Doanh nghiệp Nga đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo thông tin của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga tại Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD, xếp thứ 22 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Doanh nghiệp Nga đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam

Các dự án đầu tư của Liên bang Nga tập trung chủ yếu vào các ngành dầu khí, công nghiệp chế tạo, khai khoáng, giao thông vận tải, viễn thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản.


Việt Nam có 18 dự án đầu tư sang Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 2,4 tỷ USD (tính đến cuối tháng 3/2018); trong đó chủ yếu là đầu tư của các dự án của Liên doanh Rusvietpetro, Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva và Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến tại Moskva của TH True Milk.


Tổ công tác cấp cao Việt-Nga về các dự án đầu tư ưu tiên được thành lập theo quyết định của Lãnh đạo cấp cao hai nước từ năm 2012.


Đến nay có tổng cộng 17 dự án nằm trong Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên Việt-Nga, đã được thông qua tại Khóa họp lần thứ 20 Uỷ ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.


Các dự án này thuộc các lĩnh vực dầu khí, giao thông vận tải, nông nghiệp, điện lực, xây dựng, công nghiệp và công nghệ cao.


Hiện tại, hai bên đang phối hợp soạn thảo, trao đổi và thống nhất về lộ trình cụ thể triển khai 17 dự án này.


Theo Hằng Trần


Vietnam+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp Nga đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam

Theo thông tin của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga tại Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD, xếp thứ 22 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.


Doanh nghiep Nga dau tu gan 1 ty USD vao cac du an tai Viet Nam


Theo thong tin cua Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu), tong von dang ky cac du an dau tu truc tiep cua Lien bang Nga tai Viet Nam dat gan 1 ty USD, xep thu 22 trong so cac nuoc va vung lanh tho dau tu vao Viet Nam.


Cac du an dau tu cua Lien bang Nga tap trung chu yeu vao cac nganh dau khi, cong nghiep che tao, khai khoang, giao thong van tai, vien thong, nuoi trong va danh bat hai san.


Viet Nam co 18 du an dau tu sang Lien bang Nga voi tong von dau tu cap moi va tang von la 2,4 ty USD (tinh den cuoi thang 3/2018); trong do chu yeu la dau tu cua cac du an cua Lien doanh Rusvietpetro, Cong ty co phan Dau tu Trung tam thuong mai Ha Noi-Moskva va To hop chan nuoi bo sua va che bien tai Moskva cua TH True Milk.


To cong tac cap cao Viet-Nga ve cac du an dau tu uu tien duoc thanh lap theo quyet dinh cua Lanh dao cap cao hai nuoc tu nam 2012.


Den nay co tong cong 17 du an nam trong Danh muc cac du an dau tu uu tien Viet-Nga, da duoc thong qua tai Khoa hop lan thu 20 Uy ban lien Chinh phu Viet-Nga ve hop tac kinh te-thuong mai va khoa hoc-ky thuat.


Cac du an nay thuoc cac linh vuc dau khi, giao thong van tai, nong nghiep, dien luc, xay dung, cong nghiep va cong nghe cao.


Hien tai, hai ben dang phoi hop soan thao, trao doi va thong nhat ve lo trinh cu the trien khai 17 du an nay.


Theo Hang Tran


Vietnam+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000