Hết thời mở đường là 'giàu' nhờ nghiễm nhiên ra mặt tiền

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đây là nội dung tại dự thảo Đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2012.
Hết thời mở đường là 'giàu' nhờ nghiễm nhiên ra mặt tiền
Một thực tế, sau khi mở đường, xây dựng các khu đô thị, giá trị quyền sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Nhiều người có đất được hưởng lợi từ việc đầu tư của nhà nước, đất của họ bỗng nhiên có giá hơn trước gấp nhiều lần.   Tuy nhiên, nhà nước chưa điều tiết được giá trị tăng lên của những người còn đất sau thu hồi, kèm theo đó là chưa tạo được sự công bằng giữa người bị thu hồi đất và người còn đất; chưa có chính sách thu chênh lệch để điều tiết lại hoặc bổ sung ngân sách để tái đầu tư. Bên cạnh đó, cơ chế hiện hành chưa tạo lập được hành lang pháp lý đủ mạnh để Nhà nước điều tiết nguồn lực này theo hướng đây là nguồn lực tài chính to lớn, quan trọng.   Chính những lý do trên, Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải có chế tài đủ mạnh theo hướng tổ chức bán đấu giá đối với quỹ đất 2 bên đường để tạo thêm nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.   Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những bất cập hiện tại về đất đai, Bộ Tài chính cũng đưa ra hai phương án thu ngân sách. Phương án 1, tổng số thu ngân sách nhà nước từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất) bình quân là 81.646 tỷ đồng/năm.   Phương án 2, tổng số thu ngân sách nhà nước từ đất bình quân là 98.624 tỷ đồng/năm với giả định giá đất tăng 20% (không tính trượt giá) và có dự kiến phát sinh thêm khoản thu đối với thuế tài sản. Theo đó, dự kiến ngân sách nhà nước sẽ thu được 4 - 5 tỷ USD mỗi năm từ đất đai trong 10 năm tới   Theo Trúc Linh
DĐDN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hết thời mở đường là 'giàu' nhờ nghiễm nhiên ra mặt tiền

Đây là nội dung tại dự thảo Đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2012.


Het thoi mo duong la 'giau' nho nghiem nhien ra mat tien


Day la noi dung tai du thao De an khai thac nguon luc tai chinh tu dat dai va tai san nha nuoc phuc vu phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2011-2012.


Mot thuc te, sau khi mo duong, xay dung cac khu do thi, gia tri quyen su dung dat tang len gap nhieu lan so voi truoc. Nhieu nguoi co dat duoc huong loi tu viec dau tu cua nha nuoc, dat cua ho bong nhien co gia hon truoc gap nhieu lan.   Tuy nhien, nha nuoc chua dieu tiet duoc gia tri tang len cua nhung nguoi con dat sau thu hoi, kem theo do la chua tao duoc su cong bang giua nguoi bi thu hoi dat va nguoi con dat; chua co chinh sach thu chenh lech de dieu tiet lai hoac bo sung ngan sach de tai dau tu. Ben canh do, co che hien hanh chua tao lap duoc hanh lang phap ly du manh de Nha nuoc dieu tiet nguon luc nay theo huong day la nguon luc tai chinh to lon, quan trong.   Chinh nhung ly do tren, Bo Tai chinh cho rang, can thiet phai co che tai du manh theo huong to chuc ban dau gia doi voi quy dat 2 ben duong de tao them nguon luc phat trien ket cau ha tang giao thong duong bo.   Ben canh do, nham khac phuc nhung bat cap hien tai ve dat dai, Bo Tai chinh cung dua ra hai phuong an thu ngan sach. Phuong an 1, tong so thu ngan sach nha nuoc tu dat (tien su dung dat, tien thue dat, thue su dung dat phi nong nghiep, thue chuyen nhuong quyen su dung dat) binh quan la 81.646 ty dong/nam.   Phuong an 2, tong so thu ngan sach nha nuoc tu dat binh quan la 98.624 ty dong/nam voi gia dinh gia dat tang 20% (khong tinh truot gia) va co du kien phat sinh them khoan thu doi voi thue tai san. Theo do, du kien ngan sach nha nuoc se thu duoc 4 - 5 ty USD moi nam tu dat dai trong 10 nam toi   Theo Truc Linh
DDDN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000