VAMC muốn được mua bán nợ theo lô

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
VAMC cũng muốn được sớm bổ sung vốn điều lệ.
VAMC muốn được mua bán nợ theo lô

Tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 và Quyết định 1058/QĐ – TTg diễn ra mới đây, chủ tịch Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết hoạt động xử lý nợ xấu 1 năm qua có tiến triển rõ rệt, tuy nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn.


VAMC đề nghị được bổ sung vốn sớm để hoạt động. Theo ông Nguyễn Tiến Đông, chủ tịch VAMC, vốn điều lệ của VAMC được cấp là 2.000 tỷ đồng, vừa qua đã cố gắng quay vòng được 3.000 tỷ đồng, năm nay cố gắng nâng lên mức 3.500 tỷ đồng. Năm nay các TCTD đăng ký bán 20.000 tỷ đồng, trong khi vốn của VAMC chỉ có 2.000 tỷ đồng Theo Quyết định 1058 thì năm 2018 VAMC sẽ được cấp vốn điều lệ tăng lên là 5.000 tỷ đồng và đến năm 2020 là 10.000 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa có nên chưa thể đáp ứng được nhu cầu mua bán nợ thực tế của thị trường.


Ngoài ra, VAMC cũng mong được tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về xử lý nợ xấu, đặc biệt là khuôn khổ pháp lý nhằm vận hành và phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường. VAMC kiến nghị được cho phép mua nợ theo lô, và các TCTD cùng chia sẻ rủi ro với VAMC nhằm thúc đẩy mua bán nợ theo giá trị thị trường.


Và cuối cùng là, cho phép VAMC xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của CIC và các AMC của các TCTD nhằm chia sẻ thông tin, phân loại danh mục các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để tạo lập hàng hóa cho thị trường mua bán nợ.


Ngọc Toàn


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VAMC muốn được mua bán nợ theo lô

VAMC cũng muốn được sớm bổ sung vốn điều lệ.


VAMC muon duoc mua ban no theo lo


VAMC cung muon duoc som bo sung von dieu le.


Tai Hoi nghi So ket 01 nam trien khai Nghi quyet 42/2017/QH14 va Quyet dinh 1058/QD – TTg dien ra moi day, chu tich Cong ty quan ly tai san cua cac to chuc tin dung (VAMC) cho biet hoat dong xu ly no xau 1 nam qua co tien trien ro ret, tuy nhien van dang gap nhieu kho khan.


VAMC de nghi duoc bo sung von som de hoat dong. Theo ong Nguyen Tien Dong, chu tich VAMC, von dieu le cua VAMC duoc cap la 2.000 ty dong, vua qua da co gang quay vong duoc 3.000 ty dong, nam nay co gang nang len muc 3.500 ty dong. Nam nay cac TCTD dang ky ban 20.000 ty dong, trong khi von cua VAMC chi co 2.000 ty dong Theo Quyet dinh 1058 thi nam 2018 VAMC se duoc cap von dieu le tang len la 5.000 ty dong va den nam 2020 la 10.000 ty dong, nhung hien nay chua co nen chua the dap ung duoc nhu cau mua ban no thuc te cua thi truong.


Ngoai ra, VAMC cung mong duoc tiep tuc hoan thien co che chinh sach ve xu ly no xau, dac biet la khuon kho phap ly nham van hanh va phat trien thi truong mua ban no, trong do VAMC dong vai tro la trung tam cua thi truong. VAMC kien nghi duoc cho phep mua no theo lo, va cac TCTD cung chia se rui ro voi VAMC nham thuc day mua ban no theo gia tri thi truong.


Va cuoi cung la, cho phep VAMC xay dung he thong cong nghe thong tin ket noi voi he thong cong nghe thong tin cua CIC va cac AMC cua cac TCTD nham chia se thong tin, phan loai danh muc cac khoan no xau, tai san dam bao de tao lap hang hoa cho thi truong mua ban no.


Ngoc Toan


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000