Vietbank được chấp thuận tăng vốn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín (Vietbank).
Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Theo đó, vào ngày 28/8/2018, NHNN chấp thuận việc Vietbank tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn chín tỷ đồng) lên 4.256.190.000.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm năm sáu tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.


Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank thông qua vào ngày 26/4/2018 và được HĐQT sửa đổi, bổ sung tại ngày 14/6/2018.


Khách hàng giao dịch tại Vietbank.Vietbank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.


Sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Vietbank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.


Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất lớn đối với Vietbank, đánh dấu thập kỷ thứ 2 trong chặng đường hình thành và phát triển của Vietbank. Vietbank đã và đang triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm như kiện toàn bộ máy hoạt động, đầu tư công nghệ lõi ngân hàng mới và hiện đại, hệ thống phát hành thẻ công nghệ tối tân và nay tiếp tục được NHNN chấp thuận tăng vốn giúp Vietbank tăng năng lực tài chính tạo nền tảng cho Vietbank phát triển mạnh và bền vững trong giai đoạn tới.


Được biết kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vietbank là 201 tỷ đồng, đạt mức 67% kế hoạch phấn đấu cả năm mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao; Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 31.648 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với đầu năm; Tổng huy động từ khách hàng đạt 35.543 tỷ đồng, tăng trưởng 13.5% so với đầu năm.


A.D


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín (Vietbank).


Vietbank duoc chap thuan tang von


Vua qua, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) da co van ban so 6487/NHNN-TTGSNH ve viec tang von dieu le cua Ngan hang thuong mai co phan (TMCP) Viet Nam Thuong Tin (Vietbank).


Theo do, vao ngay 28/8/2018, NHNN chap thuan viec Vietbank tang von dieu le tu 3.249.000.000.000 dong (Ba nghin hai tram bon chin ty dong) len 4.256.190.000.000 dong (Bon nghin hai tram nam sau ty mot tram chin muoi trieu dong) thong qua viec phat hanh co phieu cho co dong hien huu va phat hanh co phieu theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong.


Day la phuong an tang von dieu le da duoc Dai hoi dong co dong Vietbank thong qua vao ngay 26/4/2018 va duoc HDQT sua doi, bo sung tai ngay 14/6/2018.


Khach hang giao dich tai Vietbank.Vietbank co trach nhiem thuc hien viec tang von dieu le theo quy dinh cua phap luat, bao gom viec tuan thu gioi han so huu co phan cua co dong, co dong va nguoi co lien quan theo quy dinh tai Luat Cac To chuc tin dung va cac van ban huong dan cua NHNN sau khi tang von.


Sau khi hoan tat cac thu tuc phat hanh co phieu de tang von dieu le, Vietbank co trach nhiem nop ho so de nghi sua doi muc von dieu le tai Giay phep cho NHNN.


Nam 2018 la nam co y nghia rat lon doi voi Vietbank, danh dau thap ky thu 2 trong chang duong hinh thanh va phat trien cua Vietbank. Vietbank da va dang trien khai dong bo cac du an trong diem nhu kien toan bo may hoat dong, dau tu cong nghe loi ngan hang moi va hien dai, he thong phat hanh the cong nghe toi tan va nay tiep tuc duoc NHNN chap thuan tang von giup Vietbank tang nang luc tai chinh tao nen tang cho Vietbank phat trien manh va ben vung trong giai doan toi.


Duoc biet ket thuc 6 thang dau nam 2018, loi nhuan truoc thue cua Vietbank la 201 ty dong, dat muc 67% ke hoach phan dau ca nam ma Dai hoi dong Co dong da giao; Tong du no cho vay khach hang dat 31.648 ty dong, tang truong 10% so voi dau nam; Tong huy dong tu khach hang dat 35.543 ty dong, tang truong 13.5% so voi dau nam.


A.D


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000