phải được tổ chức bảo đảm lưu thông 2 chiều đường Độc Lập; nghiên cứu giải pháp xử lý xung đột gây ách tắc giao thông tại khu vực đường Mai Xuân Thưởng, Ngọc Hà, các nút giao thông tại các tuyến hướng vào Khu trung tâm.

Nghiên cứu vị trí bãi đỗ xe phục vụ cho cơ quan Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bảo vệ và thuận lợi trong sử dụng. Tiếp tục nghiên cứu vị trí gara ô tô ngầm tại khu vực vườn hoa Bách Thảo hoặc vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Theo Quốc Hà
Chinhphu.vn

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm chính trị Ba Đình

Thủ tướng vừa có văn bản kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội.


Dieu chinh quy hoach chi tiet trung tam chinh tri Ba Dinh


Thu tuong vua co van ban ket luan viec dieu chinh quy hoach chi tiet khu trung tam chinh tri Ba Dinh, thanh pho Ha Noi.


Theo van ban thong bao ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve viec dieu chinh Quy hoach chi tiet Khu trung tam Chinh tri Ba Dinh, thanh pho Ha Noi, viec dieu chinh can nghien cuu cu the cac noi dung ve to chuc khong gian, bao dam chuc nang, cac van de ve ha tang ky thuat, giao thong... dap ung cac yeu cau lam viec cho cac co quan Trung uong trong nhieu nam toi.

Quy hoach chi tiet Khu trung tam chinh tri Ba Dinh duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tu nam 2002. Viec dieu chinh Quy hoach chi tiet khu vuc nay la can thiet, bao dam phu hop voi Quy hoach chung xay dung Thu do Ha Noi duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh 1259/QD-TTg ngay 26/7/2011 va dap ung yeu cau cai tao, dau tu xay dung cac co quan Trung uong. Viec dieu chinh Quy hoach chi tiet lan nay can nghien cuu cu the cac noi dung ve to chuc khong gian, bao dam chuc nang, cac van de ve ha tang ky thuat, giao thong... dap ung cac yeu cau lam viec cho cac co quan Trung uong trong nhieu nam toi.

Ve ranh gioi nghien cuu quy hoach chi tiet Khu trung tam, Thu tuong Chinh phu thong nhat de xuat cua Bo Xay dung, pham vi nghien cuu co quy mo 135 ha; dong thoi nghien cuu them kha nang su dung mot so khu vuc phu can (khu vuc Nha may in Tien Bo, san van dong Ha Noi...).

Ve to chuc khong gian, Bo Xay dung phoi hop voi Van phong Chinh phu tiep tuc nghien cuu viec bo tri cong trinh Toa nha Chinh phu va Tru so Van phong Chinh phu dap ung nhu cau cong nang lam viec cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu va Van phong Chinh phu. Nghien cuu nha lam viec cua Van phong Chu tich nuoc co quy mo thich hop o vi tri phu hop.

Xay dung Khu to hop khach san, dich vu

Thu tuong Chinh phu cung dong y de xuat cua Bo Xay dung ve chu truong xay dung Khu to hop khach san, dich vu phuc vu cho cac hoat dong chung cac co quan Trung uong trong Khu trung tam chinh tri Ba Dinh, tai so 6-8 Chu Van An va so 37 Hung Vuong - Lo H6. Khu to hop nay co quy mo khoang 600 phong nghi, duoc dau tu hien dai, dong bo va giao cho mot co quan co nang luc de thong nhat quan ly, van hanh.

Khu vuc vuon hoa Bach Thao la khong gian xanh duoc khai thac su dung chung cho nhan dan va khoi cac co quan Trung uong khi can. Khi bo tri cac cong trinh trong khu vuc chu y su dung khong gian vuon hoa Bach Thao de tao duoc mot khong gian, quan the thong nhat.

Cac biet thu co gia tri kien truc trong Khu trung tam chinh tri Ba Dinh can duoc cai tao, chinh trang va phuc vu cho muc dich chung. Thuc hien bao ton, giu gin nha lam viec cua Bac Ton, Bac Dong de lam nha luu niem.

Tiep tuc nghien cuu bo tri dia diem le tan, tiep khach cua Chinh phu, co the ket hop trong Toa nha Chinh phu moi va cai tao tu mot biet thu co gia tri cao ve lich su, kien truc trong Khu trung tam chinh tri Ba Dinh.

Quy hoach chinh trang khu dan cu Tap the 354, 3B Ong Ich Khiem

Thu tuong Chinh phu dong y quy hoach chinh trang khu vuc dan cu Tap the 354, 3B Ong Ich Khiem thanh khu o chung cu cao cap, tao dieu kien tai dinh cu cho cac ho dan song trong khu vuc, dong thoi dap ung yeu cau canh quan moi truong. UBND thanh pho Ha Noi chuan bi ke hoach di doi nha o dan cu trong khu vuc (Tap the Bao tang Ho Chi Minh, nha o gia dinh cua can bo chien si khu vuc duong Ngoc Ha).

Xu ly xung dot gay ach tac giao thong cac tuyen huong vao Khu trung tam

Ve he thong ha tang ky thuat trong Khu trung tam, Thu tuong Chinh phu yeu cau, he thong giao thong phai duoc to chuc bao dam luu thong 2 chieu duong Doc Lap; nghien cuu giai phap xu ly xung dot gay ach tac giao thong tai khu vuc duong Mai Xuan Thuong, Ngoc Ha, cac nut giao thong tai cac tuyen huong vao Khu trung tam.

Nghien cuu vi tri bai do xe phuc vu cho co quan Van phong Chinh phu va Van phong Chu tich nuoc dam bao an ninh, an toan cho cong tac bao ve va thuan loi trong su dung. Tiep tuc nghien cuu vi tri gara o to ngam tai khu vuc vuon hoa Bach Thao hoac vuon hoa Mai Xuan Thuong.

Theo Quoc Ha
Chinhphu.vn

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000