Sau 2 tháng tạm nghỉ, NHNN mua ngoại tệ trở lại

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
NHNN cho biết, để ngăn đà giảm quá sâu của tỷ giá, NHNN đã nâng giá mua vào ngoại tệ kể từ 14/7.
Sau 2 tháng tạm nghỉ, NHNN mua ngoại tệ trở lại

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý cho biết, sau khi điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân thị trường liên ngân hàng vào ngày 19/6/2014, tỷ giá thị trường liên ngân hàng dần ổn định ở mặt bằng mới, thanh khoản thị trường ngoại hối khá tốt, khối lượng giao dịch ngoại tệ trên thị trường hằng ngày tương đương mức giao dịch trong những tháng đầu năm, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hợp lý của tổ chức và cá nhân đều được tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời.Từ cuối tháng 6 đến nửa đầu tháng 7/2014, tỷ giá có xu hướng giảm. Để ngăn tỷ giá giảm quá sâu, từ ngày 14/7/2014, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá mua ngoại tệ từ TCTD từ mức 21.100 VND/USD lên 21.200 VND/USD nhằm hỗ trợ xuất khẩu, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.


Sau khi điều chỉnh tăng tỷ giá mua ngoại tệ, thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định, trong một số ngày NHNN mua ngoại tệ trở lại sau 2 tháng dừng mua. Đến ngày 31/7/2014, tỷ giá giao dịch liên ngân hàng quanh mức 21.229 VND/USD, tỷ giá niêm yết mua bán của các ngân hàng thương mại khoảng 21.200-21.250 VND/USD, thấp xa so với mức trần cho phép.


>>>  NHNN chặn đà rơi của tỷ giá


Tùng LâmTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sau 2 tháng tạm nghỉ, NHNN mua ngoại tệ trở lại

NHNN cho biết, để ngăn đà giảm quá sâu của tỷ giá, NHNN đã nâng giá mua vào ngoại tệ kể từ 14/7.


Sau 2 thang tam nghi, NHNN mua ngoai te tro lai


NHNN cho biet, de ngan da giam qua sau cua ty gia, NHNN da nang gia mua vao ngoai te ke tu 14/7.


Theo bao cao ve hoat dong ngan hang 7 thang dau nam 2014 cua Ngan hang Nha nuoc, co quan quan ly cho biet, sau khi dieu chinh tang 1% ty gia binh quan thi truong lien ngan hang vao ngay 19/6/2014, ty gia thi truong lien ngan hang dan on dinh o mat bang moi, thanh khoản thị truòng ngoai hoi kha tót, khói luọng giao dịch ngoại tẹ tren thị truòng hang ngày tuong duong múc giao dịch trong nhũng tháng dàu nam, các nhu càu ngoại tẹ họp pháp, họp lý của tỏ chúc và cá nhan dèu duọc to chuc tin dung dáp úng dày dủ, kịp thòi.Tu cuoi thang 6 den nua dau thang 7/2014, ty gia co xu huong giam. De ngan ty gia giam qua sau, tu ngay 14/7/2014, NHNN da dieu chinh tang ty gia mua ngoai te tu TCTD tu muc 21.100 VND/USD len 21.200 VND/USD nham hõ trọ xuát khảu, qua dó hõ trọ tang truỏng kinh té, tang dụ trũ ngoại hói nhà nuóc.


Sau khi dieu chinh tang ty gia mua ngoai te, thi truong ngoai hoi tiep tuc on dinh, trong mot so ngay NHNN mua ngoai te tro lai sau 2 thang dung mua. Den ngay 31/7/2014, ty gia giao dich lien ngan hang quanh muc 21.229 VND/USD, ty gia niem yet mua ban cua cac ngan hang thuong mai khoang 21.200-21.250 VND/USD, thap xa so voi muc tran cho phep.


>>>  NHNN chan da roi cua ty gia


Tung LamTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000