Tập đoàn Sao Mai "bỏ quên" 62 tỷ đồng lợi nhuận khi kết quả kinh doanh bất ngờ tăng đột biến gần 20 lần so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau soát xét, LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn Sao Mai gấp gần 20 lần cùng kỳ.
Tập đoàn Sao Mai

CTCP Tập đoàn Sào Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét kèm bản giải trình.


Theo đó, chỉ tiêu về doanh thu không có biến động so với số liệu công ty tự lập, đạt 2.717 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ ghi nhận tăng doanh thu cá xuất khẩu trong quý 2. Phần doanh thu tăng này chủ yếu nhờ doanh thu hợp nhất từ Công ty IDI.


Doanh thu tài chính sau soát xét được điều chỉnh giảm hơn 273,5 tỷ đồng, còn 253,7 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn một nửa so với số liệu công ty tự lập. Trong khi đó khoản thu nhập khác lại được điều chỉnh tăng từ 159,4 tỷ đồng lên gần 445 tỷ đồng, tương ứng giá trị tăng hơn 285,5 tỷ đồng. Nguyên nhân, do công ty điều chỉnh khoản mục đánh giá lại giá trị hợp lý Công ty IDI từ doanh thu tài chính sang thu nhập khác và lãi bán các khoản đầu tư từ lợi thế thương mại của công ty Phú Hùng.
Ngoài ra, khoản chi phí khác được điều chỉnh giảm gần 52 tỷ đồng, xuống còn hơn 1,4 tỷ đồng do công ty trình bày lại khoản thanh lý tài sản Công ty Du lịch An Giang theo giá trị thuần. Do vậy chi phí thuế TNDN hoãn lại cũng được điều chỉnh giảm hơn một nửa do tính lại thuế TNDN của Công ty Du lịch An Giang.


Những điều chỉnh trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2018 được điều chỉnh tăng 62,2 tỷ đồng sau soát xét, lên mức 926,2 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng 6,7%. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát cũng được điều chỉnh tăng hơn 67 tỷ đồng, lên 74,3 tỷ đồng.


Như vậy sau soát xét LNST của Sao Mai Group đạt 926,2 tỷ đồng, tăng đột biến gần 20 lần so với cùng kỳ, nâng tổng LNST chưa phân phối đến cuối kỳ lên gần 1.075 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận tăng trưởng đột biến của công ty trong nhiều năm qua.


Thái Phương


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tập đoàn Sao Mai "bỏ quên" 62 tỷ đồng lợi nhuận khi kết quả kinh doanh bất ngờ tăng đột biến gần 20 lần so với cùng kỳ

Sau soát xét, LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn Sao Mai gấp gần 20 lần cùng kỳ.


Tap doan Sao Mai "bo quen" 62 ty dong loi nhuan khi ket qua kinh doanh bat ngo tang dot bien gan 20 lan so voi cung ky


Sau soat xet, LNST 6 thang dau nam 2018 cua Tap doan Sao Mai gap gan 20 lan cung ky.


CTCP Tap doan Sao Mai (Sao Mai Group – ma chung khoan ASM) vua cong bo bao cao tai chinh hop nhat 6 thang dau nam 2018 da soat xet kem ban giai trinh.


Theo do, chi tieu ve doanh thu khong co bien dong so voi so lieu cong ty tu lap, dat 2.717 ty dong, gap 2,7 lan cung ky nho ghi nhan tang doanh thu ca xuat khau trong quy 2. Phan doanh thu tang nay chu yeu nho doanh thu hop nhat tu Cong ty IDI.


Doanh thu tai chinh sau soat xet duoc dieu chinh giam hon 273,5 ty dong, con 253,7 ty dong, tuong ung giam hon mot nua so voi so lieu cong ty tu lap. Trong khi do khoan thu nhap khac lai duoc dieu chinh tang tu 159,4 ty dong len gan 445 ty dong, tuong ung gia tri tang hon 285,5 ty dong. Nguyen nhan, do cong ty dieu chinh khoan muc danh gia lai gia tri hop ly Cong ty IDI tu doanh thu tai chinh sang thu nhap khac va lai ban cac khoan dau tu tu loi the thuong mai cua cong ty Phu Hung.
Ngoai ra, khoan chi phi khac duoc dieu chinh giam gan 52 ty dong, xuong con hon 1,4 ty dong do cong ty trinh bay lai khoan thanh ly tai san Cong ty Du lich An Giang theo gia tri thuan. Do vay chi phi thue TNDN hoan lai cung duoc dieu chinh giam hon mot nua do tinh lai thue TNDN cua Cong ty Du lich An Giang.


Nhung dieu chinh tren dan den loi nhuan sau thue nua dau nam 2018 duoc dieu chinh tang 62,2 ty dong sau soat xet, len muc 926,2 ty dong, tuong ung muc dieu chinh tang 6,7%. Trong do loi nhuan sau thue cua co dong khong kiem soat cung duoc dieu chinh tang hon 67 ty dong, len 74,3 ty dong.


Nhu vay sau soat xet LNST cua Sao Mai Group dat 926,2 ty dong, tang dot bien gan 20 lan so voi cung ky, nang tong LNST chua phan phoi den cuoi ky len gan 1.075 ty dong. Day cung la muc loi nhuan tang truong dot bien cua cong ty trong nhieu nam qua.


Thai Phuong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000